Waar de handen te plaatsen na Roekoec?

9324

Vraag:

Ik zou graag willen weten of we onze handen op onze borsten moeten plaatsen als we opkomen vanuit de Roekoec (buiging). Ik heb hierover namelijk twee verschillende meningen gehoord en wil graag de meest correcte mening weten.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is één van de kwesties waarover de geleerden van mening verschillen. Sommigen zijn van mening dat het Soennah (aanbevolen) is om na het opkomen van de Roekoecde rechterhand op de linker onderarm te plaatsen (tijdens het staan). Dit vanwege de algemene betekenis van de overlevering van Sahl ibn Sacd as-Saacidie (moge Allah tevreden met hem zijn) waarin hij zei: “De mensen werden verteld dat een persoon zijn rechterhand op zijn linker onderarm moet plaatsen in het gebed.” Zij (de geleerden) zeiden: “De algemene betekenis van de uitdrukking ‘in het gebed’ maakt duidelijk dat het toegestaan is om na de Roekoecde rechterhand op de linkerarm te plaatsen tijdens het staan (Qiyaam). Want al-Qiyaam omvat zowel (het staan) voor de Roekoecals erna. Dus een persoon plaatst zijn rechterhand op zijn linker onderarm in beide staande posities.”

En zij (de geleerden) zeiden ook: “In de Roekoecworden de handen op de knieën geplaatst, in de Soedjoed (knieling) op de grond, in de Djoeloes (het zitten na de Soedjoed) op de dijbenen, en in de Qiyaam op de borst. Dit is de plek waar de handen worden geplaatst tijdens het staan (in het gebed), zowel voor de Roekoecals erna. En voor een toestand van nederigheid en beleefdheid tegenover de Heer, is dit vereist. En deze positie is het verst verwijderd van lichtzinnigheid (in het gebed).”

Andere geleerden zeiden dat na het opkomen van de Roekoec, de rechterhand niet op de linker onderarm hoeft te worden geplaats. Hun bewijs hiervoor is het feit dat er geen specifieke overlevering over deze kwestie is overgeleverd. Evenals het feit dat het staan na de Roekoecniet onder de algemene betekenis van al-Qiyaam valt. Daarom dient volgens hen de persoon zijn handen langs zijn zijden te laten hangen.

Sommige geleerden zeggen dat een persoon de keuze heeft om zijn handen op zijn borst te plaatsen of niet. Want er is op dit punt niets duidelijks vanuit de Soennah (d.w.z. de uitspraken, daden en goedkeuringen van de Profeet) overgeleverd. Dit is de mening van Imam Ahmad (moge Allah hem genadig zijn).

De eerste mening is naar alle waarschijnlijkheid het meest correct. Maar in ieder geval is het gebed in beide situaties geldig. Verschillen (in mening) in dit soort zaken mogen niet leiden tot redetwisten, verdeeldheid, of iemand beschuldigen voor het begaan van een Bidcah (innovatie) als hij dit doet of hem beschuldigen de Soennah te verwaarlozen als hij het niet doet. Zulke opmerkingen kunnen alleen worden gemaakt in gevallen waar er sprake is van duidelijke authentieke teksten (d.w.z. overleveringen en Koran verzen) en vaststaand bewijs.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie: Ibn Moeflih, al-Foeroec, boekdeel 1, blz. 433. Al-Mirdaawie, al-Insaaf, boekdeel 2, blz. 63. Ibn ul-cOethaymien, Sharh Moentaha al-Iraadaat, boekdeel 1, blz. 185 en ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 3, blz. 146. De Hadiethgeleerde Sheikh Badiecud-Dien as-Sindie schreef een specifieke verhandeling over dit onderwerp waarin hij de mening steunde dat het Soennah (aanbevolen) is om de rechterhand op de linker onderarm te plaatsen na het opkomen van de Roekoec. Zie: Ziyaadat ul-Khoeshoecbi wadc il-Yoemnaa calal-Yoesra bacdar-Roekoec(vermeerdering van Khoesoecdoor de rechterhand op de linkerhand te plaatsen na de Roekoec).

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz heeft ook een artikel over dit onderwerp geschreven waarin hij de mening van het plaatsen van de handen op de borst na het opkomen van de Roekoecondersteunde.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com