Wie krijgt de kinderen na de scheiding?

27214

Vraag:

Mijn man is van mij gescheiden en ik vraag mij af bij wie onze kinderen ondergebracht dienen te worden.

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat, na een scheiding of het overlijden van de echtgenoot, de moeder het meest gerechtigd is zorg te dragen voor haar kinderen vóór het bereiken van de leeftijd waarop zij in staat zijn een keuze te maken.

Bij het maken van zo’n beslissing dient er rekening gehouden te worden met de bestwil van het kind. Het kan voorkomen dat degene die het meeste recht heeft op het kind in werkelijkheid niet geschikt of incompetent is voor deze taak. In dit geval gaat de zorg naar de eerstvolgende gerechtigde. Ibn ul-Qayyim zei: “Uit de overleveringen is op te maken dat wanneer de ouders uit elkaar gaan de moeder het meeste recht heeft op het kind, mits er niets duidt op ongeschiktheid van haar kant of het kind- dat hiertoe in staat is- te kennen geeft anders te willen. Hierover bestaat geen dispuut.”

(Zaad ul-Maʿaad, 5/435)

Verder zei Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-‘Oethaymien: “Bij het maken van zo’n beslissing dient er rekening gehouden te worden met het kind. Als blijkt dat het kind bij het toewijzen aan één van de ouders geschaad wordt in zijn wereldse of godsdienstige zaken, dan wordt deze ouder het voogdijschap ontnomen. Dit omdat de essentie van voogdijschap ligt in het beschermen van het kind tegen hetgeen hem schaadt.”

(ash-Sharh ul-Moemtiʿ, 13/545)

Waar verschil van mening over bestaat onder de geleerden is de eerstvolgende persoon die de voogdij toegewezen krijgt na de moeder. De 4 wetscholen zijn van mening dat deze overgaat naar de moeder van de moeder. Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyyah en zijn leerling Ibn ul-Qayyim zijn deze mening echter niet aangedaan. Zij waren van mening dat de vader in zo’n geval de voogdij over het kind toegewezen krijgt. Sheikh ul-Islaam zei: “Maar wat betreft een klein kind; de moeder verdient de voorkeur boven de vader. De vrouwen zijn immers zachtmoediger, meer ervaren en geduldig met het voeden en dragen van hen. Vandaar dat de moeder het kind -dat niet in staat is zelf te kiezen- toegewezen krijgt.”

En Allah weet het het best.

Team al-yaqeen