Advies aan jongeren die beginnen te praktiseren

10154

Vraag:

Wat is uw advies aan jongeren die beginnen te praktiseren?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Mijn advies richting de jongeren die op het punt staan het rechte Pad te gaan bewandelen is allereerst dat zij Allah, de Verhevene, onophoudelijk vragen om hen met standvastigheid te begunstigen.
Ten tweede dienen zij het reciteren van de Koran te vermeerderen en deze tegelijkertijd ook te overpeinzen. Dit omdat het reciteren van de Koran een grote impact heeft op het hart, met name wanneer dit gepaard gaat met het overpeinzen ervan.
Als derde dient het gehoorzamen van Allah hartstochtelijk te worden voortgezet. Men dient hierin niet te verslappen of gemakzuchtig te worden. Het is ons bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) toevlucht bij Allah heeft gezocht tegen onmacht en gemakzucht.
Als vierde dient hij gedreven op zoek te gaan naar een gezelschap van vrome mensen en verre te blijven van slecht gezelschap.
Ten vijfde adviseer ik hen dat wanneer de gedachten ‘de hoop is ver te zoeken en de weg is nog lang’ oprijzen, zij zichzelf berispen en onverzettelijk standvastig houden. Wetende dat het Paradijs omgeven is door lasten en de Hel omgeven is door lusten.
Als zesde dient hij op afstand te blijven van verderfzaaiers, zelfs als dit slaat op oude vrienden. Dit omdat slechte vrienden een effect op hem kunnen hebben, vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het voorbeeld van een slechte vriend is als dat van een ijzersmid, of hij verbrandt jouw kleding of hij laat een akelige geur op jou achter.”
(al-Boecharie en Moeslim)
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Fataawaa Kibaar cOelamaa al-Oemmah, blz. 1121)