Adviseren van zondige broer

7037

Vraag:

Ik heb een broertje van twintig. Ik weet dat hij vele zonden pleegt. Mijn vader en moeder zijn vroom maar hebben geen vat op hem. Ik vrees voor hem. Maar telkens als ik met hem probeer te spreken, geeft hij aan geen doel te hebben in het leven en dat hij wil sterven. Hij vraagt zich altijd af waarom en voor wie hij zichzelf moet verbeteren. Wat kan ik doen voor mijn enige broer?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ik vraag Allah om jouw broer met leiding en vroomheid te zegenen. En hem terug te brengen naar het rechte Pad. En ook om jou te helpen hem naar het goede uit te nodigen en te leiden en dit op jouw weegschaal van goede daden te plaatsen.

Moge Allah jou zegenen. Je dient er rekening mee te houden dat er een aantal manieren zijn waarmee jij jouw broer kan uitnodigen en leiden. Dit zijn de volgende manieren:

Ten eerste:Het oprecht verrichten van Doecaa' (smeekbeden) voor jouw broer, zodat hij geleid en rechtschapen wordt. Heb hierbij de overtuiging dat Allah je zal verhoren. Blijf hiervoor smeekbeden verrichten en weet dat Allah degene die op Hem hoopt nooit zal teleurstellen, noch weigert Hij degene te verhoren die Hem oprecht smeekt.

Ten tweede:Probeer hem oprecht te adviseren, waarbij je hem rationeel overtuigt. Moedig hem aan door hem te vertellen over de eer en grote beloning die Allah heeft klaar staan. Waarschuw hem tegen de bestraffing en vernedering en ernstige kwellingen die Allah heeft voorbereid voor de zondaren. Vertel hem over de ware aard van dit leven en dat Allah dit universum met haar aarde en hemelen, zeeën en rivieren, bergen en vlaktes, laaglanden en woestijnen, alleen omwille van jou heeft geschapen, beste mens. Wat ben jij, o zwak schepsel, in vergelijking met deze machtige creaties die Allah voor jou dienstbaar heeft gemaakt om jouw leven gemakkelijker te maken? Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die alles wat zich op aarde bevindt voor jullie heeft geschapen.

(Soerat al-Baqarah : 29)

“Hij is Degene Die de aarde aan jullie dienstbaar heeft gemaakt (d.w.z. makkelijk om te bewandelen). Loop dan op de wegen daarvan en eet van Zijn Levensonderhoud. En tot Hem is de Opstanding.”

(Soerat al-Moelk: 15)

“Zien jullie dan niet dat Allah waarlijk datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt aan jullie dienstbaar heeft gemaakt? En Zijn Gunsten, zowel de zichtbare als de verborgene, over jullie heeft uitgespreid?”

(Soerat Loeqman: 20)

Hij heeft jou de voorkeur gegeven boven al deze aardse scheppingen, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en de zee gedragen. En Wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven vele (anderen) onder degenen die Wij hebben geschapen verkozen.”

(Soerat Israa’: 70)

O zwak schepsel, als je dit weet en dat Allah al deze geweldige creaties heeft geschapen en heeft onderworpen voor jouw comfort in dit leven; haast je dan om de logische vraag te stellen die bij elke wijze persoon opkomt: Waarom heeft Allah mij geschapen?

Jouw Heer en Schepper heeft deze vraag duidelijk beantwoord. Zo zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“En Ik (Allah)heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Beste mens, het doel van jouw schepping is het oprecht aanbidden van alleen Allah, De Ene, De Enige. Wat betreft jouw vraag voor wie jij jezelf zou moeten verbeteren het volgende: Je moet jezelf verbeteren voor Allah die jou geschapen en gevormd heeft. Die jou het leven heeft gegeven, kracht en gezondheid, en alle gunsten die jij geniet. Ze komen allemaal van Allah alleen en als Hij wilde, kon Hij ze allemaal in een oogwenk van jou wegnemen. Verdient Hij het dan niet dat jij Hem dankbaar bent voor deze ontelbare gunsten door Zijn Geboden te volgen en wat Hij heeft verboden te vermijden? Dit is de essentie waarvoor jij bent geschapen.

