Het kopen van een huis met rente in een niet-moslimland

56254
Vraag:
Na lange tijd heeft mijn man eindelijk een goed betaalde baan gekregen. In plaats van Allah hiervoor dankbaar te zijn, heeft hij besloten een huis te kopen met rente. Mijn man is namelijk van mening dat er vele geleerden zijn die het kopen van een huis met rente toestaan wanneer dit gebeurt in een niet-moslimland. Wat is het Islamitische oordeel hierover?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Het is niet toegestaan een huis of iets anders te kopen met een rentedragende lening. Het maakt niet uit of dit gebeurt in een moslimland of in een niet-moslimland, vanwege de algemeenheid van de bewijzen welke dit verbieden. Dit verbod geldt zowel voor degene die het ontvangt als degene die het betaalt.
Djaabir overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) degene die rente nuttigt, degene die het geeft, degene die het (schriftelijk) vastlegt en de twee personen die als getuigen optreden vervloekte. Hij voegde daaraan toe: ,,Allen zijn zij gelijk (in de zonde).”
(Moeslim)
De enige wetschool die als uitzondering hierop geldt is de Hanafi-wetschool. Deze wetschool is de mening toegedaan dat het toegestaan is om een rentelening aan te gaan met niet-moslims in Dar ul-Harb (een land waar oorlog woedt tussen moslims en niet-moslims). Wel stelden zij als voorwaarde dat een moslim slechts rente mag ontvangen en niet geven. Deze uitspraak van de Hanafi-wetschool houdt echter geen stand tegen de algemeenheid van de verzen en de overleveringen die rente in alle gevallen en onder alle omstandigheden verbieden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er rest van (de door jullie gevraagde) rente, indien jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: wees dan op de hoogte van (de verklaring van) een oorlog van Allah en Zijn Boodschapper (aan jullie). Maar als jullie berouwvol zijn: dan rest jullie je oorspronkelijke bezit.”
(Soerat al-Baqarah: 278-279)
Ook zegt Ibnoe Qoedaamah in zijn boek al-Moeghni: “Het verbod op rente geldt zowel in Dar ul-Harb als in Dar ul-Islam (Islamitisch land). Deze mening wordt aangehangen door Imam Maalik, al-Awzaacie, Aboe Yoesoef, Imam ash-Shaaficie en Ishaaq… zich baserend op de volgende Uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):
,,Hij (Allah) heeft de rente verboden.”
(Soerat al-Baqarah: 275)
,,Degenen die van rente eten zullen in geen andere hoedanigheid opstaan dan die van degene die door de satan tot bezetenheid is geslagen.”
(Soerat al-Baqarah: 275)
,,O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er rest van (de door jullie gevraagde) rente.”
(Soerat al-Baqarah: 278)
Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: ,,Wie meer geeft of meer ontvangt, heeft zich (daarmee) schuldig gemaakt aan rente.”
(Moeslim)
Dus hetgeen verboden is in een Islamitisch land is tevens verboden in een niet-islamitische land.”
(Al-Moeghni: 4/47)
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Team al-Yaqeen