In Shacbaan dagen van Ramadan inhalen

16029

Vraag:

Ik heb veel dagen moeten inhalen van de Ramadan in verband met mijn zwangerschap en bevalling die gelijktijdig vielen met de gezegende dagen van de maand Ramadan. Ik heb, alle lof zij Allah, deze dagen kunnen inhalen, op zeven dagen na. Ik heb drie dagen daarvan na de helft van de maand Shacbaan gevast. Ook wil ik de resterende dagen nog inhalen voor de Ramadan.

Ik heb echter op jullie website gelezen dat het vasten na de helft van Shacbaan niet toegestaan is behalve voor een persoon die de gewoonte heeft om te vasten. Willen jullie mij hierover informeren, moge Allah jullie rijkelijk belonen. Ik wil graag weten of ik de resterende dagen moet inhalen of niet. Als het antwoord nee is, wat is het oordeel over de drie dagen die ik al heb gevast? Moet ik die wederom inhalen of niet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is bevestigd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer Shacbaan voor de helft voorbij is, vast dan niet.”

(Aboe Dawoed, at-Tirmidhie, Ibn Maadjah en Sahieh verklaard door al-Albaanie)

Er is een aantal uitzonderingen op dit verbod:

1. Een persoon die de gewoonte heeft om te vasten, zoals iemand die regelmatig vast op maandag en donderdag. Hem staat het vrij om te vasten, ook al doet hij dit na de helft van de maand Shacbaan. Het bewijs hiervoor zijn de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt: “Vervroeg de Ramadan niet door één of twee dagen voordat het begint te vasten, maar als men gewoonlijk vast, laat hem dan vasten.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

2. Een persoon is begonnen met vasten vóór de helft van de maand Shacbaan en is blijven doorvasten tot na de helft van de maand Shacbaan. Voor deze persoon is het verbod ook niet van toepassing. Het bewijs hiervoor zijn de woorden van cAa’ishah: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vastte de hele maand Shacbaan. Hij vastte Shacbaan op een paar dagen na.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie heeft hierover gezegd: “Het eerste zinsdeel (Hij vastte de hele maand Shacbaan) wordt hier uitgelegd door het tweede zinsdeel (hij vastte Shacbaan op een paar dagen na.”). En hij voegt hieraan toe dat het woordje “hele” hier “het meeste” betekent.”

Deze overlevering geeft aan dat het toegestaan is om te vasten nadat de helft van Shacbaan is verstreken. Dit geldt echter voor degenen die vóór de helft van de maand Shacbaan al aan het vasten waren.

3. Personen die ook onder deze uitzondering vallen, zijn degenen die nog dagen moeten inhalen van de Ramadan.

Imam an-Nawawie zei: “Onze geleerden zeiden: “Het is niet toegestaan om op de twijfelachtige dag van de Ramadan te vasten en hier is geen meningsverschil over. Wanneer men op die dag vast omdat hij moet inhalen, een gelofte heeft gedaan of een boetedoening moet inhalen dan is dit toegestaan. Het is namelijk toegestaan om vrijwillig te vasten (wanneer men gewoon is dit te doen). In dit geval gaat de verplichting dus voor. Men dient immers dagen in te halen van de Ramadan. En dit is verplicht aangezien de tijd waarin men dit kan inhalen dringt.

(al-Madjmoec, boekdeel 6, blz.399-400)

De twijfelachtige dag is de dertigstedag van de maand Shacbaan, als deze dag voorbij is gegaan zonder dat men de maan heeft gezien (door bijvoorbeeld een wolk, mist of iets dergelijks). Dit wordt de twijfelachtige dag genoemd, omdat men op die dag twijfelt of deze dag tot de laatste dag van Shacbaan behoort of het de eerste dag van de maand Ramadan is.

Samenvattend kunnen we zeggen dat er niets op tegen is om dagen in te halen van de Ramadan, nadat de helft van de maand Shacbaan is verstreken. Dit valt namelijk niet onder het verbod van de Profeet (vrede zij met hem).

De drie dagen die je al hebt gevast, zijn geldig. En je dient de resterende dagen in te halen voordat de maand Ramadan aanbreekt.

En Allah weet het best.

Islamqa.com