Aan wie wordt Zakaat afgestaan?

32837
Vraag:
Aan wie wordt Zakaat afgestaan? En kunt u ons iedere groep toelichten die gerechtigd is Zakaat te ontvangen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Zakaat wordt afgestaan aan acht groepen, die Allah in Zijn volgende Woorden benoemt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, de Zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de moe’allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.”
(Soerat Tauwbah: 60)
De arme persoon (Faqier) is degene die slechts in een deel van zijn behoeften kan voorzien en de behoeftige (Miskien) is degene die niets bezit. Andere geleerden hebben juist het tegenovergestelde beweerd. Dit laatste is echter ook het meest aannemelijke.
Met de werkenden wordt hier gedoeld op degenen die door de leider van de moslims of een vertegenwoordiger van hem, belast worden met de inning van de Zakaat. Hieronder vallen ook de secretarissen en degenen die de Zakaat verdelen.
Met de moe'allaf wordt degene bedoeld, die zich in de beginfase van de Islam bevindt en een warm onthaal nodig heeft vanwege zijn nog zwakke geloofsovertuiging.
Met de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis) 'voor (het vrijkopen) van de slaven' wordt het vrijkopen van een (moslim)slaaf bedoeld, dit slaat zowel op een mannelijke als een vrouwelijke slaaf. In het verlengde hiervan ligt ook het vrijkopen van krijgsgevangenen en het helpen van een slaaf bij het bijeenbrengen van zijn vrijkoopsom.
Met de schuldenaren worden degenen bedoeld die een schuld hebben opgelopen en niet in staat zijn deze af te lossen. Wel geldt er als voorwaarde dat de opgelopen schulden niet gebruikt zijn in het begaan van een zonde. Zakaat komt ook de vredestichter toe, die iemands (bloed)schuld op zich heeft genomen, met de bedoeling deze af te lossen.
Met de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis) 'en op de Weg van Allah' worden de krijgsmannen en landsverdedigers bedoeld in tijden van oorlog. En met 'voor de reiziger (zonder proviand)' wordt een reiziger bedoeld die ver verwijderd is van zijn woonland en zijn bezittingen. Hem komt een deel van Zakaat toe, dat toereikend is voor hem om zijn woonplaats te bereiken, zelfs als het een rijke persoon betreft.
Voor degene die een gedetailleerde uitleg wenst, kan terugrijpen naar de Tafsier van al-Baghawi en Ibn Kathier.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Permanente commissie voor het geven van Fatawaa Fatawaa al-cOelamaa al-Balad il-Haraam blz. 841