Wat kan een menstruerende vrouw op Laylat ul-Qadr?

33148

Vraag

Wat kan een menstruerende vrouw doen tijdens Laylat ul-Qadr? Kan zij meer beloningen verkrijgen als zij zich bezig houdt met aanbidding? Zo ja, welke zaken zijn dan toegestaan voor haar om te doen tijdens deze nacht?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Een menstruerende vrouw mag alle daden van aanbidding verrichten behalve het gebed, vasten, rondgaan om de Kaʿba en Iʿtikaaf [1]verrichten in de moskee.

Er is overgeleverd dat de Profeet ‘s nachts opbleef (voor aanbidding) gedurende de laatste tien nachten van Ramadan. ʿAa’ishah (moge Allah tevreden Zijn met haar) overlevert: “Wanneer de laatste tien nachten (van Ramadan) aanbraken, spande de Profeet (vrede zij met hem) zijn lendedoek aan (i.e. hij onthield zich van de huwelijksbanden), bleef op voor aanbidding gedurende de nacht en maakte zijn gezin wakker (om daden van aanbidding te verrichten).

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Tijdens het opblijven in de nacht hoeft men niet slechts het gebed te verrichten. Het is ook toegestaan om andere aanbiddingen te verrichten.

Al-Haafidh zei: “(Opblijven in de nacht) betekent opblijven om allerlei daden van aanbidding te verrichten.”

An-Nawawi zei: “Het doorbrengen van de nacht met het verrichten van het gebed en dergelijke.” In zijn boek ʿAwn el-Maʿboed’ zei hij: “Met andere woorden; het verrichten van het gebed, het gedenken van Allah en het reciteren van de Koran.”

Het verrichten van het nachtgebed (Qiyaam ul ul-Layl) is de beste aanbidding die een dienaar in Laylat ul-Qadr kan verrichten, daarom zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wie de Laylat ul-Qadr in gebed doorbrengt, uit geloof (in Allah) en rekenende (op Zijn beloning), (al) zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aangezien een menstruerende vrouw het gebed niet mag verrichten, kan zij de nacht doorbrengen met het verrichten van andere daden van aanbidding dan het verrichten van het gebed, zoals:

 1. Het reciteren van de Koran
 2. Het gedenken van Allah door bijvoorbeeld het zeggen van:
  ‘SoebhaanAllah, Laa ilaaha illAllah, al-Hamdoellilah, Allahoe Akbar’ (Verheven is Allah, er is geen god dan Allah, geprezen is Allah, Allah is de Grootste)
  Zij kan de volgende smeekbeden ook vaak herhalen:
  ‘SoebhaanAllah wal Hamdoellilah wa laa ilaaha illAllah wa Allahoe Akbar.’ (Verheven is Allah en Geprezen is Allah en er is geen god dan Allah en Allah is de Grootste)
  ‘SoebhaanAllah wa bi Hamdihi, SoebhaanAllah-il ʿAdhiem.’
  (Verheven en geprezen is Allah, Verheven is Allah, de Almachtige)
 3. Allah om vergeving vragen. Herhaal vaak de volgende smeekbede: ‘Astaghfiroellah’ (Ik vraag Allah om vergiffenis).
 4. Smeekbeden doen
 5. Zij kan Allah aanroepen en vragen om al het goede in deze wereld en in het Hiernamaals. Want de Doeʿaa’ (smeekbede) is één van de beste aanbiddingen. De Profeet (vrede zij met hem) zei hierover: “De Doeʿaa’ (smeekbede) is de aanbidding.”

(at-Tirmidhi)

Een menstruerende vrouw kan de bovengenoemde aanbiddingen en dergelijke gewoon verrichten gedurende Laylat ul-Qadr.

Wij vragen Allah ons te helpen datgene te doen waar Hij van houdt en wat Hem tevreden stelt en moge Allah onze goede daden van ons accepteren.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjied

[1]Het verblijven in de moskee om verschillende daden van aanbidding te verrichten, zoals het gebed, het reciteren van de Koran, enz.