Hoe dienen we kennis te zoeken?

17111

Vraag:

Wat heeft een persoon nodig om een islamitische geleerde te worden?

Antwoord:

Je vraagt naar een serieuze zaak. Maar deze zaak is makkelijk gemaakt voor degene die Allah hiertoe in staat stelt. Kennis is een teken van leiding. De Profeet (vrede zij met hem) zei:“Als Allah een persoon iets goeds wil laten doen, dan geeft Hij hem begrip van de religie.”

Hieronder kunnen we ook verstaan dat degene voor wie Allah het goede niet wenst, dat Hij hem geen begrip van de religie schenkt.

Imam al-Boekhaarie zegt: “Hoofdstuk: Het is van essentieel belang om eerst iets goed te weten, voordat je hierover iets zegt of ernaar handelt. Dit conform het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“Weet dan dat er geen god is dan Allah…”

(Soerat Mohammed: 19)

Men moet dus beginnen met kennis. De geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten, oftewel, zij erven kennis. Degenen die kennis hebben verworven, hebben groot geluk verkregen. En degenen die een pad volgen om kennis te verwerven, Allah zal hun pad naar het Paradijs voor hen vergemakkelijken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.”

(Soerat Faatir: 28)

En Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“…maar zij begrijpen niet, behalve degenen die over kennis beschikken.”

(Soerat al-cAnkaboet: 43)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“Zij zeiden: “Als wij (het) konden horen of begrijpen, dan zouden wij niet tot de bewoners van as-Sacier (de Hel) behoren.”

(Soerat al-Moelk: 10)

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?”

(Soerat az-Zoemar: 9)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Kennis wordt verworven door ernaar te streven.”

Ibn cAbbaas zei: “Wees een trouwe dienaar van jouw Heer, wees geduldig en een geleerde.” Ook wordt er gezegd dat een goede instructeur degene is die begint met het onderwijzen van de simpele kwesties van kennis aan de mensen, voordat hij begint aan de moeilijkere kwesties.”

Er is overgeleverd dat Qays ibn Kathier zei: “Een man uit Medina ging naar Aboed-Dardaa’ in Damascus en hij zei: “Wat heeft jou hier gebracht, mijn broeder? Hij zei: “Een overlevering die ik gehoord heb die jij hebt overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).” Hij zei: “Ben je gekomen voor enige andere reden?” Hij zei: “Nee.” Hij zei: “Ben je gekomen om te handelen?” Hij zei: “Nee, ik ben slechts gekomen vanwege deze overlevering.” Hij zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Degenen die een pad volgen om kennis op te doen, Allah zal het pad naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken.”

De Engelen spreiden hun vleugels uit erkenning van de zoekers van kennis. En degenen die in de hemelen en de aarde zijn, vragen vergiffenis voor de geleerden, zelfs de vissen in het water. De superioriteit van de geleerden over de rest van de dienaren is net als de superioriteit van de maan boven de rest van de hemellichamen. De geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten, want de Profeten lieten geen geld achter, maar kennis. Degenen die dus kennis verwerven, hebben groot geluk verworven.

(at-Tirmidhie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Dit is een aantal vruchten van kennis, en dit is slechts een druppel uit de oceaan. Als we alle vruchten van kennis zouden opnoemen, dan zou dit te lang duren. Wellicht zal datgene wat we hier genoemd hebben, dienen als herinnering voor degenen die een hart hebben of ernaar luisteren, terwijl zij getuige zijn. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, daarin is zeker een vermaning voor wie verstand heeft of wie luistert terwijl hij een getuige is.”

