Dient een handelingsonbekwame persoon Zakaat te betalen?

5634
Vraag:
Dient over het bezit van iemand die niet handelingsbekwaam is, zoals een kind of een krankzinnige, Zakaat betaald te worden?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Hierover bestaat meningsverschil onder de geleerden. Sommigen van hen zijn van mening dat over het bezit van een kind of een krankzinnige geen Zakaat dient te worden geheven, omdat zij niet handelingsbekwaam zijn. Anderen zijn daarentegen van mening dat er wel degelijk Zakaat over hun bezit betaald dient te worden. Deze laatste mening is de meest correcte, want de Zakaat is een recht dat rust op het bezit zonder aanzien des persoons. Dit op basis van het volgende vers (interpretatie van de betekenis):
“Neem van hun bezit Zakaat om hen daarmee te reinigen.”
(Soerat at-Tawbah: 103)
Hij, de Verhevene, zegt in dit vers: ‘Neem van hun bezit’, waarmee aangegeven wordt dat de verplichting van Zakaat rust op het bezit.
Ook zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen Moecaadh ibnoe Djabal toen hij hem naar Jemen stuurde: “Informeer hen dat Allah hen de plicht heeft opgelegd om de Zakaat uit te geven van hun bezit. Dit wordt genomen van hun rijken en teruggeschonken aan hun armen.”
(al-Boekhaari)
In het licht van het voorgaande kunnen wij zeggen dat Zakaat uitgegeven dient te worden van het bezit van een kind en een krankzinnige en degene die de verantwoordelijkheid hiervoor draagt, is de voogd.
En Allah weet het beter.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 398)