Definitie van goede daden

25178
Vraag:
Zou u een definitie kunnen geven van goede daden?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Een goede daad is datgene dat in overeenstemming is met de Wetgeving van Allah en alleen wordt gedaan omwille van Hem. Sheich ul-Islaam ibnoe Taymiyyah heeft de term aanbidding als volgt gedefinieerd: “Het betreft een allesomvattende verzamelnaam, die al hetgeen waar Allah van houdt en tevreden mee is behelst, hetzij woorden of daden, zowel innerlijk als uiterlijk.” Er zijn te veel goede daden dan we hier kunnen noemen, toch zullen wij enkele goede daden opsommen:
1. Het geloven in Allah. Dit omvat het geloven in Allah, Zijn Engelen, Boeken, Boodschappers, De Laatste Dag en deVoorbeschikking, zowel het goede als het slechte ervan.
2. Het tijdig verrichten van de vijfdagelijkse gebeden die Allah gedurende de dag en nacht heeft voorgeschreven.
3. Een gezegende bedevaart. Dit wanneer men:
– deze financiert met legitiem geld.
– immorele daden, zonden en discussies vermijdt tijdens het verrichten van de bedevaart.
– alle riten uitvoert naar het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem).
– deze verricht om de tevredenheid van Allah te verkrijgen en niet om hiermee te pronken.
– deze niet laat opvolgen door ongehoorzaamheid of zonden.
4. Het eren van de ouders. Dit is het gehoorzamen van hen als een daad van gehoorzaamheid jegens Allah. Het is niet toegestaan om hen te gehoorzamen in zaken van ongehoorzaamheid of zonden. Het eren van hen houdt ook in dat men niet de stem verheft boven die van hen en hen niet beledigt met kwetsende woorden. Ook behelst dit het onderhouden en dienen van hen.
5. Het leveren van inspanning op de weg van Allah. Allah heeft het leveren van inspanning omwille van Hem voorgeschreven om de Tawhied te vestigen en de Islam te verspreiden. Allah heeft een grote beloning voor de strijders op Zijn Weg.
6. Houden en mijden omwille van Allah. Dit betekent dat een moslim houdt van zijn broeder omwille van Allah en niet om zijn huidskleur, nationaliteit of rijkdom. Dit in gehoorzaamheid jegens zijn Heer en om in Zijn nabijheid te geraken. Ook waart hij zich vrij van de zondaar vanwege diens ongehoorzaamheid jegens Allah.
7. Lezen en reciteren van de Koran, ongeacht of het een gedeelte is dat men elke dag reciteert of hetgeen men tijdens het nachtgebed reciteert.
8. Continueren van het verrichten van goede daden, ongeacht de grootte ervan. De Profeet (vrede zij met hem) hield van de constante daden, hoe klein deze ook zijn. Een kleine daad die men regelmatig verricht is beter dan een grote daad met tussenpozen.
9. Nakomen van de beloften. Dit is een verplichting en één van de grootste daden. Het is bekend in de Islam dat het verbreken van een belofte een teken van hypocrisie is. Zoals wanneer iemand iets toevertrouwt en diegene dit beschaamt of het goed niet teruggeeft aan de eigenaar.
10. Vergevensgezindheid jegens de mensen. Dit wil zeggen dat men vergevensgezind is als het aankomt op persoonlijke rechten en degene vergeeft die hem onrecht heeft aangedaan, indien vergeving leidt naar zijn verandering of zijn berouw en spijt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een persoon stijgt in rang door te vergeven.”
(Moeslim)
11. De waarheid spreken. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een man zal de waarheid blijven spreken en zich hiervoor inzetten tot hij bij Allah bekend staat als een spreker van de waarheid.”
(Moeslim)
12. Uitgeven omwille van Allah. Dit is het uitgeven aan het verspreiden van het Woord van Allah, aan de ouders, de armen, behoeftigen, de bouw van moskeeën, het drukken van de Koran en Islamitische boeken en aan familie en kinderen.
13. Garanderen dat de moslims veilig zijn voor iemands woorden en daden. Dit door het verre blijven van roddel, laster, beschuldigingen, vervloekingen en het zich onthouden van geweld richting degene die dit niet verdienen.
14. Het voeden van de hongerigen, zowel de mensen als de dieren onder hen.
15. Het geven van de vredesgroet aan degene die men kent en die men niet kent, met uitzondering van degene waarbij ons geleerd is niet de vredesgroet te verrichten.
16. Het helpen van de behoeftige, reizigers en de weerlozen.
17. Het kwaad van de mensen weghouden. Dit is een daad van liefdadigheid waar men veel voordeel uit kan halen.
Zo zijn er nog vele andere goede daden op te noemen.
De volgende overlevering somt een aantal goede daden op. Al-Bayhaqi heeft overgeleverd dat Aboe Dharr heeft gezegd: “Ik vroeg: ,,O Boodschapper van Allah, wat behoedt een persoon van het Hellevuur?” Hij antwoordde: ,,Het geloof in Allah.” Ik vroeg: ,,O Boodschapper van Allah, zijn er daden die dat geloof moeten vergezellen?” Hij antwoordde: ,,Hij dient uit te geven van hetgeen Allah hem heeft geschonken.” Ik vroeg: ,,O Boodschapper van Allah, wat als diegene arm is en niets heeft om te geven?” Hij antwoordde: ,,Hij dient het goede te verkondigen en het kwade te verbieden.” Ik vroeg: ,,O Boodschapper van Allah, wat als een persoon niet het goede kan opdragen en het kwade kan verbieden?” Hij zei: ,,Hij dient de hulpeloze te helpen (de onwetende en degene die niet kan voorzien in levensonderhoud).” Ik vroeg: ,,Wat als diegene zelf hulpbehoevend is en niets kan doen?” Hij zei: ,,Hij dient degene te helpen die onrecht is aangedaan.” Ik zei: ,,Wat als hij zwak is en hem die onrecht is aangedaan niet kan helpen?” Hij zei: ,,Wil je niets van het goede overlaten dat jouw vriend kan verrichten?! Laat hem wegblijven van het schaden van mensen.” Ik vroeg: ,,O Boodschapper van Allah, als hij dat doet, zal hij dan het Paradijs binnentreden?" Hij zei: ,,Er is geen gelovige die streeft naar één van deze eigenschappen, of ik zal hem mijn hand reiken en het Paradijs binnenleiden.”
(authentiek bevonden door al-Albaani)
En het is Allah die succes doet schenken.
www.islamqa.com