Wanneer volgen we de imam?

5672

Vraag:

Als we achter de imam bidden, wanneer moeten we beginnen met meegaan? Dienen we bijv. te buigen wanneer we de imam ‘Allahoe-Akbar’ horen zeggen, tijdens het opzeggen of nadat hij klaar is dit te zeggen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Voor degene die achter de imam bidt, is het voorgeschreven om hem te volgen. En niets voor of tegelijkertijd met hem te doen of het uit te stellen. Hij dient de gebedshandelingen direct nadat de imam deze verricht te verrichten.

Dit is aangegeven in de overlevering van Anas ibn Maalik en Aboe Hoerayrah waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zegt: “De imam is slechts aangesteld om gevolgd te worden, dus volg hem in zijn handelingen. En laat jouw handelingen niet in strijd zijn met die van hem. Als hij Takbier (het zeggen van ‘Allaahoe Akbar’) verricht, verricht dan ook Takbier. Als hij buigt, buig dan ook (en buig niet totdat hij buigt). Als hij zegt ‘samicAllaahoe liman hamidah’, zeg dan ‘Rabbanaa lakal-Hamd’. En als hij de Soedjoed (prosternatie) verricht, verricht dan ook de Soedjoed (en prosterneer niet totdat hij prosterneert). En als hij staand het gebed verricht, verricht dan ook allen staand het gebed.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De zinnen tussen de haakjes zijn een vermeerdering uit de overlevering van Aboe Daawoed.

De woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Als hij buigt, buig dan ook en buig niet totdat hij buigt,” en hetzelfde wat hij zei over de Soedjoed, geven aan dat de persoon die achter de imam bidt niet moet beginnen met de volgende gebedshandeling, totdat de imam deze heeft verricht. Hij moet dus niet buigen, totdat de imam buigt. En hij moet niet knielen, totdat de imam knielt. Dit is duidelijk vermeld in de overlevering van al-Baraa’ ibnoe cAazib die zei: “Als de Profeet (vrede zij met hem) tijdens het gebed ‘samicAllaahoe liman hamidah’ zei, zou niemand van de metgezellen zich voorover buigen, totdat de Profeet (vrede zij met hem) zich ter aarde wierp voor de Soedjoed. Pas dan gingen zij ook naar de grond (om de Soedjoed te verrichten).”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Deze overlevering laat zien dat dit een etiquette van het gebed is. Het is voor degene die achter de imam bidt aanbevolen (Soennah) om niet te beginnen met naar beneden te gaan (voor de Soedjoed), totdat de imam zijn voorhoofd op de grond heeft geplaatst.”

(Sharh Moeslim)

Hierop baserend is het voor degene die achter de imam bidt voorgeschreven om de imam direct te volgen, nadat hij zich heeft verplaatst naar de volgende handeling in het gebed. Wat telt is de handeling van de imam, niet zijn Takbier. Dit geldt voor degenen die de imam kunnen zien. Wat betreft de mensen in het gezamenlijk gebed die de imam niet kunnen zien, zij dienen zijn woorden te volgen en te beginnen zich te verplaatsen naar de volgende gebedshandeling nadat de imam klaar is met het zeggen van de Takbier.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com