Smeekbede vergeten vóór gemeenschap

20154

Vraag:

Mijn man en ik wisten niet dat er een smeekgebed bestond vóór geslachtsgemeenschap. Ik ben inmiddels vier weken zwanger en ik ben nu erg bezorgd. Wat kunnen we nu doen om ons kind toch te beschermen tegen de Shaytaan? Is er iets wat wij kunnen zeggen of doen dat de plaats inneemt van het smeekgebed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ibn cAbbaas heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: Als iemand van jullie zijn echtgenote wil benaderen voor het hebben van geslachtsgemeenschap, laat hem dan zeggen: “Bismillaah, Allaahoemma djannibnash-Shaytaana, wa djannibish-Shaitaana maa razaqtanaa.” (In de Naam van Allah. O Allah, laat de duivel aan ons voorbij gaan en laat de duivel aan datgene waarmee u ons voorzien heeft voorbij gaan).Als het dan voor hen voorgeschreven is dat hieruit een kind zal voortkomen, dan zal de duivel het niet kunnen schaden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Deze overlevering bevat de belofte voor degene die het zegt en wordt begunstigd met een kind, dat de Shaytaan het (kind) niet zal schaden. Dat betekent niet automatisch dat het kind van iemand die deze woorden ten tijde van de gemeenschap niet zegt, onvermijdelijk zal worden geschaad door de Shaytaan of dat de Shaytaan een aandeel zal hebben in hun geslachtsgemeenschap. De overlevering zegt dit niet. Hij heeft echter wel de grote deugd en bescherming die hier wordt genoemd gemist. Maar als hij dit niet doet met een excuus, zoals dat hij er niet van op de hoogte was of het is vergeten, dan wordt hem dit vergeven, met de Wil van Allah. Want dat is de belofte die Allah, de Verhevene, de Oemmah van Mohammed (vrede zij met hem) heeft gedaan.

Er zijn verschillende manieren waarmee degene die de genoemde deugd is misgelopen, kan goedmaken. Dit zijn de volgende:

1.     Hij kan zich inzetten om Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) te gehoorzamen in woord en daad, Allah heimelijk en in het openbaar te vrezen, toegestane inkomsten te verkrijgen, Allah veelvuldig te gedenken en de Koran te lezen. Dit alles garandeert dat een persoon wordt beschermd, als ook zijn echtgenote en zijn kinderen. Al-Haakim heeft overgeleverd dat Ibn cAbbaas over het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En hun vader was een rechtschapen man.”

(Soerat al-Kahf: 82)

zei dat zij werden beschermd, omdat hun vader rechtschapen was. Er is niet vermeld dat zij rechtschapen waren.

(al-Haakim)

Al-Haakim heeft het authentiek verklaard volgens de voorwaarden van al-Boekhaarie en Moeslim. Imam adh-Dhahabie was het hiermee eens.

Al-Haafidh Ibn Radjab heeft gezegd: “Sacied ibn ul-Moesayyab zei tegen zijn zoon: “Ik vermeerder mijn gebeden voor jouw bestwil, opdat ik in jou beschermd blijf.” Daarna reciteerde hij het vers (interpretatie van de betekenis):

“En hun vader was een rechtschapen man.”

(Soerat al-Kahf: 82)

cOmar ibnoe cAbdil-cAziez zei: “Er is geen gelovige die komt te overlijden of Allah zal diens nakomelingen en het nageslacht van zijn nakomelingen beschermen omwille van hem.”

Ibn ul-Moenkadir heeft gezegd: “Omwille van een rechtschapen man, zal Allah zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen beschermen en de huishoudens rondom hem. En zij zullen onder de Bescherming van Allah blijven.”

Als een persoon zich bevindt in gehoorzaamheid aan Allah, dan zal Allah hem in die situatie beschermen.”

(Djaamic ul-cOeloem wal-Hikam; blz. 187)

Ibnoe abie Shaybah heeft verhaald dat Khaythamah heeft gezegd: “cIesa ibn Maryam (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Blijde tijding aan het kind van de gelovige. Blijde tijding aan hem. Zij zullen beschermd worden, nadat hij er niet meer is.” Waarna Khaythamah het volgende vers reciteerde (interpretatie van de betekenis):

“En hun vader was een rechtschapen man.”

(Soerat al-Kahf: 82)

Ook heeft Ibn abie Shaybah van Khaythamah verhaald dat Aboe Moesa heeft gezegd: “Al-Hasan reciteerde het vers (interpretatie van de betekenis):

“En hun vader was een rechtschapen man.”

(Soerat al-Kahf: 82)

en zei: “Er is niet vermeld dat zijn twee kinderen rechtschapen waren. Allah heeft hen (slechts) beschermd omwille van hun vader.”

Ibn Kathier heeft gezegd: “De woorden (interpretatie van de betekenis):

“En hun vader was een rechtschapen man.”

(Soerat al-Kahf: 82)

wijzen erop dat de nakomelingen van een rechtschapen man beschermd zullen worden en dat de zegening van zijn aanbiddingen hen zullen baten in dit leven en het Hiernamaals. Door zijn bemiddeling voor hen zullen zij namelijk naar de hoogste rangen in het Paradijs stijgen, zodat hij hierdoor vreugde zal ondervinden. Dit zoals vermeld staat in de Koran en Soennah.”

