Bezit opsparen

6994

Vraag:

Waarom verbiedt de Islam het opsparen van het bezit?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Islam verbiedt het opsparen van het bezit niet in alle gevallen. Wat verboden is en waar een strenge waarschuwing voor is afgegeven, is het niet betalen van Zakaat over het bezit. Maar als een persoon de Zakaat betaalt, dan valt hij niet onder degenen die hier gewaarschuwd worden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En kondig degenen die goud en zilver oppotten en dit niet op de Weg van Allah uitgeven een pijnlijke Bestraffing aan.”

(Soerat at-Tawbah: 34)

(In dit vers staat het woord 'yaknizoen' wat oppotten betekent. Dit woord stamt af van het zelfstandige naamwoord Kanz, wat schat of bezit betekent, red.)

Oem Salamah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Dat wat het niveau bereikt waarover Zakaat betaald moet worden, en de Zakaat wordt afgedragen, is geen Kanz (opgespaard bezit waarover geen Zakaat is betaald).”

(Aboe Daawoed en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Khaalid ibn Aslam zei: “We gingen eropuit met cAbdoellaah ibn cOmar en een bedoeïen zei: “Vertel me (meer) over de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “…En kondig degenen die goud en zilver oppotten en dit niet op de Weg van Allah uitgeven een pijnlijke Bestraffing aan.” Ibn cOmar zei: “Degene die het oppot en hier geen Zakaat over betaalt, wee hem. Dat was voordat de Zakaat werd geopenbaard. Maar nadat het werd geopenbaard, maakte Allah dit als reiniging van het bezit.”

(al-Boekhaarie)

Imam Maalik verhaalde dat cAbdoellaah ibnoe Dinaar zei: “Ik hoorde cAbdoellaah ibn cOmar zeggen, toen hij werd gevraagd over wat Kanz is: “Het is rijkdom waarover geen Zakaat is betaald.”

(al-Moewatta')

Ibnoe Kathier becommentarieerde het vers in Soerat at-Tawbah als volgt: “Wat betreft Kanz, daarover zei Maalik, toen hij van cAbdoellaah ibnoe Dinaar, van Ibn cOmar overleverde: “Het is rijkdom waarover geen Zakaat is betaald.” Ath-Thawrie en anderen verhaalden van cOebaydillaah, van Naafic, dat Ibn cOmar zei: “Dat waarover wel Zakaat is betaald, is geen Kanz, zelfs als het begraven ligt onder zeven aarden. Maar dat wat niet is begraven en waar geen Zakaat over is betaald, is Kanz.” Dit is verhaald door Ibn cAbbaas, Djaabir en Aboe Hoerayrah in zowel Mawqoef (d.w.z. in bewoording van de overleveraar) als Marfoec (d.w.z. in bewoording van de Profeet) overleveringen.

cOmar ibn ul-Khattaab zei iets vergelijkbaars: “Elke rijkdom waarover Zakaat is betaald, is geen Kanz, zelfs niet als dit begraven ligt in de aarde. En elke rijkdom waarover geen Zakaat is betaald, is Kanz waarmee de eigenaar gebrandmerkt zal worden (op de Dag der Opstanding). Zelfs als het zich bevindt op de oppervlakte van de aarde.”

Het is dus duidelijk welk soort bezit verwerpelijk is, namelijk het bezit waarover geen Zakaat is afgedragen. Wat betreft het bezit dat onder de Nisaab (normwaarde) ligt, of de Nisaab bereikt en daarover Zakaat wordt afgedragen, dat is geen Kanz.

Het is dus overduidelijk dat de Islam het niet verbiedt om bezit op te sparen. Wat wel verboden is, is het niet afdragen van Zakaat daarover.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com