Wordt een kind beloond voor goede daden?

9099

Vraag:

Ik weet dat een persoon niet verantwoordelijk wordt gehouden voor de zonden die hij begaat vóór de pubertijd. Maar hoe zit het met zijn goede daden, wordt hij daar wel voor beloond?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, kinderen zullen beloond worden voor het verrichten van goede daden. Dit vanwege de overlevering die verhaald is door Ibn ʿAbbaas, die zei: “Een vrouw tilde een kind op en zei: “O, Boodschapper van Allah, zal zijn Hadj (bedevaart) meegeteld worden?” Hij (vrede zij met hem) zei: Ja, en jij zult beloond worden.”

(Moeslim)

De auteur van Mawaahib ul-Djaliel fie Sharhi Moekhtasari Sheikh al-Khaliel, zei het volgende over de kwestie van kinderen die bevolen worden om te bidden wanneer zij de leeftijd van zeven jaar bereiken: “Al-Qaraafie zei in al-Yawaaqiet fil-Mawaaqiet: “Kinderen zullen beloond worden voor het verrichten van goede daden vanwege de overlevering van de Khathami vrouw (die haar kind optilde en de Profeet vroeg over zijn Hadj).”

Ibn Roeshd zei: “De slechte daden van jonge kinderen worden niet geregistreerd, maar hun goede daden zullen wel vastgelegd worden, volgens de meest correcte mening.”

Ibnoe ʿAbd il-Barr zei in at-Tamhied, in zijn commentaar op de eerste overlevering die daarin vermeld staat, namelijk de overlevering van de Khathami vrouw: “…Aboel-ʿAaliyah ar-Riyaahie zei: “ʿOmar ibn ul-Khattaab zei: “De goede daden van de jonge kinderen zullen worden geregistreerd, maar zijn slechte daden zullen niet worden vastgelegd.”

De auteur van Mawaahib ul-Djaliel zei over kinderen die de Ihraam (gewijde staat) betreden voor de Hadj en ʿOemrah: “De geleerden verschillen onderling niet van mening over het feit dat kinderen beloond zullen worden voor welke daden van gehoorzaamheid (aan Allah) zij ook verrichten, en niet verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun slechte daden. En alle slechte daden die zij opzettelijk verrichten zullen als fouten worden gerekend. In al-Moekhtasar ul-Waadihah staat: “De Hadj is geen verplichting voor jongens en meisjes, totdat de jongens de puberteit bereiken en de meisjes beginnen te menstrueren. Maar er is niets op tegen om hen mee te nemen voor de Hadj. Het is aanbevolen en de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) deed dat ook.”

Vervolgens verhaalde hij dat Talha ibnoe Moesarrif zei: “Het was één van de gewoontes van de moslims om hun kinderen mee te nemen voor de Hadj en hen te onderwerpen aan de Genade van Allah.”

Ibnoe ʿAbd il-Barr zei in at-Tamhied dat het wordt aangemoedigd om kinderen mee te nemen voor de Hadj, en ook de meerderheid van de geleerden zegt dit. Hij zei ook: “Het is niet vreemd dat een kind beloning en status in het Hiernamaals toekomt voor zijn gebeden, Zakaat, Hadj en andere goede daden, wanneer hij deze daden naar behoren verricht. Dit is de Genade van Allah, net zoals Allah Zijn Genade toont aan de doden door hen te belonen voor daden van liefdadigheid die namens hen worden gedaan door de levenden. Zie je dan niet dat ze (de geleerden) het erover eens zijn dat een kind opgedragen moet worden om te bidden wanneer hij de leeftijd bereikt waarop hij inzicht heeft, en dat de Profeet (vrede zij met hem) Anas en het weeskind voorging in het gebed?

De meeste van de vrome voorgangers zeiden dat de Zakaat betaald moest worden over het bezit van de wezen, en het is onmogelijk dat zij daar niet voor beloond zouden worden. Hun voogden en degene die dit doet namens hen zullen er ook zeker voor beloond worden. Net zoals degene die hen meeneemt voor de Hadj beloond zullen worden. Dit als een Zegening en Genade van Allah. Het is overgeleverd dat cOmar zei: “De goede daden van kinderen zullen geregistreerd worden en hun slechte daden zullen niet geregistreerd worden.” Ik weet niet of het de moeite waard is om de mening van iemand anders te volgen wanneer dat een mening is die hier haaks op staat.”

Volgens al-Ikmaal zeiden veel geleerden: “Kinderen zullen worden beloond voor hun daden van gehoorzaamheid (aan Allah), en hun goede daden zullen geregistreerd worden, maar hun slechte daden niet.”

In Awaa’il ul-Moeqaddimaat staat: “Volgens mij is de correcte mening dat beiden worden aangemoedigd om dat te doen en beiden zullen beloond worden (dat wil zeggen, het kind en zijn of haar voogd). De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen de vrouw (die vroeg naar de Hadj van het kind): “…en jij zult beloond worden.” En Allah weet het beste.”

Ibn Djamaaʿah zei: “Volgens de vier (imams), zullen kinderen beloond worden voor hun daden van gehoorzaamheid en hun goede daden zullen geregistreerd worden, of ze nu volwassen zijn of niet. Dit werd overgeleverd van ʿOmar. Sommige geleerden zeggen dat er overeenstemming (Idjmaaʿ) was in deze kwestie. Dit wordt ook aangeduid door de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): De jihad van de alleroudsten en allerjongsten is Hadj en ʿOemrah.” Evenals de overlevering over de vrouw die een kind optilde.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com