Moeder en vrouw vete

26585

Vraag:

Ik vroeg me af of u mij het kwetsen van de ouders kunt uitleggen. Degene tegenover wie het zelfs verboden is om “oef” te zeggen. De reden dat ik dit vraag, is omdat ik enkele jaren getrouwd ben en een aantal kinderen heb. Echter klaagt mijn moeder altijd bij mij over mijn echtgenote en kunnen zij niet met elkaar opschieten. Ze belt me zelfs op om te zeggen dat mijn vrouw slecht is. Ze zegt dat mijn vrouw oneerbiedig is, ook al is dit niet het geval. Ook zegt zij dat mijn vrouw zaken zegt en doet, terwijl mijn vrouw dit allemaal ontkent. Ze woont niet meer met ons, maar zegt nog steeds dat mijn vrouw respectloos is. Ik denk niet dat mijn vrouw echt iets verkeerds heeft gedaan, maar ik ben erg van streek dat zij niet met elkaar kunnen opschieten. Mijn echtgenote blijft weg van mijn familie, omdat zij bang is dat zij haar zullen beschuldigen van iets dat zij niet heeft gedaan. Dat maakt mijn moeder nog bozer en zegt dan dat mijn vrouw niet om haar geeft. Wat dien ik in deze situatie te doen om mijn ouders niet te kwetsen? Tegelijkertijd heeft mijn vrouw niets gedaan. Ze vertelt mij dat het verboden voor mij is om niets te zeggen als zij haar beschuldigen terwijl zij niets heeft gedaan. Klopt dit? Adviseer mij alstublieft wat ik moet doen in deze situatie. En is het verboden voor mijn moeder om mij te zeggen tussen hen te kiezen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Jouw probleem is één van de kwesties die kunnen ontstaan in het huwelijksleven. Het is een oud en complex probleem. In zoverre dat het onder de Arabieren een spreekwoord is geworden als voorbeeld voor mensen die met elkaar móeten omgaan en niet zonder elkaar kunnen, maar waartussen vijandschap heerst. Zij zeggen: “De schoonmoeder is te bezorgd over de schoondochter. En de schoondochter is te achterdochtig over haar schoonmoeder.” Al-Hamaah (veelal vertaald als schoonmoeder) is de zus of moeder van de echtgenoot. En de schoondochter is de echtgenote van de man. Wat dit betekent is dat als de schoondochter iets hoort, ze zal zeggen: “Dit is wat mijn schoonmoeder mij aandoet.” In feite kijken beide partijen uit en nemen zij een defensieve houding aan.

(al-Moestaqsa fiel-Amthaal van az-Zamakhsharie; boekdeel 1; blz. 77)

In zulke relaties zijn veel factoren en invloeden met elkaar verweven. Aan elke dient aandacht besteed te worden en begrepen te worden. Daarna dienen we een manier te vinden om ermee om te gaan, zodat we het beste resultaat kunnen verkrijgen.

Wellicht begrijp je dat jaloezie, die Allah in de mens heeft geschapen, één van de belangrijkste factoren is. Vooral tussen jouw moeder en jouw echtgenote. Dit omdat jouw moeder die vele jaren met jou was, op je paste en je verzorgde, zal voelen dat je niet meer alleen behoort aan haar. Zij zal voelen dat haar aandeel in jou niet langer genoeg is om haar rechten op jou te vervullen. En dat het verdelen van jouw aandacht tussen haar en jouw vrouw niet eerlijk is. Jouw echtgenote krijgt liefde, mededogen en zorg. En het enige dat de moeder krijgt, is dat jij met moeite geduld toont voor haar moeilijkheden en dat jij haar met terughoudend en tegenzin geeft wat zij nodig heeft. Dit geldt voor de zoon die haar haar rechten geeft. Wat dan te denken van de ongehoorzame en degene die haar rechten ontkent? In dat geval zullen er problemen zijn.

Jaloezie maakt een persoon blind en doof en vernietigt snel elk geluk en rust in een familie. Het is het krachtigst als we er niet goed mee omgaan en niet proberen te temmen. Ik wijs je op deze zaken, zodat je twee belangrijke punten zult begrijpen:

1.     opdat je de echte reden zal begrijpen waarom je moeder jouw vrouw op deze manier behandelt. En dat zodat je haar reden om dit te doen zal waarderen. Dit is namelijk omdat zij wellicht geen controle over haar gevoelens heeft. Vrouwen zijn namelijk zwak op het gebied van emoties en deze ondanks hun inzet om tevredenheid en acceptatie te tonen, niet verbergen. Als je de redenen van je moeder begrijpt, dan zal dit je rust geven en je gevoelens voor haar troosten. Je weet vast al dat het eren, gehoorzamen en liefhebben van haar verplicht voor je is. Hierover dien je geen moment te twijfelen. Hoe groot het probleem ook is dat door jaloezie wordt veroorzaakt.

2.     je dient te beseffen dat je slechts met liefde de situatie tussen je moeder en vrouw kan veranderen. De moeder heeft meer bevestiging nodig dat haar zoon van haar houdt en dat zijn liefde, respect en goede behandeling voor haar niet zijn veranderd. Je zal zelfs moeten proberen deze gevoelens te vermeerderen door haar vaak te bezoeken, cadeaus te geven, gelukkig te maken met goede woorden en haar wensen te vervullen. Daarna zal ze bedaren en zal haar jaloezie afnemen. Het probleem dat ze heeft veroorzaakt zal geleidelijk aan verlichten.

