Alleen maar tijd om te werken

10918

Vraag:

Mijn echtgenoot werkt gedurende zeven dagen per week veel uren. Mijn tweeling en ik krijgen nooit tijd van hem. Ik vroeg me af wat de Islam zegt over het besteden van tijd met de echtgenote en kinderen in plaats van altijd meer geld te willen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het islamitische basisprincipe met betrekking tot de relatie tussen getrouwden is dat het gebaseerd moet zijn op het goed behandelen van elkaar. Allah, de Verhevene, heeft namelijk gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En ga op een goede wijze met hen om.”

(Soerat an-Nisaa’: 19)

“Elke wederhelft dient de andere vriendelijk te behandelen en goed gezelschap te zijn, weg te blijven van schade en irritatie, de rechten van de ander na te komen zover men hiertoe in staat is. Als men deze nakomt, dan dient men geen afkeer hiervan te tonen maar dit opgewekt en gewillig te doen. En dit niet te laten volgen met herinneringen aan de gegeven gunst of met irritatie. Want dit maakt deel uit van de goede behandeling die bevolen is.”

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 41, blz. 310)

Een onderdeel van de eerlijke en goede behandeling door de echtgenoot is het besteden van zijn tijd, geld en moeite aan wat zijn vrouw en kinderen nodig hebben, voor hen te zorgen, over hen te waken en op hen te letten. Dit heeft geen specifieke grens, maar het varieert naar gelang de verschillen tussen de mensen en hun omstandigheden. De algemene richtlijn is dat hij voor hen moet zorgen met datgene waarmee Allah hem verplicht heeft voor hen te zorgen, te waken en te onderhouden.

Als de echtgenoot heeft verkregen wat voldoende is voor hem en degene die afhankelijk zijn van proviand en onderhoud, dan kan zijn verdere zoektocht naar rijkdom en bezittingen pas plaatvinden nadat hij zijn plicht tegenover zijn echtgenote en kinderen is nagekomen.

cAbdoellaah ibn cAmr ibn ul-cAas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei tegen mij: “Je lichaam heeft recht op je, je ogen hebben recht op je, je echtgenote heeft recht op je en je gasten hebben recht op je.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste van jullie zijn degenen die goed zijn voor zijn familie. En ik ben het beste van jullie tegenover mijn familie.”

(at-Tirmidhie, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

As-Sindiy heeft gezegd: “Wat wordt bedoeld is dat het goed behandelen van de familie behoort tot de vereiste zaken in de Islam. Degene die deze eigenschap verkrijgt, behoort hierin tot de beste. En het kan zijn dat degene die het verkrijgt ook beter is in andere goede daden, waardoor hij de beste wordt in het algemeen.”

(Haashiyaat us-Sindiy cala Soenan Ibn Maadjah, boekdeel 1, blz. 609)

Echter is ons advies aan jou om geduldig te zijn met je echtgenoot, het hem niet moeilijk te maken en een hulp voor hem te zijn in plaats van tegen hem. Maak hem bewust van de noodzaak van jou en de kinderen aan hem. En laat hem weten dat het naar jouw mening belangrijker en beter is dan meer rijkdom en een luxueus leven. Wij vragen Allah om blijvende harmonie tussen jullie te creëren.

Sheikh Bin Baaz (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd: “Er zijn enkele jonge mannen die toegewijd zijn aan de Islam maar hun vrouwen niet goed behandelen. Moge Allah hen leiden. Zij besteden al hun tijd aan zaken die te maken hebben met studie en werk. Dit terwijl zij hun vrouwen vele uren alleen of met hun kinderen thuis laten. Dit alles met het argument van werk en studie. Wat zegt u hierover? Dienen studie en werk ten koste te gaan van het gedeelte van de tijd van de man die bestemd is voor zijn echtgenote?

Hij antwoordde: “Er bestaat geen twijfel dat het verplicht is voor echtgenoten om hun vrouwen goed te behandelen. Dit omdat Allah, de Geprezene en Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En ga op een goede wijze met hen om.”

(Soerat an-Nisaa’: 19)

“En voor hen (d.w.z. voor de vrouwen) zijn er rechten gelijk aan hun plichten, volgens dat wat redelijk is. Maar de mannen hebben een rang boven hen. En Allah is Almachtig, Alwijs.”

(Soerat al-Baqarah: 228)

Het is dus voor de jonge mannen en anderen voorgeschreven hun echtgenotes met goedheid te behandelen, compassie met hen te hebben en hen te vergezellen in zoverre zij hiertoe in staat zijn. Als het voor sommige van hen mogelijk is een gedeelte van hun studie en werk thuis te doen, dan is dit beter. Zo kunnen zij hun tijd gedeeltelijk in het gezelschap van hun vrouwen en kinderen besteden.

Hoe het ook zij, het is aan de echtgenoot om een gedeelte van zijn tijd te besteden aan zijn vrouw om haar te vergezellen en goedheid te tonen. Vooral als zij alleen thuis is met niemand anders dan haar kinderen of helemaal alleen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste in geloof onder de gelovigen is degene met de beste gedragscode. En de beste onder jullie is degene die zich het beste gedraagt tegenover zijn vrouwen.”

(at-Tirmidhie)

Wat voor de echtgenote is voorgeschreven, is om haar echtgenoot te helpen met zijn studie en werk, geduldig te zijn in onvermijdelijke tekortkomingen die kunnen plaatsvinden om zo samenwerking te krijgen. Dit in overeenstemming met de Woorden van Allah, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Maar help elkaar in het goede en in godsvrucht.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

En in overeenstemming met de algemene woorden van de Profeet (vrede zij met hem), zeggende: “Wie voorziet in de behoeften van zijn broeder, Allah zal in zijn behoeften voorzien.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

(Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 3, blz. 289)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com