Ongetrouwd uitgaan

22756

Vraag:

Ik vraag om uw hulp. Ik hou van een jongeman en hij vroeg mij om met hem uit te gaan. Ik weet echter niet wat ik tegen hem moet zeggen. Ik ben verward. Helpt u mij alstublieft.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste:

Wij zijn zeer verheugd dat jij ons om hulp hebt gevraagd in deze kwestie alvorens hiermee verder te gaan. Wij wensen voor jou slechts datgene wat wij voor onze dochters en zusters wensen. Bescherm het meest waardevolle dat jij hebt (d.w.z. jouw eer). En kijk uit dat de Shaytaan jou niet onder het mom van ‘liefde en plezier’ misleidt.

Mijn nobele dochter, wij zouden verheugd zijn als jij de gebeden onderhoudt, de Hidjaab draagt, de (karakter)eigenschappen van kuisheid en bescheidenheid bezit, en handelt naar de voorschriften van de Islam. Deze voorschriften zijn gekomen om de status van de mens te verhogen en te zuiveren (van slechtheden).

En wij zouden zeer droevig zijn wanneer jij het tegenoverstelde zou verrichten. En de Shaytaan jou misleidt en jou naar jouw ondergang brengt. Alsof jij een lam bent geworden dat naar haar slachting wordt geleid zonder dat zij het beseft.

Dit is een serieuze zaak en geen grap. Vele andere vrouwen hebben dit pad bewandeld dat leidt tot verlies. Zij hadden spijt. Echter kwam dat te laat en op een moment dat spijt geen nut meer had.

Ten tweede:

Het is voor een vrouw niet toegestaan om een relatie aan te gaan met een niet-Mahram1 man. Zelfs als haar intentie is om met hem te trouwen. Allah heeft het namelijk verboden om alleen te zijn met een niet-Mahram lid van het andere geslacht, om haar handen te schudden of naar haar te kijken. Uitzondering hierop zijn gevallen van nood, zoals bij het vragen van de hand (ten huwelijk) en het afleggen van de getuigenis.

Ook is het verboden voor een vrouw om voor niet-Mahram mannen haar schoonheden te tonen of om haar cAwrah (d.w.z. haar lichaam en intieme delen, behalve het gezicht en de handen) te ontbloten. En ook dat zij geparfumeerd naar buiten gaat en langs hun loopt, of dat zij teder spreekt tegenover mannen. Deze verboden zaken zijn bekend middels bewijzen uit de Koran en Soennah en er worden hierin geen uitzonderingen gemaakt voor een persoon die wil gaan trouwen. Zelfs niet voor een persoon die de hand komt vragen (voor een huwelijk). Want een verloofde is nog steeds een niet-Mahram man en een vreemde voor de vrouw, totdat het huwelijkscontract is opgesteld.

Hieronder volgen bewijzen voor deze verboden zaken:

1.     Onder de overleveringen die aangeven dat het Haraam is om alleen te zijn met een vrouw, zelfs als zij jouw verloofde is, is de overlevering van Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) die vermeld staat in Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim. Ibn cAbbaas heeft de Profeet (vrede zij met hem) horen zeggen: “Geen man mag alleen zijn met een vrouw.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, geen man zondert zich af met een vrouw, of de derde aanwezige (persoon) is de Shaytaan.”

(at-Tirmidhie, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

2.     Het bewijs dat aangeeft dat het voor een man Haraam is om naar een vrouw te kijken, zijn de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken. Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat zij (in het verborgene) doen.”

(Soerat an-Noer: 30)

Djarier ibnoe cAbdillaah zei: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over een toevallige blik, waarop hij mij beval om mijn blik af te wenden.”

(Moeslim)

Een toevallige blik is wanneer de blik van iemand op een vrouw valt zonder dat hij de intentie had (om naar deze vrouw te kijken). Zoals kan gebeuren wanneer hij kijkt waar hij naartoe moet gaan, e.d.

Een vrouw mag wel naar een man kijken zonder verlangens en als er geen kans is op Fitnah (verleiding). Echter als dit gepaard gaat met verlangens of kans op Fitnah, dan is het niet toegestaan.

3.     Het bewijs dat het Haraam is om handen te schudden met niet-Mahram vrouwen, zijn de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Dat iemand van jullie met een ijzeren naald in zijn hoofd wordt gestoken, is beter voor hem dan dat hij een vrouw aanraakt die niet voor hem toegestaan is (d.w.z. een niet-Mahram vrouw).”

(Overgeleverd door at-Tabaraanie uit de Hadieth van Macqiel ibn Yasaar;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

In deze situatie rust de zonde op zowel de man als de vrouw.

4.     De overlevering van Aboe Hoerayrah die verhaald is door Moeslim, is bewijs dat het Haraam is voor een vrouw om voor niet-Mahram mannen te lopen en haar schoonheden te tonen. De Profeet (vrede zij met hem) zegt in deze overlevering: “Twee groepen inwoners van het Hellevuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en (ook) anderen hiertoe brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo’n afstand te ruiken.”

(Moeslim)

Hier wordt met name de kameel bedoeld met een lange hals.

5.     Het bewijs voor het verbod voor een vrouw om geparfumeerd naar buiten te gaan zodat niet-Mahram mannen haar geur kunnen ruiken, zijn de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Elke vrouw die parfum opdoet en vervolgens langs mensen loopt zodat zij haar kunnen ruiken, is een overspelige vrouw.”

(an-Nasaa’ie, Aboe Daawoed, at-Tirmidhie;
Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

6.     Het bewijs dat het verboden is om teder te spreken tegen mannen, is het Vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O vrouwen van de Profeet, jullie zijn niet zoals iedere andere vrouw als jullie (Allah)vrezen. Spreek daarom niet op een zachte manier (d.w.z. op een verleidelijke manier), waardoor degene die een ziekte in zijn hart heeft begerig wordt. En spreek met goede woorden.”

(Soerat al-Ahzaab: 32)

Als (dit verbod) geldt voor de reine Moeders van de Gelovigen, dan is het nog meer van toepassing op andere vrouwen.

Ten derde:

Hetgeen wat zogenaamd ‘liefde’ tussen een man en een niet-Mahram vrouw wordt genoemd, is verbonden aan een aantal van deze verboden zaken. Of nog erger, verbonden aan al deze verboden zaken. Moge Allah ons en jou veilig stellen van al het kwade.

Wat jij moet doen is berouw tonen aan Allah en bewust zijn van Zijn Toorn en Bestraffing. Verbreek onmiddellijk alle banden met deze man en denk er niet over om hem te ontmoeten. Reageer niet op zijn verzoek om met jou uit te gaan. Jij dient juist al het contact met hem te verbreken. Het begin van dit kwaad is wanneer jouw hart zich tot hem aangetrokken voelt. Daarna kan de Shaytaan stapsgewijs jou verleiden door (eerst) naar hem te kijken en met hem te praten, totdat jij liefde voor hem voelt. Dus maak de situatie niet erger door met hem te spreken of met hem uit te gaan.

Vergeet niet dat veel rampen beginnen met kleine stappen. Waarna zaken gebeuren die niemand zich had kunnen voorstellen. Hoe vaak heeft een jonge vrouw zichzelf te veel vertrouwd en dacht zij dat die jongeman haar nooit iets zou aandoen. Het resultaat was vervolgens dat zij alles verloor. Daaropvolgend trekt deze ‘wolf’, die haar vaak bezocht en met haar wou trouwen, zijn huwelijksaanzoek in. Want zij is voor hem niet langer meer de geschikte (‘goede’ vrouw). Hoe kan hij haar vertrouwen als zij zichzelf toeliet om een relatie te vormen met een man die niet haar Mahram is?

Wanneer wij dit tegen jou zeggen, dan zeggen wij het als oprecht advies en omdat wij het beste voor jou wensen. Wij vragen Allah om ons en jou te beschermen tegen alle kwaad.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

1.     Een man waarmee het toegestaan is om te trouwen.