Als jouw moeder haastig is in het onterecht beschuldigen van je vrouw – de moeder van je kinderen – zoals het geval blijkt te zijn, dan zullen we de situatie bespreken door eerst jou en je vrouw aan te spreken. Voor jullie is het als partij namelijk makkelijker om mee te gaan.

We zeggen tegen jouw echtgenote het volgende. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het goede en het slechte zijn niet gelijk aan elkaar. Vergeld (het slechte) met dat wat beter is. En dan zal diegene met wie jij in vijandschap verkeerde, als een naaste vriend worden.”

(Soerat Foessilat: 34)

Aboe Hoerayrah overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Liefdadigheid doet rijkdom niet afnemen. Niemand vergeeft of Allah zal hem in eer verhogen. En niemand verlaagt zichzelf (uit nederigheid) of Allah verhoogt zijn status.”

(Moeslim)

In een andere overlevering staat vermeld: “Niemand wordt onrecht aangedaan en draagt dit met geduld, of Allah zal zijn eer verhogen.”

(at-Tirmidhie)

Hoeveel problemen kunnen worden opgelost als de vrouw zichzelf traint om deze instelling aan te nemen, hiermee de Tevredenheid van Allah te zoeken, problemen voor haar echtgenoot te voorkomen en hem thuis gemoedsrust te geven?

Zij dient haar schoonmoeder als haar eigen moeder te beschouwen, haar woede te verdragen en haar slechte behandeling te vergeven. Vooral als zij gescheiden van elkaar leven. Dit zal de problemen en conflicten grotendeels verminderen.

Veel problemen worden verminderd en zelfs beëindigd, met de Wil van Allah, als de vrouw geschikte mogelijkheden kan zoeken om jouw moeder leuke cadeaus te geven. Ook al zijn er enkele gevoeligheden tussen hen. Aboe Yacla heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Geef elkaar cadeaus, opdat jullie van elkaar zullen houden.”

(Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Met betrekking tot jezelf dien jij je hart te openen om je moeder veelvuldig te eren en van haar te houden, terwijl je tegelijkertijd ook van je vrouw houdt en blij met haar bent. Lukt jou dit, dan is dit het begin van de oplossing. Maar als je faalt, dan zal het lijden doorgaan en toenemen. Deze zaak vergt dat jij geduldig bent en leert. De mens is in staat om te leren hoe hij zijn gevoelens van vriendschap en liefde kan tonen, net zoals hij in staat is andere vaardigheden in dit leven te leren.

In dit alles is het noodzakelijk om vast te houden aan de richtlijnen die door de Islam zijn uiteengezet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem Alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn. Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen.”

(Soerat al-Israa’: 23)

“En als zij erop aandringen dat jij deelgenoten aan Mij toekent waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam hun (d.w.z. de ouders) dan niet. En ga in deze wereld goed met hen om en volg de weg van degene die berouwvol tot Mij terugkeert. Vervolgens zal tot Mij jullie terugkeer zijn en Ik zal jullie berichten over dat wat jullie deden.”

(Soerat Loeqmaan: 15)

Denk erover na hoe Shirk en Koefr van de ouders, die de ernstigste zonden zijn, een zoon niet moet tegenhouden goed met hen te zijn. Wat dan te denken als er slechts enkele problemen zijn met jouw echtgenote?

Het belangrijkste van deze richtlijnen die de Islam heeft bepaald, is het beschermen van de rechten van de echtgenote en het respecteren van haar gevoelens en wensen. En niet oneerlijk tegenover haar te zijn of haar tekort te doen om de rechten van jouw moeder na te komen. Je dient je moeder niet te gehoorzamen als zij jou opdraagt je echtgenote te verlaten. En het is voor jou niet toegestaan om te geloven in datgene waar zij jouw vrouw valselijk van beschuldigt. Vooral als jouw echtgenote een goed karakter heeft en religieus is toegewijd. Zij is een zorg (Amaanah) die aan jou is toevertrouwd. Jij dient deze dus te beschermen.

Als wij de mogelijkheid zouden hebben om met jouw moeder te spreken, dan zouden wij zeggen: “Geliefde moeder, u heeft uw zoon gedragen en gebaard. U heeft hem opgevoed met een grote mate van zelfopoffering en inspanning van uw kant. Vergooi uw goedheid tegenover uw zoon niet door zijn leven moeilijk te maken. Behandel zijn vrouw die hij voor zichzelf heeft gekozen en middels wie Allah hem kinderen heeft geschonken, als uw eigen dochter. Denk erover hoe u zou willen dat uw dochter behandeld zou worden door haar echtgenoot en (schoon)familie en behandel haar op dezelfde manier. Streef ernaar vriendelijk met haar te zijn, zoals onze Heer ons heeft opgedragen, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“En doe goed. Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.”

(Soerat al-Baqarah: 195)

Als u niet in staat bent vriendelijk te zijn, wees dan op zijn minst rechtvaardig. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wees rechtvaardig (hierin). Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 9)

Waak voor wangedrag. cAbdoellaah ibn cOmar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wangedrag zal de duisternis zijn op de Dag der Opstanding.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wij vragen Allah om uw zaken recht te zetten, verzoening tussen jullie te brengen en ons en u te begunstigen met een goed leven in deze wereld en het Hiernamaals.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com