Een kind langer dan 2 jaar borstvoeding geven

23502

Vraag:

We weten dat de periode van borstvoeding 2 jaar is. Is het mogelijk voor een kind om langer dan 2 jaar door te gaan met de borstvoeding? Zo ja, voor hoe lang?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, heeft de (volledige) periode van borstvoeding bepaald op 2 jaar. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren. Dit is voor degene die de periode van het zogen wil vervolmaken.”

(Soerat al-Baqarah: 233)

Imam ibn Kathier (moge Allah genadig met hem zijn) zegt over dit vers: “Dit is de Leiding van Allah, de Verhevene, jegens de moeders betreffende de borstvoeding, om hun kinderen een volledige periode te zogen.”

(Tafsier ibn Kathier, boekdeel 1, blz. 633-634)

En Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt hierover: “De Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “twee volle jaren. Dit is voor degene die de periode van het zogen wil vervolmaken” geven aan wat de vervolmaakte periode van het zogen is. Wat er na twee jaar wordt gegeven valt onder (normale) voeding.

(Madjmoeʿ ul-Fataawa boekdeel 34, blz. 63)

En in het tijdschrift ‘al-Boehoeth ul-Islaamiyyah’ staat: “Het staat medisch vast dat de eerste twee jaar van het zogen het kind vormt (in groei en ontwikkeling). En dat borstvoeding alleen, na een periode van twee jaar, niet het enige eten is voor een kind.”

(al-Boehoeth ul-Islaamiyyah boekdeel 37, blz. 329)

Doorgaan met borstvoeding na twee jaar is geen probleem, en al helemaal niet als het in het belang van het kind is.

Imam al-Qoertoebie zegt: “Het extra geven van borstvoeding (meer dan twee jaar) of het minderen daarvan, kan gebeuren als dit geen schade berokkent aan het kind en het met de instemming van de ouders gebeurt.”

(Tafsier ul-Qoertoebie, boekdeel 3, blz. 162)

En de geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s zeggen: “Wanneer men weet dat de borstvoeding het recht van het kind is en in zijn belang is, is het niet toegestaan om te stoppen (met het geven van borstvoeding) alvorens het vervolmaken van de periode van twee jaar als dit in het nadeel is van het kind. Het is voor de moeder toegestaan door te gaan na twee jaar met de borstvoeding als dit in het voordeel is van het kind en het hem geen schade toebrengt. Ibn ul-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in zijn boek ‘Toehfat ul-Mawdoed fie Ahkaam il-Mawloed’: “Het is voor de moeder toegestaan om door te gaan met het geven van borstvoeding na twee jaar, tot de helft van het derde jaar of meer.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 21, blz. 60)

En Sheikh dr. Wahbah az-Zoehaylie zegt: “Als men doorgaat met het geven van borstvoeding na twee jaar omdat het kind (nog) zwak is, is hier niets op tegen. Echter zijn de regels betreffende at-Tahriem[1], en dat een gescheiden moeder een vergoeding ontvangt voor het geven van borstvoeding niet op dit kind van toepassing.”

(al-Fiqh ul-Islaamie wa Adillatoehoe, boekdeel 10, blz. 36)

En Imam ِAboe Bakr az-Zabiedie al-Hanafie zei: “En de tijdsduren van borstvoeding zijn er drie: Minimaal, middelmatig en maximaal. De minimale tijdsduur is een anderhalf jaar. De middelmatige is twee jaar en de maximale is tweeëneenhalf jaar. Zelfs als zij minder dan twee jaar geeft is dit geen schending. En als zij meer dan twee jaar geeft is dit geen overschrijding.

(al-Djawharat un-Nayyirah, boekdeel 2, blz. 27)

Op basis hiervan kunnen we zeggen dat het geen probleem is om meer dan twee jaar borstvoeding te geven, echter dient men wel te kijken naar de belangen van het kind.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

[1] Het worden van een Mahram zoals dit gebeurt na het geven van minimaal 5 keer borstvoeding gedurende de eerste twee jaar.