Met betrekking tot jouw woorden waarom jij jezelf zou verbeteren, heeft Allah de reden vermeld waarom hij de dood en het leven in deze wereld heeft geschapen zodat jij de grote realiteit kent. Wanneer een persoon deze (realiteit) eenmaal kent, zal hij geen gerust hart hebben totdat Hij de Tevredenheid van Allah verkrijgt en Hem ontmoet in het Paradijs. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degene Die de dood en het leven heeft geschapen, om jullie te beproeven (en daarmee aan te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Meest Vergevingsgezinde.”

(Soerat al-Moelk: 2)

Jij dient te begrijpen dat jouw Schepper jou in deze wereld aan het testen is om te zien wat jij (aan daden) zal verrichten en om jou conform (jouw verrichte daden) te belonen (of te straffen) op de Dag dat je Hem ontmoet. Als het goed is zal je worden beloond, en als het slecht is zal je worden bestraft. Je moet begrijpen dat een persoon na de dood nooit ongemoeid zal worden gelaten. Integendeel, hij zal vergolden of beloond worden volgens zijn daden, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Denkt de mens dat hij doelloos zal worden gelaten (zonder te worden gestraft of beloond voor de verplichtingen die door zijn Heer aan hem zijn opgelegd)?”

(Soerat al-Qiyaamah: 36)

Allah beschrijft in Zijn Boek vaak wat Hij voor Zijn dienaren die het goede hebben gedaan in deze wereld heeft voorbereid. Zoals dat zij in het Hiernamaals bij Hem een Paradijs zullen hebben dat zo breed is als de hemelen en de aarde. En waarin zich datgene bevindt zich dat geen oog ooit heeft gezien, geen oor ooit heeft gehoord en wat nog nooit bij iemand is opgekomen.

Ook beschrijft Hij wat Hij heeft voorbereid voor degenen die het slechte doen en Zijn Rechten verwaarlozen. Het is een laaiend Hellevuur waarin zij noch zullen leven of sterven. En waarin Hij verschillende soorten vernederingen en kwellingen heeft voorbereid. In zo'n mate dat het grijs haar bij een kind veroorzaakt als hij hiervan hoort. Laat staan dat hij het met eigen ogen zou zien. We vragen Allah om ons en jou hiertegen te beschermen.

Past het jou, na het weten van al deze zaken, om nog de durf te hebben om tegen Zijn Bevelen in te gaan? Of om voor een ander doel te leven dan het doel waarvoor jij bent geschapen? Bij Allah, de dichter sprak de waarheid toen hij zei: “Als wij na het sterven in de steek werden gelaten, dan zou de dood het einde zijn van alles wat leeft. Maar wanneer we sterven, zullen we worden opgewekt en daarna over alles worden ondervraagd.”

Het is ongetwijfeld jouw benauwdheid en bezorgdheid die jou de dood doet wensen. Dat is omdat jij het gevoel voor het doel dat Allah gesteld heeft hebt verloren. De beste en meest aangename zaak in dit universum is om een ware dienaar van Allah te zijn. Kijk dus uit om je van jouw Heer af te wenden en van Hem verwijderd te raken. Uiteindelijk keer je naar Hem terug, zelfs als je lang leeft. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“O mens, waarlijk, jij zult zeker (zwoegend)terugkeren naar jouw Heer (met jouw daden), zodat jij Hem zult ontmoeten (en de gevolgen van jouw daden zult ondervinden).”

