Moet een broer zijn zus onderhouden?

11710

Vraag:

Is een broer verplicht zijn zus te onderhouden? En kan dat vanuit het Zakaat-bedrag gegeven worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een broer is verplicht om aan zijn zus te spenderen als zij behoeftig is en hij (voldoende) vermogend is en van haar erft als zij komt te overlijden. Als hij niet van haar erft, omdat zij een zoon heeft of omdat de vader of opa (van vaderskant) nog in leven is, dan is hij niet verplicht aan haar te spenderen. In dat geval is het toegestaan haar Zakaat te geven vanuit zijn bezit.

Ibn Qoedaamah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt: “Om het onderhouden verplicht te laten zijn, dient aan drie voorwaarden te worden voldaan:

1. Zij dienen behoeftig te zijn. En ook geen bezit of inkomensbron te hebben die hen onafhankelijk maakt van anderen. Als zij genoeg bezitten of inkomen hebben, dan is het niet verplicht om uit te geven om hen te onderhouden.

2. Degene die verplicht is om voor hun onderhoud uit te geven, dient genoeg te bezitten om dit te doen. En daarnaast ook in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien van zijn bezit of inkomen. Als hij niets overtolligs heeft, dan is hij niet verplicht om iets te doen, vanwege een overlevering van Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als iemand van jullie arm is, laat hem dan met zichzelf beginnen (om te onderhouden). Als hij (bezit) over heeft, laat hij dit dan besteden aan zijn gezin. En als hij (dan bezit) over heeft, laat hij dat dan spenderen aan zijn familieleden.”

(Sahieh ul-Djaamic)

3. Degene die uitgeeft, dient een erfgenaam te zijn, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En op de erfgenaam rust dezelfde (plicht).”

(Soerat al-Baqarah: 233)

En ook vanwege de verwantschapsbanden tussen degenen die van elkaar kunnen erven, die voorschrijven dat de erfgenaam meer recht heeft op het bezit van degene die het achterlaat dan een ander. Dus door de verwantschapsband is hij gerechtigd op onderhoud; meer nog dan een ander. Als hij geen erfgenaam is, dan is hij niet verplicht voor zijn onderhoud te zorgen.”

(al-Moeghnie; boekdeel 8, blz. 169)

Sheikh Ibn cOethaymien zegt: “Naar onze mening is het een basisprincipe dat het essentieel is dat degene die uitgeeft een erfgenaam is van degene aan wie hij uitgeeft. Behalve voor directe voorouders en nakomelingen. In dit geval is de kwestie van erfenis geen voorwaarde.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 13, blz. 503)

Als de broer dus verplicht is om zijn zuster te onderhouden, dan is het niet toegestaan Zakaat van zijn bezit aan haar te geven. Echter, als hij niet verplicht is aan haar te besteden, dan is het toegestaan om Zakaat van zijn bezit aan haar te geven. Dat is zeker beter dan het aan een ander te geven die geen familielid is. Door dit te doen, zal hij namelijk zowel beloning ontvangen voor het geven van Zakaat als het onderhouden van de familiebanden.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com