Aan ongelovigen de Islam uitleggen

11649

Vraag:

Is het verstandig voor een persoon om een ongelovige op de hoogte te stellen over gedetailleerde zaken van de Islam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is verstandig dat men zaken vertelt over de Islam. Het is echter niet van de wijsheid dat men alle gedetailleerde zaken over de Islam in één keer vertelt. Een uitnodiger dient om die reden wijs te zijn en te beginnen met de belangrijkste zaken en hiermee te handelen volgens het concept van Fiqh ul-Awlaawiyaat in zijn uitnodiging naar Allah, zoals vermeld is in de overlevering van Ibn cAbbaas. De Profeet (vrede zij met hem) stuurde Moecaadh ibnoe Djabal naar Jemen en zei tegen hem: “Jij zult tot een volk komen behorende tot de lieden van het Boek. Wanneer je hen bereikt, nodig hen dan uit om te getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Als zij jou daarin gehoorzamen, vertel hen dan dat Allah hun de vijf gebeden heeft opgelegd, elke dag en nacht. Als zij gehoor geven, vertel hun dan dat Allah hun de Zakaat heeft opgelegd die van de rijken onder hen moet worden genomen en gegeven moet worden aan de armen. Als zij jou daarin gehoorzamen, wees dan voorzichtig en neem niet (als Zakaat) van hun beste bezittingen. Vrees de smeekbede van de onderdrukte persoon, want er is geen belemmering tussen zijn smeekbede en Allah.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Een moslim dient naar de Islam uit te nodigen met de voorwaarde dat hij weet waar hij naar uitnodigt. Men dient kennis vooraf te hebben, zodat hij geen fouten zal maken tijdens zijn uitnodiging. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Dit is mijn Weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.”

(Soerat Yoesoef: 108)

“…op grond van duidelijk bewijs…”betekent: “Kennis die onderscheid maakt tussen de Waarheid en valsheid.”

(Tafsier ul-Baghawie, boekdeel 4, blz. 284)

Ibn Kathier zegt in zijn Tafsier over dit vers: “Allah, de Verhevene, beveelt Zijn dienaar en Profeet te zeggen dat hij de mensheid en de djinn verkondigt dat dit zijn Pad is, oftewel zijn Weg, zijn handelswijze en zijn Soennah. En dat het de uitnodiging is naar het getuigen dat Allah de Enige God is Die aanbeden mag worden zonder enige deelgenoot en dat men naar Hem uitnodigt met een duidelijk bewijs, zekerheid en een Islamitisch en logisch bewijs.”

Tevens dient men te weten dat het uitnodigen naar de Islam een verplichting is. De geleerden zeiden: “Het is voor iedere moslim en moslima verplicht om vier zaken te kennen en ernaar te handelen:

  1. Het hebben van kennis. De dienaar dient Allah, Zijn Profeet en de Islam aan de hand van bewijzen te kennen;
  2. Het handelen naar kennis;
  3. Het uitnodigen naar hetgeen waar je kennis over hebt;
  4. Volharden bij het verkondigen hiervan en geduld opbrengen.

Het bewijs voor deze vier zaken zijn de Verzen van Allah waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.”

(Soerat al-cAsr: 1-3)

“…Behalve degenen die geloven…” is een bewijs voor het eerste punt. Er is namelijk geen geloof zonder kennis.

“…en goede daden verrichten…” is een bewijs voor het tweede punt.

“…en elkaar aansporen tot de Waarheid…” is een bewijs voor het derde punt, en dat is het uitnodigen naar Allah.

“…en elkaar aansporen tot geduld.” Dit is een bewijs voor het vierde punt.”

Het verduidelijken van de Islam aan een ongelovige gebeurt door zaken te verduidelijken, zoals het zich onderwerpen aan Allah, het accepteren van Zijn Bevelen en het geloven in Zijn Profeet (vrede zijn met hem). Tevens dient men de voortreffelijkheden van de Islam te verduidelijken, zodat deze ongelovige de Islam erkent en ervan overtuigd raakt. Als deze ongelovige zich bekeert tot de Islam, dan dient men pas de regelgevingen met betrekking tot de Islam in details en stapsgewijs aan hem te verduidelijken. Tevens dient men rekening te houden met het niveau van deze persoon en zaken niet naar voren te halen, waardoor hij in twijfelachtige zaken belandt en verloren achtergelaten wordt, omdat hem teveel informatie is gegeven.

Men dient echter de aanpak van de Rabbaaniyyoen toe te passen waarover Allah, de Verhevene, zei (interpretatie van de betekenis):

“…Wees Rabbaaniyyoen doordat jullie de Schrift onderwijzen en doordat jullie die bestuderen.”

(Soerat Aali cImraan: 79)

Rabbaaniyyoen in dit vers zijn degenen die bij het onderwijzen van de mensen beginnen met makkelijke zaken alvorens de grote en gecompliceerde zaken.”

(Tafsier ul-Baghawie, boekdeel 2, blz. 60)

Kortom, uitnodigen met stelregels en belangrijke zaken vóór het uitnodigen naar de gedetailleerde en kleinere zaken.

En Allah is de Gids naar het Rechte Pad.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com