Verplichte gebeden doen en vrijwillige niet

11443

Vraag:

Kan ik alleen de verplichte gebeden verrichten en de niet-verplichte gebeden overslaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het verrichten van de vrijwillige (Naafilah) gebeden en dit regelmatig doen, is één van de beste manieren om de Liefde van Allah te verkrijgen. En daarnaast brengt het Paradijs en Goddelijke Genade. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) – in een Hadieth Qoedsie – heeft gezegd: “Wie een Waliy (geliefde, helper) van Mij als vijand neemt, dan verklaar Ik hem voorzeker de oorlog. En er is niets waarmee Mijn dienaar dichter bij Mij kan komen dan door (het verrichten van) datgene wat Ik hem heb opgelegd. En Mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) optionele daden van aanbidding, totdat Ik hem liefheb. Wanneer Ik hem liefheb, dan zal Ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort en zijn zicht waarmee hij ziet en zijn hand waarmee hij toeslaat en de voet waarmee hij loopt. En als hij Mij wat vraagt, dan zal Ik hem (dit) zeker geven. En als hij toevlucht tot Mij zoekt, dan zal Ik hem (dit) geven. En Ik aarzel nergens meer over dan over het nemen van de ziel van een gelovige. Want hij heeft een afkeer van de dood en Ik heb een afkeer ervan om hem te kwetsen.”

(al-Boekhaarie)

Een moslim dient dus ambitieus en enthousiast te zijn en niet minder dan dit te accepteren. Daarom dient hij ernaar streven zijn religieuze taken volledig en volmaakt te verrichten, net zoals hij verwacht wordt te doen met zijn wereldse zaken.

Echter, als een moslim zich beperkt tot het slechts verrichten van de verplichtingen in het gebed en in andere zaken, en hierin niet tekortschiet, dan rust er geen zonde op hem. Ook al is het verwaarlozen van de Soennah in het algemeen iets afkeurenswaardig volgens de geleerden. Imam Ahmad heeft gezegd: “Degene die het Witr-gebed niet verricht is een slecht persoon van wie een getuigenis niet geaccepteerd zou moeten worden.”

Talhah ibn cOebaydillaah heeft gezegd: “Een man kwam bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en toen hij dichter bij hem kwam, vroeg hij over de Islam. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Vijf dagelijkse gebeden gedurende de dag en nacht.” Hij vroeg: “Dien ik nog iets anders te doen?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Nee, behalve vrijwillig.” Daarna zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “En het vasten tijdens de Ramadan.” Hij vroeg: “Dien ik nog iets anders te doen?” Hij (vrede zij met hem)  antwoordde: “Nee, behalve vrijwillig.” Daarna vertelde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over de Zakaat. Hij vroeg: “Dien ik nog iets anders te doen?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Nee, behalve vrijwillig.” De man vertrok en zei: “Bij Allah, ik zal niet meer of minder dan dit doen.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Hij zal succesvol zijn, als hij de waarheid spreekt.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie zegt: “Er dient begrepen te worden dat hij geen Naafilah (vrijwillige) gebeden verrichtte en niets wegliet van de verplichte gebeden. Zo’n persoon zal zonder twijfel succesvol zijn, ondanks dat zijn aanhoudend niet verrichten van de Soennah-gebeden iets afkeurenswaardig is waardoor zijn getuigenis verworpen wordt. Maar hij zondigt hiermee niet. Daarentegen zal hij succesvol zijn en redding bereiken. En Allah weet het het beste.”

(Sharh Moeslim; boekdeel 1, blz. 121)

Er dient opgemerkt te worden dat de Naafilah (vrijwillige) gebeden een enorme beloning en voortreffelijkheid met zich meebrengen. Aboe Hoerayrah heeft gezegd: “Het eerste waarover de mensen ter verantwoording zullen worden geroepen op de Dag der Opstanding is het gebed. Als het compleet is, dan zal hij succes hebben. Maar als het niet correct is, zal hij verloren en gedoemd zijn. Als er iets schort aan de verplichte gebeden, dan zal de Heer zeggen: “Kijk of mijn dienaar vrijwillige (gebeden) heeft verricht.” Als hij vrijwillige gebeden heeft verricht, zal de tekortkoming van zijn verplichte gebed hiermee worden aangevuld. Vervolgens worden alle (overige) daden op dezelfde wijze behandeld.”

(at-Tirmidhie en Aboe Daawoed;

Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Abie Dawoed)

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voor wie elke dag en nacht twaalf (vrijwillige) gebedseenheden verricht, zal er een huis worden gebouwd in het Paradijs.”

(Moeslim)

Moge Allah jou helpen je best te doen en te zeggen en te doen wat goed en waar is.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com