Het eten van paardenvlees

47915

Vraag:

Wat is de regelgeving op het eten van paardenvlees?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De meerderheid van de geleerden is van mening dat het toegestaan is om paardenvlees te eten vanwege de overlevering die daarover is verhaald. Er is overgeleverd van Djaabir ibnoe cAbdillaah dat hij zei: “Op de dag van Khaybar verbood de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het eten van het vlees van tamme ezels, maar hij verleende toestemming met betrekking tot paarden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Er is verhaald dat Asmaa’ bintoe abie Bakr zei: “Ten tijde van de Profeet (vrede zij met hem) slachtten we een paard en aten het op.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Er is overgeleverd dat Djaabir zei: “We reisden met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en we waren gewoon om paardenvlees te eten en hun melk te drinken.”

(ad-Daaraqoetnie en al-Bayhaqie. Imam an-Nawawie zei: “Met een Sahieh Isnaad.”)

Andere geleerden – inclusief Aboe Haniefah en zijn twee metgezellen – zijn van mening dat het afkeurenswaardig is om paardenvlees te eten. Zij haalden een Koranvers en een overlevering aan als bewijs hiervoor. Het betreft het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En (Hij schiep) het paard, de muilezel, en de ezel, zodat jullie erop kunnen rijden en (zij zijn) als een sieraad…”

(Soerat an-Nahl: 8)

Zij zeiden: “Hij zei niets over het eten van hen, maar Hij vermeldde wel het eten van veedieren in een voorafgaand vers (interpretatie van de betekenis):

“En Hij schiep het vee voor jullie: warmte en nut zijn erin, en jullie eten ervan.”

(Soerat an-Nahl: 5)

De geleerden reageerden daarop door op te merken dat het benoemen van het berijden en versieren niet betekent dat dit hun enige voordelen zijn. Deze twee zijn eerder uitverkoren om vermeld te worden, omdat paarden in de meeste gevallen hiervoor gebruikt worden. Dit is zoals het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed en het vlees van het varken…”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

Vlees wordt hier genoemd omdat dat hetgeen is wat in de meeste gevallen wordt gegeten. De moslims zijn het er unaniem over eens dat het vet, bloed en alle andere delen van het varken ook verboden zijn. En zij zeiden: “Dus Allah maakt geen melding van draaglast op paarden, hoewel Hij met betrekking tot veedieren zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij dragen lasten voor jullie…

(Soerat an-Nahl: 7)

Dit betekent niet dat het Haraam is om paarden te gebruiken om gewicht te vervoeren.”

(al-Madjmoec)

De overlevering die zij aanhalen is de overlevering die is verhaald van Khalied ibn ul-Walied, dat hij zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verbood het vlees van paarden, muildieren en ezels, en ieder wild dier dat slagtanden heeft.”

(Aboe Daawoed, an-Nasaa’ie en Ibnoe Maadjah)

Dit is een zwakke (Dacief) overlevering en is zo geclassificeerd door Sheikh al-Albaanie in Dacief Abie Daawoed.

Al-Haafidh Moesa ibn Haroen zei: “Dit is een zwakke overlevering.” Al-Boekhaarie zei: “Deze overlevering vereist nader onderzoek.”

Al-Bayhaqie zei: “Dit is een Moedtarab (wisselvallige) Isnaad (keten), en voeg daaraan toe dat dit in strijd is met de overleveringen van betrouwbare overleveraars die zeggen dat het eten van paardenvlees is toegestaan. Al-Khattaabie zei: “Er is iets mis met zijn Isnaad.” Aboe Daawoed zei: “Deze overlevering is Mansoekh (opgeheven).” An-Nasaa’ie zei: “De overlevering waarin staat dat het (eten van paardenvlees) is toegestaan, is degelijker. Het is waarschijnlijker – als dit Sahieh is – dat het opgeheven is vanwege hetgeen is vermeld in de Sahieh overlevering: “Toestemming werd gegeven om paardenvlees te eten.”

(al-Madjmoec, boekdeel 9, blz. 5-7)

En Allah weet het beste.

Islamqa.com