Zijn eenden en duiven Halaal?

48937

Vraag:

Is het toegestaan om eenden- en duivenvlees te nuttigen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Oorspronkelijk geldt dat het nuttigen van eten en drinken toegestaan is, totdat het tegendeel bewezen is dat het verboden is. Allah, de verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde is…”

(Soerat al-Baqarah: 29)

Er is verhaald dat Ibn cAbbaas heeft gezegd: “De mensen van al-Djaahiliyyah (pre-islamitische tijd) waren gewoon sommige dingen te eten en sommige dingen niet, omdat ze het onsmakelijk vonden. Daarna zond Allah Zijn Profeet (vrede zij met hem) en openbaarde Zijn Boek. Hij maakte het toegestane Halaal en verbood wat Haraam is. Hetgeen Halaal is, is toegestaan en hetgeen Haraam is, is verboden. En hetgeen waarover wordt gezwegen is jullie vergeven.” Daarna reciteerde hij (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Ik vind in wat aan mij is geopenbaard geen verbod dat een eter iets eet, behalve…

(Soerat al-Ancaam: 145)

(Aboe Daawoed en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Al-Haafidh Ibnoe Hadjar heeft gezegd: “De tweede soort is hetgeen waar geen verbod over bekend is. Deze soort is toegestaan. Maar alleen op voorwaarde dat het op de juiste wijze wordt geslacht, zoals eenden en watervogels.”

(Fath ul-Baarie)

Er is geen bewijs bekend over een verbod op het eten van eenden en duiven. En daarom keren we terug naar het basisprincipe, namelijk dat het toegestaan is. In feite is de toelaatbaarheid van het eten van duiven terug te voeren naar de metgezellen. Zij oordeelden dat indien een Moehrim (iemand die in staat van Ihraam verkeert) jacht maakt op de duiven van Moeharram, dat de boetedoening hiervoor een schaap is. Dit geeft aan dat het toegestaan is om het te nuttigen.

Ibnoe Qoedaamah heeft gezegd: “Hetzelfde oordeel werd gehanteerd door cOmar, cOethmaan, Ibn cOmar, Ibn cAbbaas en Naafic ibnoe cAbdil-Haarith…”

(al-Moeghnie, boekdeel 3, blz. 274)

Imaam an-Nawawie heeft gezegd: “Onze metgezellen zijn het er unaniem over eens dat het toegestaan is om struisvogels, kippen, eenden, hazelhoen, vogels, mussen, fazanten en duiven te eten.”

(Sharh ul-Mahdhab, boekdeel 7, blz. 22)

Ook zei hij: “Alles wat in het water en aan land leeft, inclusief de watervogels zoals eenden, ganzen en dergelijke, is Halaal zoals hierboven genoemd. Maar als zij een natuurlijke dood sterven, is het niet Halaal. En hier bestaat geen meningsverschil over onder de geleerden. Hetgeen hier van belang is, is dat het op de juiste wijze wordt geslacht.”

(Sharh ul-Mahdhab, boekdeel 9, blz. 35)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com