Eetgewoonten van de Profeet

18591

Vraag:

Hoe waren de eetgewoonten en de voeding van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De leiding van de Profeet (vrede zij met hem) in eetgewoonten

Hierin ligt de perfecte leiding. Het werd als volgt beschreven door Imam Ibn ul-Qayyim: Wanneer hij zijn hand in het eten plaatste, zei hij: “Bismillaah” (in de Naam van Allah) en hij spoorde de mensen aan om dit ook te zeggen bij het eten. Hij zei: “Wanneer iemand van jullie eet, laat hem dan de Naam van Allah noemen.Als hij dan de Naam van Allah aan het begin van zijn eten vergeet te noemen, laat hem dan zeggen: “Bismillaahi fie Awwalihie wa Aakhirihie (in de Naam van Allah aan het begin en aan het einde).”

(at-Tirmidhie en Aboe Daawoed)

De correcte mening is dat het verplicht is om de Naam van Allah te noemen (door Bismillaah te zeggen) bij het eten. De overleveringen die dit verklaren zijn authentiek en duidelijk, zonder tegenstrijdigheden.

Wanneer hij (vrede zij met hem) eten naar zijn mond bracht, zei hij: “Al-Hamdoelillaahi Hamdan Kathieran Tayyiban Moebaarakan fiehi Ghairi Makfiyyin wa laa Moewaddac, wa laa Moestaghnie canhoe, Rabbanaa cAzza wa Djall.”(Alle lof zij Allah met een overvloedige, prachtige en gezegende lof. Hij is Degene die Genoegzaam is, Die voedt en nooit is gevoed. Degene naar wie verlangd wordt en Die nodig is. Onze Heer, Verheven en Glorieus.)

(al-Boekhaarie)

Hij (vrede zij met hem) bekritiseerde nooit het eten. Hij at het als hij het lekker vond en als hij het niet lekker vond, liet hij het (staan) en zei er niks van.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Of hij zou zeggen: “Ik houd er niet van om dit te eten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Soms prees hij het voedsel, zoals hij dat deed toen hij zijn familie om eten vroeg, waarna zij zeiden: “We hebben niets, behalve azijn.” Hij (vrede zij met hem) vroeg erom en begon te eten en zei: “Wat is azijn goede spijs.”

(Moeslim)

Hij was gewend om te spreken tijdens het eten, zoals we kunnen zien in de eerder genoemde overlevering over azijn. En hij zei tegen zijn stiefzoon cOmar ibnoe abie Salamah toen hij met hem aan het eten was: “Noem de Naam van Allah en eet van dat wat voor je ligt.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Hij spoorde zijn gasten herhaaldelijk aan om te eten, zoals gulle gastheren dat doen. En zoals te zien is in de overlevering van Aboe Hoerayrah over het verhaal van het drinken van melk. Hierin zei hij (vrede zij met hem) herhaaldelijk tegen hem: “Drink!” En hij bleef hem zeggen om te drinken, totdat hij (Aboe Hoerayrah) zei: “Bij Degene Die jou met Waarheid heeft gestuurd, ik heb er geen ruimte meer voor!”

(al-Boekhaarie)

Wanneer hij met anderen at, zou hij niet vertrekken totdat hij smeekbeden voor hen verrichtte. Hij verrichtte smeekbeden in het huis van cAbdoellah ibn Bishr en zei: “O Allah, zegen hun in datgene waarmee U hen heeft voorzien, vergeef hen en heb genade met hen.”

(Moeslim)

Hij beval de mensen om met hun rechterhand te eten en verbood hen te eten met de linkerhand. Hij zei: “De Shaytaan eet met zijn linkerhand en drinkt met zijn linkerhand.”

(Moeslim)

Dit betekent dat het eten met de linkerhand Haraam is en dit is de correcte mening hierover. Degene die met zijn linkerhand eet is ofwel een Shaytaan, of hij imiteert de Shaytaan. Het is ook vermeld in een authentieke overlevering dat hij (vrede zij met hem) tegen een man zei die met zijn linkerhand in zijn bijzijn at: “Eet met je rechterhand!” De man zei: “Ik kan dat niet.” Waarop hij zei:“Moge jij nooit daartoe in staat zijn!” En na dit hief de man nooit zijn rechterhand meer naar zijn mond.

(Moeslim)

Als het toegestaan was (om te eten met de linkerhand), dan zou hij geen smeekbede tegen deze man hebben verricht. Het was de koppige arrogantie van de man die hem liet weigeren het bevel (van de Profeet) te gehoorzamen. En dit is de hoogste graad van ongehoorzaamheid die deze smeekbede tegen hem verdiende.

Hij beval degenen die klaagden nooit vol te zitten om gezamenlijk en niet apart te eten en de Naam van Allah te noemen bij het eten, zodat Hij (Allah) het zou zegenen.

(Aboe Dawoed en Ibn Maadjah)

(Zaad ul-Macaad, boekdeel 2, blz. 397-406)

Ook is het overgeleverd dat hij zei: “Ik eet niet liggend.”

(al-Boekhaarie)

Verder was hij gewend om te eten met de eerste drie vingers (van zijn rechterhand), wat de beste manier van eten is.

(Zaad ul-Macaad, blz. 220-222)

En Allah weet het het beste.

De leiding van de Profeet (vrede zij met hem) omtrent voeding

De Profeet (vrede zij met hem) wist wat hij at. Hij at wat goed voor hem was. Hij at een hoeveelheid die genoeg was om hem overeind te houden, maar (at) niet zo veel dat het hem dik maakte. Ibn cOmar overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De gelovige eet met één maag, terwijl een ongelovige met zeven magen eet.”

(al-Boekhaarie)

Hij leerde zijn Oemmah iets wat hun beschermt tegen ziekten die veroorzaakt worden door (overmatig) eten en drinken. Hij zei: “De zoon van Adam vult geen vat erger dan zijn maag. Het is genoeg voor de zoon van Adam om een paar happen te nemen om zich overeind te houden. Als hij dat (het vullen van zijn maag) moet doen, laat hem dan een derde vullen met voedsel, een derde met drinken en een derde met lucht.”

(al-Tirmidhie, Ibn Maadjah, authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid