De voordelen van de armenbelasting

8477

Vraag:

Wat zijn de individuele en gemeenschappelijke voordelen van de armenbelasting?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Ten eerste:

Het vervolmaken en voltooien van het geloof van de dienaar, omdat het geven van de armenbelasting één van de zuilen van de Islam is. Wanneer men dit nakomt zal hij hiermee zijn geloof tot voltooiing brengen. Dit is ongetwijfeld het verheven doel waar de moslim naar streeft.

Ten tweede:

De armenbelasting is een blijk van oprecht geloof van de betaler. Dit omdat bezit zeer dierbaar voor de mens en het slechts wordt uitgegeven ten behoeve van iets wat even of meer dierbaar is. Vandaar dat de armenbelasting ook wel sadaqah wordt genoemd, omdat dit duidt op de oprechtheid van degene die dit uitgeeft in het streven naar het Welbehagen van Allah, de Verhevene.

Ten derde:

De armenbelasting zuivert het karakter van de uitgever en houdt hem weg van de groep der gierigen en doet hem de groep der vrijgevigen binnentreden. Want als men zichzelf went om vrijgevig te zijn op de Weg van Allah, hetzij middels het uitdragen van kennis of het uitgeven van bezittingen, dan zal dit een gewoonte voor hem worden. Sterker nog, men zal jammeren als hij op een dag niet kan uitgeven zoals hij gewend was. Zoals een jager die gewend is om te jagen, somber wordt wanneer hij op een dag te laat is om te jagen. Zo ook degene die gewend is vrijgevig te zijn, hij wordt somber wanneer er een dag aan hem voorbijgaat zonder iets van zijn bezittingen, status of welke gunst dan ook te hebben uitgegeven.

Ten vierde:

Het uitgeven van de armenbelasting verruimt het hart. Wanneer men iets uitgeeft, voornamelijk van zijn bezittingen, zal hij een verruiming in zichzelf aantreffen. Dit is gebleken uit ervaringen. Enkele voorwaarden hiervoor zijn wel dat men dit uit vrijgevigheid doet en men met een gerust hart uitgeeft. Ook heeft Ibn ul-Qayyim in zijn boek ‘Zaad ul-Macaad’ vermeld dat vrijgevigheid tot de redenen van het verruimen van het hart behoort. Wat betreft degene die slechts met zijn handen uitgeeft, terwijl zijn hart hier een afkeer van heeft, hij zal hier geen baat bij hebben.

Ten vijfde:

Het uitgeven van de armenbelasting zorgt ervoor dat men het volmaakte geloof bereikt. Dit op basis van de volgende overlevering. Aboe Hamzah Anas ibnoe Maalik, de bediende van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (al-Boechaari en Moeslim)

Zoals jij geld wenst te krijgen om in je behoeften te voorzien, zou jij dit ook voor je broeder moeten wensen. Hierdoor zal je jouw geloof vervolmaken.

Ten zesde:

Het uitgeven van de armenbelasting is een aanleiding om het Paradijs binnen te treden. Het Paradijs is: “Voor degene die goede woorden uitspreekt, de vredesgroet verspreidt, voedsel geeft en het gebed in de nacht verricht, terwijl de mensen slapen.” (Ahmad en at-Tirmidhi)

En wij allen streven naar het paradijs.

Ten zevende:

De armenbelasting maakt van de Islamitische samenleving één geheel, alsof het één familie is. De sterke vult de zwakke aan en de rijke staat de arme bij. De mens komt tot het besef dat hij broeders om zich heen heeft die hij goed moet behandelen, zoals Allah hem goed heeft behandeld. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan.” (Soerat al-Qasas: 77)

Ten achtste:

Het uitgeven van de armenbelasting verwijdert de woede en ontevredenheid bij de armen. Omdat de arme ziet dat de rijke zich elk vervoermiddel kan permitteren, in de mooiste huizen kan wonen en al hetgeen hij begeert kan nuttigen, terwijl de arme als enig vervoermiddel zijn benen heeft en buiten op de grond slaapt. Er zal daarom ongetwijfeld iets van binnen bij hem knagen. Wanneer de rijken de armen tegemoetkomen, nemen zij de ontevredenheid en woede bij hen weg. De armen zullen dan zeggen: “Onze broeders kenden ons ook in tijden van tegenspoed”, hierdoor zullen ze nader tot elkaar komen en elkaar lief hebben.