(Soerat Inshiqaaq: 6)

Pas op dat je Hem ontmoet terwijl jij tot degenen behoort die zich van Hem hebben afgewend, en (waardoor) de volgende woorden op jou van toepassing zijn (interpretatie van de betekenis):

“En wie zich afwendt van het gedenken van Mij, waarlijk voor hem is er een benauwd leven. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blinde verzamelen. Hij zal zeggen: “Mijn Heer, waarom heeft U mij als een blinde verzameld, terwijl ik (voorheen) zeker kon zien? Hij zal zeggen: “Zo zijn Onze Tekenen tot jou gekomen, maar jij vergat ze. En zo zal jij op deze Dag (ook) vergeten worden.” En zo vergelden Wij degenen die buitensporig is en (die) niet in de Tekenen van zijn Heer gelooft. En de bestraffing van het Hiernamaals is zeker erger en blijvender.

(Soerat Taa-Haa: 124-127)

Haast je om oprecht berouw te tonen en je zult een Heer vinden die Edelmoedig is. Hij wordt blij met Zijn dienaar als die berouw toont, en Hij wordt Tevreden met hem is als hij berouwvol terugkeert. Sterker nog, Hij schenkt hem zoveel liefde en genade die hij zich nooit heeft kunnen voorstellen. Waar wacht je dan op? Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dus vlucht (van de Bestraffing van Allah) naar (de Genade van)Allah. Voorwaar, ik (Mohammed) ben voor jullie een duidelijke waarschuwer van Hem.”

(Soerat ad-Dhaariyaat: 50)

Moge Allah jou helpen datgene te doen wat Hem behaagt. Als je dit begrijpt, weet dan dat deze grote zegen, redding van die pijnlijke bestraffing en succes in deze grote (wereldse) test, alleen kan worden bereikt door hard te werken en geduld, doorzettingsvermogen en lijdzaamheid te betrachten. Het is een moeilijkheid die snel zal passeren en leed dat spoedig zal eindigen. Wat is een beetje ongemak en pijn in vergelijking met eeuwig genot en eeuwige vreugde? We vragen Allah om ons allen te zegenen met Zijn Zegeningen en Zijn Paradijs.

Tot slot wil ik jou achterlaten met enkele voortreffelijke verzen uit het Boek van Allah dat Hij heeft neer gezonden op Zijn dienaar Mohammed (vrede zij met hem). Dit zodat ze een genezing voor de harten van de moslims zullen zijn en een medicijn voor hun ziekten. Lees ze en overpeins hun betekenis, zodat Allah ze als een pleister en genezing zal maken voor de angst en leed die jij ondervindt. Onze Heer zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah”, en vervolgens standvastig blijven, op hen zullen de Engelen (tijdens het sterven) neerdalen (zeggende): “Vrees niet en treur niet. En wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie Beschermers in het wereldse leven en in het Hiernamaals. En daarin is voor jullie wat jullie zelf begeren. En daarin (d.w.z. in het Paradijs) is voor jullie waar jullie om vragen. Een Verblijfplaats van de Meest Vergevensgezinde, de Meest Genadevolle.”

(Soerat Foessilat: 30-32)

“Voorwaar, degenen die zeggen: “Allah is onze Heer,” en vervolgens standvastig blijven (in het geloof), zij zullen vrees noch treurnis kennen.”

(Soerat al-Ahqaaf: 13-14)

“O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedere ziel kijken naar wat zij vooruit heeft gezonden voor morgen. En vrees Allah, waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen. En wees niet zoals degenen die Allah vergaten. Waarna Hij hen zichzelf deed vergeten. Zij zijn de verdorvenen. De bewoners van het Vuur zijn niet gelijk aan de bewoners van het Paradijs. De bewoners van het Paradijs zijn degenen die succesvol zijn.”

(Soerat al-Hashr: 18-20)

Er zijn nog vele andere verzen die deze waarheid duidelijk uitleggen. Je moet jezelf wenden tot het Boek van Allah waarin je al het goede zult vinden. En houd jezelf weg van alles wat slecht en kwaad is.

Ik vraag Allah om je hart te openen voor goedheid en je hierin standvastig te maken totdat je Hem ontmoet. En om het kwaad en de slechtheid van jou weg te houden. Hij is immers de Alhorende, de Nabije.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com