Wijsheid achter de cAqieqah

20794

Vraag:

Ik heb vaak gehoord dat als een moslimjongen wordt geboren er twee schapen geofferd moeten worden en bij een moslimmeisje één. Is dit Soennah of verplicht? Graag zou ik de reden hiervoor willen weten. Zit hier een speciale wijsheid achter? Hoe is dit uitgelegd door onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem)? Sommige zusters en ik hebben hierover gehoord, maar eigenlijk weet ik niet of dit correct is.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het offer dat voor een nieuwgeborene wordt verricht, wordt cAqieqah genoemd. De geleerden verschillen van mening over het oordeel van de cAqieqah. Sommigen van hen geven aan dat het verplicht is en anderen menen dat dit een Soennah Moe'akkadah (sterk aanbevolen Soennah) is.

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa's hebben gezegd: “De cAqieqah is een Soennah Moe'akkadah. Voor een jongen zouden twee schapen geofferd moeten worden, waarbij elke moet voldoen aan dezelfde voorwaarden van een schaap voor de Oedhiyah(offer). En voor een meisje dient één schaap te worden geofferd. Het schaap dient op de zevende dag geslacht te worden. Maar als er een oponthoud is, kan het op elk moment worden geslacht. En er rust geen zonde op het uitstellen. Ondanks dat het de voorkeur heeft dit zo snel mogelijk te doen.

En Allah is de Bron van Kracht. Moge de vrede en zegeningen van Allah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn familie en diens metgezellen.”

Er is een vreemde en zwakke mening die aangeeft dat de cAqieqah Makroeh (afgeraden) is.

Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “Hanbal heeft overgeleverd dat Imam Ahmad heeft gezegd: “Het is van sommigen overgeleverd dat de cAqieqah afgeraden is omdat het behoort tot de Djaahiliyyah (onwetendheid). Hij zei: “Dit vanwege hun gebrek aan kennis en het feit dat zij niet op de hoogte waren van de overleveringen (hierover). De Profeet (vrede zij met hem) verrichtte de cAqieqah voor al-Hasan en al-Hoesayn en ook zijn metgezellen deden dit (voor hun kinderen). Deze mensen beweren dat het iets is dat hoort bij de Djaahiliyyah. Het is echter een Soennah van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) die heeft gezegd: “Elk kind is in onderpand zolang zijn cAqieqah niet heeft plaatsgevonden”. Deze overlevering heeft een correcte keten van overleveraars en is overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede zij met hem). In een overlevering van al-Athram heeft hij gezegd: “Met betrekking tot de cAqieqah zijn er overleveringen met ketenen van overleveraars (Isnaad) van de Profeet (vrede zij met hem), zijn metgezellen en de Taabicien. Maar deze mensen zeggen dat het een daad is van de Djaahiliyyah.” En hij lachte als iemand die verrast is.”

(Toehfat ul-Mawdoed; blz. 45-46)

Het doel van de cAqieqah is vermeld in de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt: “Elk kind is in onderpand zolang zijn cAqieqah niet heeft plaatsgevonden”. De geleerden verschillen van mening over de betekenis van deze overlevering. Er wordt gezegd dat de betekenis is dat als de cAqieqah niet voor hem wordt verricht en hij als kind komt te sterven, dat hij verhinderd zal worden om voor zijn ouders te bemiddelen. Of dat de cAqieqah een middel is om het kind te bevrijden van Shaytaan en het tegen hem te beschermen. Het kind mist iets goeds als de ouders verzaken de cAqieqah te verrichten, ook al is het niet een daad van het kind zelf. Net zoals wanneer de ouders gemeenschap hebben; als de vader “Bismillaah” (in de Naam van Allah) zegt, dan zal de Shaytaan het kind niet schaden. Als hij dit nalaat, zal het kind deze bescherming niet hebben.

(Zaad ul-Macaad; boekdeel 2, blz. 325 en
ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 7, blz. 535)

De manier waarop dit wordt gedaan, heeft de Profeet (vrede zij met hem) uitgelegd zoals we kunnen zien in de volgende overleveringen.

1.     Salmaan ibn cAamir ad-Dabiy heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De cAqieqah dient verricht te worden voor de (nieuwgeboren) jongen. Offer (een dier) voor hem en verwijder het vuil van hem.”

(al-Boekhaarie)

2.     cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) had bevolen twee gelijke schapen te offeren voor een jongen en één voor een meisje.

(at-Tirmidhie en Ibn Maadjah)

3.     Oem Karaz heeft overgeleverd dat zij de Profeet (vrede zij met hem) over de cAqieqah vroeg, waarop hij (vrede zij met hem) zei: “Voor de jongen twee schapen en het meisje één. En het maakt niet uit of ze mannelijk of vrouwelijk zijn.”

(at-Tirmidhie, an-Nasaa’ie, Aboe Daawoed en Ibn Maadjah)

4.     Samoerah ibn Djoendoeb heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elk kind is in onderpand zolang zijn cAqieqah niet heeft plaatsgevonden. Deze moet voor hem op de zevende dag geofferd worden, zijn hoofd moet worden geschoren en hem moet een naam gegeven worden.”

(at-Tirmidie en Ibn Maadjah)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com