Namen met goede betekenissen

16283

Vraag:

Mag je de volgende namen aan kinderen geven vanwege de goede en positieve betekenissen die ze hebben: Rahmah, Aayah, Foerqaan, Himmah, Bayaan, Taqiy of Moecayyad Billaah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste:

De naam Rahmah (genade) is een goede gezegende naam. Wij hopen dat degene die deze naam heeft gekregen een genade zal zijn voor zijn ouders, familie en voor de Islamitische gemeenschap. Wij hopen dat deze persoon op deze manier de Genade van Allah ontvangt, verheerlijkt en Verheven is Hij. Om deze reden hebben sommige geleerden gezegd dat het goed is om een kind deze naam te geven, zoals staat beschreven in Tasmiyat ul-Mawloed, blz. 31, geschreven door al-cAllaamah Bakr Aboe Zayd (moge Allah hem genadig zijn).

Ten tweede:

Met de naam Aayah (teken) is ook niks mis. Zonder twijfel behoren alle schepselen die door Allah gecreëerd zijn tot de tekenen die Zijn Grootheiden Macht tonen.

Ten derde:

Het is Makroeh (ongewenst) om een kind de naam Foerqaan (onderscheider) te geven, omdat Foerqaan de naam is van één van de hoofdstukken uit de Koran. De geleerden achten het Makroeh om een kind te vernoemen naar één van de namen van de Koran of een hoofdstuk eruit.

Ibn ul-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Eén van de zaken die niet toegestaan zijn bij het vernoemen van een kind, is het (kind) een naam geven van de Koran of van één van de hoofdstukken eruit, zoals Taa-Haa, Yaa-Sien of Haa-Miem."

(Toehfat ul-Mawdoed, blz. 127)

Ten vierde:

Het is toegestaan om een kind de naam Himmah (betekent: de wil om iets te bereiken) te geven. Hier is niks mis mee. De betekenis van de naam is acceptabel en geeft de kracht en het verlangen om sublieme doelstellingen te behalen.

Ten vijfde:

Over de naam Bayaan (duidelijkheid) zijn de meningen van de hedendaagse geleerden verschillend. Omtrent deze naam zijn er twee meningen:

1. Het is afgeraden

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Ik denk niet dat de naam Bayaan als naam genomen moet worden. Hetzelfde is van toepassing bij de naam Iemaan (betekent: geloof), omdat het een element van zelfverheerlijking bevat. Hetzelfde geldt voor de naam Abraar (rechtschapen)."

(Liqaa'aat ul-Baab il-Maftoeh, uitgave 16, vraag 26)

Hij (moge Allah hem genadig zijn) heeft ook gezegd: "Over Bayaan zeggen wij dat het niet genomen moet worden als naam, omdat Bayaan één van de namen van de Koran is."

(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, uitgave 67, vraag 8)

Aan Sheikh Ibn Jibrien (moge Allah hem genadig zijn) is de volgende vraag gesteld: "Eén van onze broers is gezegend met een babymeisje die de naam Bayaan draagt. Wat is hierover het oordeel? Houd er rekening mee dat het babymeisje nu een jaar oud is en dat de naam officieel geregistreerd staat."

Hij antwoordde: "Ik denk dat de naam veranderd zou moeten worden omdat sommige geleerden hebben gezegd dat het niet toegestaan is. De reden hiervoor is dat het een naam of beschrijving van de Koran is. Het is beter om de naam te veranderen, zelfs na een periode van een jaar of meer. En Allah weet het het beste."

2. De tweede mening is dat het toegestaan is.

Sheikh Bakr Aboe Zayd zei: "Vandaag de dag worden er veel vragen gesteld over de naam Bayaan. Sommige geleerden hebben het verboden om een baby de naam Bayaan te geven omdat het één van de namen van de Heilige Koran is. Het is niet toegestaan om mensen te benoemen naar het Woord van Allah (de Koran). Het Woord dat geopenbaard is aan Zijn dienaar, de Profeet en Boodschapper Mohamed (vrede zij met hem).

Degene die het mij hebben gevraagd, hebben als antwoord gekregen in een fatwa dat het toegestaan is om een baby de naam Bayaan te geven. De naam is zowel voor meisjes als voor jongens, zoals de namen Asmaa', Khaaridjah, etc. dat ook zijn. De reden hiervoor is dat het woord 'Bayaan' niet één van de namen van de Heilige Koran is, maar één van de belangrijke beschrijvingen, net zoals het woord Hoeda (leiding) dat is.

Het is belangrijk om op te merken dat Sheikh Saalih ibn Ibraahiem al-Boelayhie een boek heeft geschreven, bestaande uit twee boekdelen, genaamd: al-Hoeda wal-Bayaan fie Asmaa' il-Qoer'aan (Leiding en Duidelijkheid omtrent de namen van de Koran). Indien het namen van de Koran zouden zijn (Bayaan en Hoeda), dan zou de Sheikh de woorden niet hebben gebruikt in de titel van zijn boek. Het zijn eerder eigenschappen en dus geen namen.

De regelgeving die zegt dat het toegestaan is, is niet beïnvloed door het feit dat de persoon die het eerste Islamitische regeringsbesluit uitsprak in Basra, de naam Bayaan ibn Samcaan droeg. Vele overleveraars hadden de naam Bayaan en wij zijn niet op de hoogte van een enkele geleerde die hun overleveringen vermeden vanwege van hun naam.

Zie ook at-Taqrieb door al-Haafidh ibn Hadjar (moge Allah hem genadig zijn) waarin een persoon vermeld staat met de naam Bayaan. En Allah weet het het beste."

(Moecdjam ul-Manaahie al-Lafdhiyyah, blz. 627)

Mogelijkerwijs is de mening dat het toegestaan is het meest correct, wegens het basisprincipe dat alle zaken toegestaan zijn tenzij er bewijs is waaruit blijkt dat zij niet toegestaan zijn. Er zijn genoeg namen die goed en toegestaan zijn volgens de consensus van de geleerden. Zolang er geen reden toe is, is het betrokken raken bij kwesties waarover geleerden van mening verschillen onnodig.

Ten zesde:

De namen Taqiy (vroom) of Moecayyad Billaah (ondersteund door Allah) zijn afgeraden om te gebruiken, omdat deze eveneens duiden op zelfverheerlijking. Wij hebben eerder besproken dat het afgeraden is om namen te gebruiken die duiden op het overdreven loven van degene die de naam draagt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com