Adviezen aan Islamstudenten

11083

Vraag:

Kunt u enkele algemene adviezen geven aan hen die kennis over de Islamitische leer wensen te vergaren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is een vast gegeven dat het vergaren van kennis één van de belangrijkste zaken is die de persoon nader tot Allah brengt, het Paradijs doet binnentreden en steun en hulp biedt, indien hiernaar gehandeld wordt.

Bij het vergaren van kennis speelt oprechtheid een belangrijke rol. Om de vruchten van het vergaren van kennis te verwerven, dient dit namelijk ter wille van Allah te gebeuren. Het vergaren van kennis kan aanleiding zijn voor het behalen van een voorname positie in zowel het wereldse als het Hiernamaals. Zo lezen wij in een overlevering dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij die kennis vergaart omwille van wereldse doeleinden, terwijl hiermee in werkelijkheid het Aangezicht van Allah gezocht dient te worden, zal de geur van het Paradijs niet ruiken.”

(Aboe Daawoed)

Verder vermeldt at-Tirmidhie, weliswaar met een zwakke keten van overleveraars, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij die kennis vergaart om goede sier te maken bij de geleerden, met de onwetende te redetwisten of door de mensen gezien te worden; Allah zal hem de Hel doen binnentreden.”

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons bevolen om een zuivere intentie te betrachten in al onze daden. Dit conform de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen.”

(Soerat al-Kahf: 110)

Ook vinden wij in ‘Sahieh Moeslim’ dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah de Verhevene heeft gezegd: ,,Ik ben de Meest Behoefteloze aan afgoderij. Wanneer iemand een daad verricht waarin hij deelgenoten aan Mij toekent, dan trek Ik mij terug van hem en zijn afgoderij.”

Daarnaast heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons ook bevolen Allah te vrezen en benadrukt dat Allah Degene is Die over ons waakt. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, voor degenen die hun Heer in het verborgene vrezen, voor hen is er vergeving en een grote beloning.”

(Soerat al-Moelk: 12)

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voor degene die het staan voor Zijn Heer vreesde zijn er twee Tuinen (in het Paradijs).”

(Soerat ar-Rahmaan: 46)

Enkele van onze vrome voorgangers zeiden verder: “Nog voor het vergaren van kennis komt het vrezen van Allah.”

ʿAbdoellah ibn Masʿoed zei tevens: “Het vrezen van Allah volstaat als kennis en het zich afwenden van Allah volstaat als onwetendheid.”

Anderen van onze vrome voorgangers zeiden weer: “De meest geleerde persoon is de meest godsvruchtige persoon.” Dit wordt bevestigd door de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, de meest godsvruchtige en geleerde omtrent Allah onder jullie ben ik.”

(al-Boekhaarie)

De toename van iemands kennis omtrent zijn Heer leidt tot godsvrucht, oprechtheid, achting en waakzaamheid. Om deze reden zegt Allah, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.”

(Soerat Faatir: 28)

Hiermee worden degenen bedoeld die kennis hebben over Allah en het geloof. Zij zijn de meest godsvruchtige, geleerde en standvastige personen. De vooraanstaanden onder hen zijn de Boodschappers en de Profeten (vrede zij met hen allen) en vervolgens hun oprechte volgelingen. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat tot de tekenen van gelukzaligheid behoort dan men begrip over het geloof bezit: “Degene met wie Allah het goede voorheeft, (hem) geeft Hij begrip van de religie.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het begrijpen van het geloof moet de student ertoe brengen de Bevelen van Allah in acht te nemen, godsvruchtig te zijn, behoedzaam te zijn voor het opwekken van Zijn Toorn, vlaggendrager te zijn van nobel gedrag en goede daden en de dienaren van Allah van advies te voorzien.

Wij vragen Allah om de studenten van de Islamitische leer en de overige moslims inzicht in het geloof te schenken, standvastig te maken en ons allen te behoeden voor het kwaad dat schuilt in onze zielen en onze slechte daden.

En vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Sheikh ʿAbd ul-ʿAziez ibnoe Baaz
www.ibnbaz.org

Adviezen aan Islamstudenten

11199

Vraag:

Kunt u enkele algemene adviezen geven aan hen die kennis over de Islamitische leer wensen te vergaren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is een vast gegeven dat het vergaren van kennis één van de belangrijkste zaken is die de persoon nader tot Allah brengt, het Paradijs doet binnentreden en steun en hulp biedt, indien hiernaar gehandeld wordt.

Bij het vergaren van kennis speelt oprechtheid een belangrijke rol. Om de vruchten van het vergaren van kennis te verwerven, dient dit namelijk ter wille van Allah te gebeuren. Het vergaren van kennis kan aanleiding zijn voor het behalen van een voorname positie in zowel het wereldse als het Hiernamaals. Zo lezen wij in een overlevering dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij die kennis vergaart omwille van wereldse doeleinden, terwijl hiermee in werkelijkheid het Aangezicht van Allah gezocht dient te worden, zal de geur van het Paradijs niet ruiken.”

(Aboe Daawoed)

Verder vermeldt at-Tirmidhie, weliswaar met een zwakke keten van overleveraars, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij die kennis vergaart om goede sier te maken bij de geleerden, met de onwetende te redetwisten of door de mensen gezien te worden; Allah zal hem de Hel doen binnentreden.”

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons bevolen om een zuivere intentie te betrachten in al onze daden. Dit conform de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen.”

(Soerat al-Kahf: 110)

Ook vinden wij in ‘Sahieh Moeslim’ dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah de Verhevene heeft gezegd: ,,Ik ben de Meest Behoefteloze aan afgoderij. Wanneer iemand een daad verricht waarin hij deelgenoten aan Mij toekent, dan trek Ik mij terug van hem en zijn afgoderij.”

Daarnaast heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons ook bevolen Allah te vrezen en benadrukt dat Allah Degene is Die over ons waakt. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, voor degenen die hun Heer in het verborgene vrezen, voor hen is er vergeving en een grote beloning.”

(Soerat al-Moelk: 12)

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voor degene die het staan voor Zijn Heer vreesde zijn er twee Tuinen (in het Paradijs).”

(Soerat ar-Rahmaan: 46)

Enkele van onze vrome voorgangers zeiden verder: “Nog voor het vergaren van kennis komt het vrezen van Allah.”

ʿAbdoellah ibn Masʿoed zei tevens: “Het vrezen van Allah volstaat als kennis en het zich afwenden van Allah volstaat als onwetendheid.”

Anderen van onze vrome voorgangers zeiden weer: “De meest geleerde persoon is de meest godsvruchtige persoon.” Dit wordt bevestigd door de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, de meest godsvruchtige en geleerde omtrent Allah onder jullie ben ik.”

(al-Boekhaarie)

De toename van iemands kennis omtrent zijn Heer leidt tot godsvrucht, oprechtheid, achting en waakzaamheid. Om deze reden zegt Allah, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.”

(Soerat Faatir: 28)

Hiermee worden degenen bedoeld die kennis hebben over Allah en het geloof. Zij zijn de meest godsvruchtige, geleerde en standvastige personen. De vooraanstaanden onder hen zijn de Boodschappers en de Profeten (vrede zij met hen allen) en vervolgens hun oprechte volgelingen. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat tot de tekenen van gelukzaligheid behoort dan men begrip over het geloof bezit: “Degene met wie Allah het goede voorheeft, (hem) geeft Hij begrip van de religie.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het begrijpen van het geloof moet de student ertoe brengen de Bevelen van Allah in acht te nemen, godsvruchtig te zijn, behoedzaam te zijn voor het opwekken van Zijn Toorn, vlaggendrager te zijn van nobel gedrag en goede daden en de dienaren van Allah van advies te voorzien.

Wij vragen Allah om de studenten van de Islamitische leer en de overige moslims inzicht in het geloof te schenken, standvastig te maken en ons allen te behoeden voor het kwaad dat schuilt in onze zielen en onze slechte daden.

En vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Sheikh ʿAbd ul-ʿAziez ibnoe Baaz
www.ibnbaz.org