Ik kan niet overweg met mijn schoonmoeder

19495

Vraag:

Ik ben een Amerikaanse vrouw en getrouwd met een man van een andere afkomst. Ik heb een probleem met zijn moeder die continu problemen veroorzaakt. Mijn echtgenoot is deze dagen ver van huis en er is geen communicatie met hem. Ik vraag Allah om hem veilig en wel terug te brengen.

Ik heb een dochter met hem die negen maanden oud is. Zij staat centraal in het probleem met mijn schoonmoeder die continu bij mijn dochter wilt zijn. Ze negeert het feit dat ik haar moeder ben en dat mijn kind bij mij hoort te zijn en bij niemand anders. Mijn schoonmoeder is gescheiden en leeft in een ander huis, terwijl ik met mijn schoonvader leef die tevens voor mij en mijn dochter zorgt. Hij zegt mij dat ik niet moet reageren op haar eisen om mijn dochter te geven.

Verder zegt zij slechte dingen over mij. Het gaat zo ver dat zij smeekbeden uitspreekt in bijzijn van mijn dochter. Zo vraagt zij Allah bijv. om de dood om dan van mij af te zijn, want dan zal mijn echtgenoot van mij scheiden. Dit is wat zij zegt!

Mijn vragen zijn: Kan ik voorkomen dat zij mijn dochter ziet? Heb ik het recht om te voorkomen dat zij haar ziet, zelfs in de aanwezigheid van mijn man? Hoe lang heb ik het recht om te voorkomen dat zij haar ziet? Wat zijn de rechten van oma’s tegenover hun kleinkinderen, zodat wij haar rechten erkennen en nakomen zonder haar onrecht aan te doen?

Ik heb hard geprobeerd om een goede relatie met haar te onderhouden, maar zij wilt niet met mij samenwerken. Nu is het twee maanden geleden sinds zij mijn dochter heeft gezien. Ik vraag Allah om ons te vergeven.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene,  zegt (interpretatie van de betekenis):

“En de verzoening is beter.”

(Soerat an-Nisaa': 128)

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is geen vriendelijkheid in iets zonder dat het het siert. En het wordt niet weggenomen uit een schepsel of het is gebrekkig.”

(Moeslim)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat een man zei: “O Boodschapper van Allah, ik heb familieleden met wie ik in contact probeer te blijven, maar zij sluiten mij buiten. Ik behandel hen goed, maar zij mishandelen mij. Ik ben geduldig en aardig jegens hen, maar zij beledigen mij. Hij zei: “Als jij bent zoals je zegt, dan is het alsof jij hete as plaatst in hun monden. Allah zal jou blijven ondersteunen, zolang jij hiermee doorgaat.”

(Moeslim)

Deze teksten sporen ons aan om voorrang te geven aan vriendelijkheid. Een individu kan op dezelfde wijze reageren op degene die hem mishandelt, maar geduld en verdraagzaamheid in het verdragen van slechte behandeling is veel beter tegenover Allah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie straffen, straf dan met het gelijke (d.w.z. overeenkomstig met datgene) waarmee jullie zijn gestraft. En als jullie geduld tonen (en daarvan afzien), dan is dat zeker beter voor de geduldigen.”

(Soerat an-Nahl: 126)

De grootmoeder heeft een familieband met haar kleindochter. Zij verlangt ernaar om haar te zien zoals een moeder verlangt naar het zien van haar kind. Dus het ontnemen van haar recht zonder dat daar een goede reden voor is, is een ernstige fout. Als jij aanvoelt dat zij dit mededogen in haar hart heeft, ontneem haar dan niet een recht dat Allah haar heeft voorgeschreven, ook al is zij schuldig aan de situatie.

Als toevoeging daaraan, het respecteren van de schoonmoeder en het nakomen van haar rechten, vallen onder de noemer van het respecteren van de echtgenoot, vreugde brengen in zijn hart en hem vriendelijk behandelen. Je weet het niet. Wellicht dat als jij haar vriendelijk behandelt, zij dan goed over jou zal spreken bij jouw echtgenoot. Dat kan helpen bij het rechtzetten van zaken tussen jou en jouw echtgenoot. Uit ervaring is gebleken dat de schoonmoeder (moeder van de vrouw of man) een middel kan zijn tot het brengen van blijdschap als jij haar goed behandelt. Zij kan tevens een middel tot ellende zijn als jij haar slecht behandelt. Schenk dus aandacht aan dit principe.

Er is niets mis met haar vriendelijk te behandelen en verzoening met haar proberen te krijgen, haar te knuffelen, haar voorhoofd te kussen en respect te tonen. Wellicht dat het de wrok die zij in haar hart voelt zal verwijderen.

Sommige mensen worden prikkelbaar als zij ouder worden. Zij kunnen boos worden om een futiele reden. Verdraag daarom haar last en wees hiermee geduldig als middel om dichterbij Allah te komen. Vooral omdat zij gescheiden is en haar ex-man met jou verblijft en hij voor jou en jouw dochter zorgt. Dit kan iets zijn dat haar bozer maakt en zij kan jouw dochter als middel gebruiken om problemen te veroorzaken. Misschien is de echte reden van het probleem dat jij woont met degene die van haar gescheiden is en hij degene is die voor jou zorgt en de opa is.