(Tafsier Ibn Kathier; boekdeel; 5, blz. 186-187)

2.     Een andere zaak waaraan men aandacht moet besteden in de hoop dat het kind rechtschapen zal worden, is het nakomen van de cAqieqah op de zevende dag na zijn geboorte. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Elk kind is in onderpand zolang zijn cAqieqah niet heeft plaatsgevonden. Deze moet voor hem op de zevende dag geofferd worden, zijn hoofd moet worden geschoren en hem moet een naam gegeven worden.”

(Aboe Daawoed)

Er is gezegd dat de bedoeling van de cAqieqah is dat deze een middel is om het kind te vrijwaren van de Shaytaan en het tegen de Shaytaan te beschermen. Lees er in deze fatwa meer over.

Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “De schijnbare betekenis van deze (bovengenoemde) overlevering is dat het (kind) in onderpand blijft en daardoor wordt verhinderd en afgehouden van het goede. Maar dat impliceert niet dat het (kind) hier in het Hiernamaals voor gestraft zal worden. Hem kan iets onthouden worden, omdat zijn ouders geen cAqieqah hebben verricht. Zoals een ander iets wel zal krijgen, omdat zijn ouders de cAqieqah wel hebben verricht. Het kind kan dus iets goeds mislopen vanwege de onachtzaamheid van zijn ouders, ook al is dit niet zijn fout.”

(Zaad ul-Macaad; boekdeel 2, blz. 326)

3.     De smeekbede is een andere Islamitische manier om kinderen te beschermen. Zo zegt Allah, de Geprezene en Verhevene, over Zijn gelovige dienaren (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die zeggen: “Onze Heer, schenk ons van onze echtgenotes en ons nageslacht een verkoeling voor de ogen (d.w.z. een genot)en maak ons tot leiders van de godsvruchtigen.”

(Soerat al-Foerqaan: 74)

Ibn Djarier heeft gezegd: “Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die zeggen: “Onze Heer, schenk ons van onze echtgenotes en ons nageslacht een verkoeling voor de ogen (d.w.z. een genot)en maak ons tot leiders van de godsvruchtigen.”

(Soerat al-Foerqaan: 74)

om ons te laten zien dat zij daden van aanbidding verrichten en gehoorzaam zijn tegenover Hem.”

(Tafsier at-Tabarie; boekdeel 19, blz. 318)

Daarna overleverde hij dat al-Hasan en Soelaymaan over “een verkoeling voor de ogen” zeiden dat dit refereert naar de gelovige die zijn vrouw en kinderen Allah ziet gehoorzamen.

Ibn ul-Qayyim zei: “Dus vragen zij Hem de vreugde om hun echtgenotes en kinderen Zijn Bevelen te zien nakomen.”

(ar-Roeh; blz. 252)

4.     Roeqya zoals in de Islam is voorgeschreven is een middel om kinderen te beschermen. Al-Boekhaarie heeft van Ibn cAbbaas verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Jullie vader (Ibraahiem) was gewoon toevlucht te zoeken voor Ismaaciel en Ishaaq middels de woorden: “Acoedhoe bi Kalimaat Illaah it-Taammah, min koelli Shaytaanin wa Haammah, wa min koelli cAynin laammah.” (Ik zoek toevlucht middels de perfecte Woorden van Allah tegen elke duivel en ongedierte en van elk boos oog).

5.     Ook is het de moeite waard om in dit punt de kwestie te benoemen dat kinderen (na zonsondergang) belet moeten worden naar buiten te gaan tot het volledig donker is geworden. Want dat is de tijd dat de duivels naar buiten komen. Het is overgeleverd van Djaabir ibnoe cAbdillaah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer de vleugels van de nacht zich uitspreiden – of als de avond valt – houd jullie kinderen dan binnen, want de duivels komen op dat moment naar buiten. En wanneer een deel van de nacht voorbij is, laat hen dan gaan. En sluit de deuren en noem de Naam van Allah, want de satan opent geen gesloten deur. En maak jullie waterzakken vast en noem de Naam van Allah, en bedek jullie vaten en noem de Naam van Allah, zelfs als je er alleen iets overheen zet, en doof jullie lampen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De zinsnede “wanneer de vleugels van de nacht zich uitspreiden” refereert naar de tijd dat de zon onder is gegaan. Dit is het eerste gedeelte van de nacht.

Imam Ahmad heeft verhaald van Djaabir ibnoe cAbdillaah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Houd jullie kinderen binnen tot het volledig donker is. Want dat is de tijd dat de duivels naar buiten komen.”

(Ahmad)

De zinsnede “tot het volledig donker is” refereert naar het eerste gedeelte van de nacht.

Wat het geval ook is, het nemen van de maatregelen die in de Islam zijn voorgeschreven met betrekking tot het opvoeden van kinderen, is de basis voor het beschermen van hen tegen de vervloekte Shaytaan.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com