Kinderen die op school verpest raken

6498

Vraag:

Ik discussieer veel met mijn echtgenoot. De reden hiervoor is dat hij de kinderen niet naar school wilt laten gaan. Hij zegt dat de school de opvoeding van zijn kinderen zal verpesten. Wat is uw mening vanuit een religieus inzicht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Kinderen zijn één van de grootste gunsten waarmee Allah Zijn dienaren begunstigt. Zij zijn een verantwoordelijkheid die een persoon wordt gegeven waarover hij gevraagd zal worden op de Dag der Opstanding. In een overlevering heeft cAbdoellaah ibn cOmar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) horen zeggen: "Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider is een herder en hij is verantwoordelijk, en de man is de herder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk, de vrouw is een herder in het huis en van de kinderen van haar man en zij is verantwoordelijk, en de slaaf is de herder van de rijkdom van zijn eigenaar en hij is verantwoordelijk. Eenieder van jullie is een herder. En eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde."

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het is de plicht van de vader zijn kinderen te beschermen tegen alle soorten kwaad, zowel tastbaar als ontastbaar. Het belangrijkste dat hij dient te beschermen, is hun religieuze toewijding en goed gedrag.

Het basisprincipe is dat de moslim van alles de voor- en nadelen moet afwegen en de positieve en negatieve aspecten moet vergelijken om te zien wat het meest waarschijnlijke is.

Zonder enige twijfel hebben scholen hun negatieve en positieve kanten. Scholen kunnen een positief of negatief effect op de opvoeding van kinderen hebben. Veel moeders en vaders klagen over de negatieve invloed van scholen en dit is een probleem waar veel religieus toegewijde families mee kampen. Een moslim kan deze negatieve effecten op een aantal manieren overwinnen:

1.     Zoek de Hulp van Allah, de Verhevene en Geprezene, om hen te beschermen. Dit door Hem te aan te roepen en te smeken. De smeekbede is namelijk een geweldig wapen in het beschermen van kinderen. Allah heeft de smeekbede van de deugdzame genoemd, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die zeggen: “Onze Heer, schenk ons van onze echtgenotes en ons nageslacht een verkoeling voor de ogen (d.w.z. een genot) en maak ons tot leiders van de godsvruchtigen.”

(Soerat al-Foerqaan: 74)

De deugdzaamheid van de ouders speelt een grote rol in het leiden van de kinderen. Dit aangezien Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft de muur; deze behoorde toe aan twee weesjongens in de stad. En daaronder bevond zich een schat van hen (d.w.z. van de twee weesjongens). En hun vader was rechtschapen. Daarom wilde jouw Heer dat zij hun volle kracht zouden bereiken (d.w.z. fysiek en mentaal rijp zouden zijn) en zij hun schat eruit zouden halen als Genade van jouw Heer.”

(Soerat al-Kahf: 82)

Ibn Radjab (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Allah kan zorgdragen voor het nageslacht van een persoon na diens dood vanwege zijn deugdzaamheid. Aangezien het vers zegt (interpretatie van de betekenis):

“En hun vader was rechtschapen.”

(Soerat al-Kahf: 82)

Zij werden beschermd vanwege de deugdzaamheid van hun vader.”

(Djaamic ul-cOeloem wal-Hikam, blz. 186)

2.     Ouders hebben een rol bij de opvoeding van hun kinderen. Niet alleen de school. De vader dient zijn kinderen naar de moskee te brengen, hen naar lessen te sturen voor het memoriseren van de Koran en het opdoen van (religieuze) kennis. Hij dient de liefde voor de Islam in hun harten in te planten. Dit geldt ook voor moeders met hun dochters in hun huis.

3.     Hij dient de kinderen nauwgezet in de gaten te houden en dient middels docenten en andere studenten te volgen wat zij studeren. Ook dient hij zijn kinderen te voorzien van adviezen en aanwijzingen op een vriendelijke en zachtaardige manier en hierbij aanmoediging en afschrikking te combineren.

4.     Hij dient overheidsscholen te vervangen door Islamitische scholen die zich focussen op het religieuze aspect van de leerlingen en hiervoor de beste school te kiezen. In veel landen zijn er veel van zulke scholen, alle lof zij Allah. Als de vader financieel niet in staat is het schoolgeld te betalen, kan hij zoeken naar de beste openbare school door andere ouders te raadplegen.

5.     Ouders dienen een rol te spelen in het kiezen van goede vrienden op school en in de buurt. Bijvoorbeeld dat het mensen zijn die ze kennen van de moskee, de Koranklas of kennissen die ze vertrouwen.

6.     Ouders dienen geen kloof te laten ontstaan tussen hen en hun kinderen. Zodat als er zich bijvoorbeeld een probleem voordoet de kinderen zich direct tot hun ouders zullen wenden om het te bespreken. Dit is iets dat uit ervaring bekend is.

Verantwoordelijkheid voor de kinderen behoort tot de grootste verantwoordelijkheden binnen de Islam. Imam Ibn ul-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:

“Wie nalaat om het kind baatvolle zaken te onderwijzen, het (kind) geen aandacht schenkt of het mishandelt. In de meeste gevallen is het verpest raken van de kinderen een gevolg van de ouders, hun verwaarlozing (in de opvoeding) en hun falen in het onderwijzen (van de kinderen) van de verplichtingen in het geloof en de Soennah daarin. Zij hebben hen verwaarloosd toen zij klein waren.”

(Toehfat al-Mawdoed; blz. 229)

Hierna dienen we uit te leggen dat als een persoon geen keuze heeft behalve zijn kinderen van school te halen, het basisprincipe is dat hij een geschikt alternatief voor deze scholen moet vinden. Dit zodat zij niet met niets zullen eindigen. Vooral omdat we situaties hebben meegemaakt van mensen die hun kinderen helemaal van school hebben gehaald en de kinderen hierop de weg kwijtraakten en niets anders dan de televisie en de straat kenden. Zij zonken in onachtzaamheid, speelden te veel en hierdoor bereikten hun ouders niets. Zij zondigden zelfs door toe te laten dat hun kinderen schade zou overkomen.

Ons advies aan de vader is om zijn kinderen niet te laten stoppen met school. Wat hij dient te doen, is ernaar te streven om de negatieve effecten (van de school) zoveel mogelijk als hij kan te verhelpen.

Ons advies aan de zuster is om de Hulp van Allah te zoeken en zich naar Hem te keren middels smeekgebeden. Ook dient ze dit op een vriendelijke manier met bewijzen te bespreken met haar echtgenoot. Ze kan de hulp inroepen van wijze en deugdzame leden van haar of zijn familie. Allah is Degene op Wie wij vertrouwen dat Hij ons, jou en onze kinderen beschermt van al het slechte.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com