Ten negende:

Het uitgeven van de armenbelasting behoedt de minderbedeelden ervan de bezittingen op onwettige manieren te verkrijgen, zoals door middel van diefstal en al haar varianten. De armen moeten voldoende armenbelasting krijgen om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. Op deze manier nemen zij het de rijken niet kwalijk dat zij meer bezittingen hebben dan zij en plegen zij geen misdaden jegens hen.

De rijken dienen hiervoor een deel af te staan van hun bezittingen. Zij dienen 2,5% van hun bezit aan goud en zilver uit te geven. Ook zijn er andere maatstaven voor het uitgeven van de armenbelasting voor bijvoorbeeld vee en granen. Op deze manier voelen de armen zich tegemoet gekomen in hun behoeften en doen ze de rijken daarom geen kwaad aan.

Ten tiende:

Het uitgeven van de armenbelasting is een verlossing van de hitte op de Dag des Oordeels. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Eenieder staat in de schaduw van zijn liefdadigheid.” (at-Tabaraani)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gesproken over degenen die beschaduwd zullen worden door Allah op de Dag dat er geen schaduw is, behalve de Zijne. Hieronder valt ook een man die liefdadigheid uitgeeft met zijn rechterhand, zonder dat zijn linkerhand hier weet van heeft. (al-Boechaari en Moeslim)

Ten elfde:

Door het uitgeven van de armenbelasting komt men meer te weten over de grenzen en Voorschriften van Allah, want men zal zijn armenbelasting pas uitgeven wanneer hij op de hoogte is van haar voorschriften en haar minimumhoeveelheden voor iedere soort bezitting. Ook komt de betaler te weten wie degenen zijn die recht hebben zijn armenbelasting te ontvangen. En zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen.

Ten twaalfde:

Het vermeerdert de bezittingen in zowel materialistische als in niet-materialistische zin. De armenbelasting behoedt de betaler ook van elke vorm van tegenslagen en wellicht zal Allah hem vermeerderen in zijn levensonderhoud. Zo staat er in een overlevering vermeld: “Liefdadigheid doet niets van de bezittingen verminderen.” (Moeslim)

Dit is iets wat we vandaag de dag ook om ons heen zien. De bezittingen van een gierige persoon worden getroffen, waardoor hij al zijn bezittingen of een groot deel daarvan verliest. Dit kan zijn door bijvoorbeeld brand, grote schade of ziekten waarvan de genezing en behandeling een groot deel van zijn bezittingen eisen.

Ten dertiende:

De armenbelasting is een reden voor het neerdalen van het goede, zoals in een overlevering te kennen wordt gegeven: “Er is geen volk dat zich onthoudt van de armenbelasting over hun bezittingen, of zij worden onthouden van regen uit de hemel.” (Ibnoe Maadjah)

Ten veertiende:

Liefdadigheid dooft de Woede van de Heer, zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei in de overlevering van Anas ibnoe Maalik: “Liefdadigheid dooft de Woede van de Heer en behoedt tegen een afschuwelijke dood.” (at-Tirmidhi en Ibnoe Hibbaan)

Ten vijftiende:

Het behoedt tegen een afschuwelijke dood.

Ten zestiende:

Het is een bescherming tegen een rampspoed die vanuit de hemel komt, waardoor het de aarde niet bereikt.

Ten zeventiende:

Het wist de zonden uit, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd in een overlevering van Moecaadh (moge Allah tevreden zijn met hem): “Liefdadigheid dooft de fouten, zoals water het vuur dooft.” (Ahmad, at-Tirmidhi)

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Fataawa al-Moehimmah, blz. 384