(Soerat Qaaf: 37)

De manier waarop men kennis kan verkrijgen, is door Allah te vrezen (Taqwa) en er bewust van te zijn dat Allah jou altijd ziet, zowel in het geheim als in het openbaar. Diegene moet onderwezen worden door geleerden wiens kennis en religieuze toewijding betrouwbaar zijn gebleken. Als je een geleerde vindt die aan deze beschrijving voldoet, klamp je dan aan hem vast en raadpleeg hem om kennis te verkrijgen. Als je geen geleerden kunt vinden, zoek dan naar een Talib ul-cIlm (zoeker van kennis). En als je zo’n iemand niet kunt vinden, bestudeer dan opnames en boeken die de basisprincipes van de Islam behandelen volgens de correcte methodologie van de Shariecah.

Als je vraagt welke boeken je dient te bestuderen, dan is het antwoord als volgt:

Allereerst dien jij een geleidelijke aanpak te hanteren in het verkrijgen van Islamitische kennis. Voor elke tak van kennis zijn er specifieke boeken.

Het eerste wat je dient te bestuderen is de cAqiedah (grondbeginselen van het geloof), vervolgens de wetenschappen die jou helpen om het Boek van Allah en de Soennah van de Boodschapper (vrede zij met hem) te begrijpen. Dit zijn boeken als Arabische grammatica, Oesoel ul-Fiqh en at-Tafsier (Exegese van de Koran). Voordat je hieraan begint, moet je beginnen met het memoriseren van de Koran omdat alle takken van kennis juist worden bestudeerd om een juist begrip van de Koran te verkrijgen.

We zullen hieronder een lijst van boeken weergeven, in volgorde van prioriteit:

Wat betreft al-cAqiedah: begin met het boek Oesoel uth-Thalaathah (dit beschrijft de drie fundamentele basisprincipes van de Islam), daarna Kitaab ut-Tawhied, vervolgens Kashf ush-Shoeboehaat. Deze zijn allemaal geschreven door Sheikh Mohammed ibn Abdil-Wahhaab. Lees daarna al-cAqiedat ul-Waasitiyyah (dit boek beschrijft de principes van het islamitische geloof) door Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah.

Nadat je deze boeken hebt bestudeerd en begrepen, ga je vervolgens door met Sharh ul-Oedjroemiyyah. Dit boek behandelt de Arabische grammatica. Daarna al-Oesoel fie cIlm il-Oesoel. Dat boek gaat over Oesoel ul-Fiqh. Daarna Oesoel ut-Tafsier, beide geschreven door Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien. Bestudeer dan vervolgens al-Arabacien un-Nawawiyyah (de veertig overleveringen van Imam an-Nawawie). Vervolgens het boek cOemdat ul-Ahkaam dat ook over overleveringen gaat. Begin dan vervolgens met het bestuderen van Fiqh, en het is goed om de Fiqh teksten te bestuderen van alle erkende wetscholen, zoals Bidaayat us-Saalikien, cOemdat ul-Fiqh, Matan Abie Shoedjaacen Matan Khaliel.

Ten tweede willen we niet dat jij bevooroordeeld bent tegenover één van de Madhaahib (wetscholen). Jouw studie moet georganiseerd en gebaseerd zijn op de gevestigde beginselen, zodat jouw streven naar kennis wordt versterkt en je de bewijzen volgt en niet bevooroordeeld bent ten opzichte van een bepaalde Madhab (wetschool).

We dienen op te merken dat de genoemde boeken moeten worden bestudeerd, zodat jij het hebt gememoriseerd en begrepen. Probeer opnames te bemachtigen van geleerden die uitleg hebben gegeven op deze boeken, zoals Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz, Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien, Sheikh cAbdoellaah ibn Djibrien en anderen.

Na het bestuderen van Fiqh, lees je twee boeken van Tafsier. Begin met Taysier ul-Kariem ur-Rahmaan fie Tafsieri Kalaam il-Mannaan door Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Sacdie en Tafsier Ibn Kathier.

Dit zijn de belangrijkste boeken die een zoeker van kennis moet bestuderen. Wanneer je deze uit hebt, dan zijn er meer boeken voor gevorderden. Hier zullen we jou meer over vertellen als jij klaar bent met het bovengenoemde.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid