Tegenwerking van je ouders

17070

Vraag:

Ik ondervind problemen met mijn ouders. Ik wil namelijk de Koran en de Soennah naleven, maar mijn familie belemmert mij hierin en ik weet nu niet wat ik moet doen. Wat is uw advies aan mij?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Het praktiseren van de Islamitische rituelen en het zich vastklampen aan de Koran en de Soennah vereisen geduld en het lijden onder tegenwerkingen. Deze tegenwerkingen kunnen afkomstig zijn van de meest nabije mensen. Zo zegt De verhevene (interpretatie van de betekenis):

“O gelovigen, blijf geduldig en spoort anderen aan tot geduld en blijf waakzaam en vreest Allah, zodat jullie zullen slagen.”

(Soerat Aali ʿImraan:200)

Ook ondervond de Profeet (vrede zij met hem) tegenwerkingen en onrecht van zijn naasten. Desondanks bracht hij geduld op en was bedachtzaam. Daarnaast betrachtte hij wijsheid, nam afstand van hun daden en vroeg Allah hen te leiden. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“En waarschuw jouw naasten. En wees bescheiden en nederig tegenover de gelovigen die jou volgen. En als zij jou dan ongehoorzaam zijn, zeg dan: “Ik ben onschuldig aan wat jullie doen.”

(soerat ash-Shoeʿaraa’: 214-216)

Vanwege deze vormen van onrecht die de Profeet heeft ondergaan, heeft Allah hem de overwinning en zege geschonken. Dit alles bevestigt de woorden van de Profeet: “Weet dat (het behalen van de) overwinning gepaard gaat met geduld, voorspoed met tegenspoed en gemak met ongemak.

(Ahmad en correct bevonden door Sheikh al-Albani)

Religieus gezien is men verplicht om goed om te gaan met zijn ouders, zelfs als zij polytheisten zijn. Men hoort hen echter slechts te gehoorzamen in het goede en niet wanneer dit ongehoorzaamheid betekent aan Allah. Dit conform de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Maar indien (jouw ouders) trachten je deelgenoten aan mij toe te kennen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Maar leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze”

(soerat Loeqman:15)

En de woorden van de Profeet: “Gehoorzaamheid geschiedt slechts in het goede.

(Boekhari en Moeslim)

Op het moment dat jouw ouder jou beveelt om je te ontdoen van uiterlijke kenmerken van het geloof (bijv. baard en lang gewaad) en jou dreigt het huis uit te zetten, dan mag jij op grond hiervan niet weggaan. Jij moet juist blijven en geduld hebben. Een blik op de biografie van de Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat de metgezellen zware martelingen ondervonden. Ondanks dat hadden zij toch geduld.

Het vreemde is dat we het tegenovergestelde juist vaak zien. Bijv. een vrouw die onder tegenwerking van haar ouders naar buiten gaat zonder de islamitische richtlijnen in acht te nemen. Zij heeft ‘geduld’ op haar weg van de Shaytaan. Zij blijft ‘standvastig’ en ‘volharden’ totdat zij haar ouders meekrijgt en hen het verwerpelijke laat accepteren. Op een gegeven moment wordt het zelfs zo dat haar ouders haar gaan gehoorzamen. Dus als zo’n vrouw tot zoiets in staat is, dan moet een praktiserend persoon zeker tot geduld en volharding in staat zijn. Zo zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

En degene die omwille van ons strijden, Wij zullen hen zeker leiden naar ons pad.

(soerat al-cAnkaboet:69)

Alle middelen moeten in acht te genomen worden om uiteindelijk te slagen en de overwinning te behalen. Dit gaat gepaard met het opbrengen van geduld. Dit is de koopwaar van de oprechte en een teken van de rechtschapene. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Vreemd is de situatie van de gelovige; Zijn situatie is altijd goed en dat komt slechts de gelovige toe. Als hem iets goeds overkomt, is hij hier dankbaar voor en is dit beter voor hem. En als hem iets slechts overkomt, dan brengt hij geduld op, en is dit beter voor hem.

(Moeslim)

De plicht die op jou rust is om geduld te hebben, te rekenen op de beloning en niet te klagen of ontevreden te zijn. Daarnaast moet jij slechtheid niet bestrijden met slechtheid, maar met goedheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Verdraag geduldig wat jou overkomt. Dit is een ernstige zaak.

(soerat Loeqman:17)

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed cAli Ferkous