Dit betekent niet dat jij haar rechten voorrang moet geven boven jouw eigen rechten. Wat besproken is, valt onder de noemer: reageren op de manier die beter is. Jij bent de moeder van jouw dochter. Jouw recht om haar te verzorgen en op haar te letten heeft voorrang op het recht van de grootmoeder.

Met betrekking tot het gedetailleerd beantwoorden van jouw vragen;

1. Kan ik voorkomen dat zij mijn dochter ziet?

Antwoord: Het is niet toegestaan om te beletten dat zij haar ziet, behalve als jij vreest dat zij jouw dochter schade zal berokkenen. Om aan de veilige kant te blijven en te voorkomen dat er gezondigd zal worden of het vrezen voor jouw dochter, kan jij ervoor zorgen dat zij jouw dochter ziet in jouw aanwezigheid. Dus jij kunt haar bezoeken en tijd met haar besteden. Daarna kun je vertrekken en zonder problemen terugkeren naar jouw eigen huis en je dochter met je meenemen. Of jij kunt haar ontmoeten in het huis van iemand die dicht bij jullie beiden staat en dat huis kan de plek zijn waar jullie elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren.

2.Kan ik voorkomen dat zij mijn dochter ziet in aanwezigheid van mijn echtgenoot?

Antwoord: Ook dit is niet toegestaan. Behalve als er angst is voor het toebrengen van schade. Het voorkomen dat zij haar ziet in deze zaak is erger dan het vorige voorbeeld. Het is onwaarschijnlijk dat de oma iets zal doen tegen jouw dochter in aanwezigheid van jouw man. Jouw man geeft immers om jouw dochter zoals jij. Het besluit hierover ligt bij jouw echtgenoot. Let er dus op dat je hem niet boos maakt. Als jij denkt dat het beter is voor haar om jouw dochter niet te zien, dan dien je bij jouw man de reden aan het licht te brengen waarom jij wilt dat zijn moeder zijn dochter niet mag zien, zodat hij jou kan helpen.

In dit opzicht willen wij wijzen op het volgende:

Probeer jouw echtgenoot te vertellen wat er is gebeurd met de oma. Leg aan hem uit wat de problemen tussen jullie zijn, zodat hij in staat is om het probleem op te lossen en verzoening kan brengen. Jouw schoonmoeder zal waarschijnlijk eerder naar hem luisteren dan naar jou en zijn woorden zullen waarschijnlijk eerder geloofd worden.

Probeer dus om zijn moeder zacht en vriendelijk te laten zien dat jouw intenties goed zijn, dat jij van haar houdt en dat jij haar ziet als gelijke in status als jouw moeder. En dat het niet gepast is voor haar om jou op deze manier te behandelen als jij als haar eigen dochter bent voor haar en dat jij inderdaad de vrouw van haar zoon bent.

3. Hoe lang heb ik het recht om te voorkomen dat zij mijn dochter ziet?

Het antwoord daarop is dat er een vergelijking gemaakt moet worden naar datgene dat gebruikelijk is onder de mensen. Mensen verschillen namelijk met betrekking tot zulke zaken. Een bezoek per maand kan genoeg zijn voor sommige mensen en kan gezien worden als het verbreken van de familiebanden bij anderen. Sommige mensen zien het frequent bezoeken als een vorm van respect en het behouden van de familiebanden. Anderen zien het als het openen van een deur naar problemen. Dus jij dient te kijken naar de gebruiken en tradities van mensen. Maar daarvoor dien je de omstandigheden van elke kwestie te bekijken en te kijken naar het karakter van alle betrokken partijen.

4. Wat zijn de rechten van oma’s bij hun kleinkinderen?

Antwoord: Deze rechten zijn respect, eerbetoon, vriendelijkheid en het onderhouden van de familiebanden door datgene te doen dat mensen zien als een vorm van respect, vriendelijkheid en onderhouden van familiebanden. Zoals het voldoen aan haar behoeften, haar dienen, naar haar luisteren wanneer zij spreekt en haar niet boos maken. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij is niet een van ons, degene die geen mededogen toont aan onze kleintjes en geen respect toont aan onze ouderen.”

(at-Tirmidhie,
geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in Sahieh at-Tirmidhie)

Hoe zit het dan als de oudere hier de oma is? In feite vallen de opa en oma in veel zaken onder dezelfde noemer als de ouders met betrekking tot de verplichting van het respecteren van hen, familiebanden met hen onderhouden en andere regels en etiquette die gelden in de Islam.

Wat jij hoort aan kritiek en gebeden tegen jou, zoek daarvoor jouw beloning bij Allah en vraag dat zij geleid en gecorrigeerd wordt. Reageer niet op haar op dezelfde manier. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het goede en het slechte zijn niet gelijk aan elkaar. Vergeld (het slechte) met dat wat beter is. En dan zal diegene met wie jij in vijandschap verkeerde, als een naaste vriend worden. En dit wordt aan niemand gegeven, behalve aan degenen die geduldig zijn. En dit wordt aan niemand gegeven, behalve aan de bezitter van een geweldig deel (d.w.z. het Paradijs). En als een influistering van de satan jou tot woede drijft, zoek dan jouw toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat Foessilat: 34-36)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com