Het oordeel over rente

25816

Vraag:

Wat is het islamitische oordeel over rente?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.

Rente is verboden op basis van de volgende Uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden.”

(Soerat al-Baqarah: 275)

Sterker nog, dit behoort tot de zaken die het strengst verboden zijn binnen de Islam. In zoverre dat Allah de oorlog verklaart aan degene die zich schuldig maakt aan rentenieren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: wees op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn Boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn: dan blijft jullie oorspronkelijk bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandeld.”

(Soerat al-Baqarah: 278-279)

Allah zal de zegeningen uit de bezittingen nemen van degene die zich hier toch schuldig aan maakt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal de rente al zijn zegeningen ontnemen en Hij zal (de zegeningen) van de liefdadigheid vermeerderen en Allah houdt van geen enkele zondige ongelovige.

(Soerat al-Baqarah: 276)

Bovendien behoort rente tot de zeven grote zonden die de Profeet (vrede zij met hem) als zijnde vernietigers betitelde. Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden zijn met hem) levert van de Profeet (vrede zij met hem) over dat hij heeft gezegd: “Houdt jullie verre van de zeven vernietigers.” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, welke zijn deze?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Het toekennen van deelgenoten aan Allah, tovenarij, het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve met recht, het nuttigen van rente, het onrechtmatig toe-eigenen van het bezit van een wees, de rug toekeren op een slagveld, het beschuldigen van onschuldige gelovige vrouwen (van ontucht).”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Djaabir ibnoe cAbdillaah overlevert van de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft de nuttiger van rente, de verstrekker hiervan, de vastlegger en de twee getuigen vervloekt.” En hij zei: “Allen zijn zij gelijk (in de zonde).”

(Moeslim)

En Allah weet het beste.

Team al-yaqeen