Het zweren bij de Profeet (vrede zij met hem)

7209
Vraag:
Sommige mensen hebben er een gewoonte van gemaakt om bij de Profeet (vrede zij met hem) te zweren en het is bij hen de normaalste zaak geworden, zonder dat zij dit uit overtuiging doen. Wat is het wetsoordeel hieromtrent?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Het zweren bij de Profeet (vrede zij met hem) of bij een van de andere schepsels behoort tot het verwerpelijke en is een daad van afgoderij. Het is dan ook voor niemand toegestaan om te zweren bij iets of iemand anders dan Allah. Zo heeft imam Ibnoe cAbd il-Barr verhaald dat er een consensus heerst over het feit dat het absoluut niet is toegestaan om te zweren bij iets anders dan Allah.
Ook is het overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) dit heeft afgekeurd, zeggende: “Allah verbiedt jullie bij jullie vaderen te zweren. Hij die moet zweren, behoort bij Allah te zweren of zijn mond te houden.” En in een ander uitspraak: “ Hij dient alleen bij Allah te zweren.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Aboe Daawoed en at-Tirmidhi overleveren met een correcte keten dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die zweert bij iets anders dan Allah heeft ongeloof of afgoderij begaan.” En in een andere overlevering zegt hij (vrede zij met hem): “Degene die zweert bij datgene wat hem is toevertrouwd, behoort niet tot ons.”
Er zijn vele correcte overleveringen omtrent dit onderwerp. Vandaar dat het dan ook een verplichting voor de moslim is om niet te zweren, behalve bij Allah. Het is absoluut niet toegestaan, voor wie dan ook, om te zweren bij een ander dan Allah. Dit volgt uit het voorgaande, maar ook uit andere overleveringen.
Degene die bemerkt dat iemand zich schuldig maakt aan deze kwestie dient dit af te keuren en hiervoor te waarschuwen. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hem dat met zijn hand veranderen. Indien hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. Indien hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart. En dat is de zwakste vorm van het geloof.”
(Moeslim)
Het zweren bij iets anders dan Allah behoort tot de kleine vorm van afgoderij zoals is gebleken uit het voorgaande. In bepaalde gevallen kan het zelfs tot grote afgoderij behoren en dat is het geval waneer men de overtuiging heeft dat de desbetreffende persoon bij wie wordt gezworen het recht heeft om vereerd te worden, zoals Allah vereerd dient te worden. Of als hij het als toegestaan ziet dat degene bij wie hij zweert het verdient om aanbeden te worden naast Allah. Of soortgelijke denkwijzen die tot ongeloof leiden.
Tenslotte vragen wij Allah de Verhevene om ons allen te begenadigen, ons te onderwijzen in ons geloof en we zoeken onze toevlucht tot hem tegen alles wat leidt tot Zijn Ontevredenheid.
Sheich Bin Baaz
Fataawaa cOelamaa' il-Balad il-Haraam, blz. 460