Jezelf opvoeden

10119

Vraag:

Hoe kan de moslim zichzelf religieus opvoeden? Met name wanneer hij tekortkomingen heeft met betrekking tot zijn religieuze toewijding.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het erkennen van je eigen tekortkomingen is één van de eerste stappen richting het opvoeden van jezelf. Degene die erkent dat hij tekortkomingen heeft is begonnen aan het pad van zelfopvoeding. Deze erkenning is namelijk één van de dingen die een persoon ertoe aanzetten om zichzelf op te voeden en hierin te volharden. En het besef van deze tekortkomingen zou jou niet moeten afschrikken om jezelf op te voeden. Het is juist een teken dat Allah om iemand geeft wanneer hij zichzelf probeert te veranderen en te ontwikkelen. Zoals Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Voorwaar, Allah verandert de (goede) toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen…”

(Soerat ar-Racd: 11)

Dus degene die probeert te veranderen omwille van Allah, Allah zal hem helpen om te veranderen. En elke persoon is verantwoordelijk voor zichzelf en zal persoonlijk ondervraagd worden, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er is niemand in de hemelen of (op) de aarde of hij zal als een dienaar naar de Barmhartige komen. Voorzeker, Hij heeft hun aantal het beste berekend en Hij heeft hun aantal nauwkeurig vastgesteld. Ieder van hen zal op de Dag der Opstanding alleen tot Hem komen.”

(Soerat Maryam: 93-95)

Een persoon kan niet profiteren van wat hem verteld is aan goedheid, behalve wanneer hij zelf interesse toont in deze goedheid. Ken je het verhaal dan niet van de vrouw van Noeh en de vrouw van Loet? Zij waren familieleden van twee Profeten, waarvan één van hen behoorde tot de vooraanstaande Boodschappers. Stel je eens voor hoe erg deze Profeten zich hebben ingespannen om hun vrouwen te leiden en hoeveel deze vrouwen aan leiding ontvingen. Er was echter geen interesse van hun kant, dus er werd tegen hen beiden (de vrouw van Noeh en de vrouw van Loet) gezegd (interpretatie van de betekenis):

“…Treed de hel binnen, tezamen met de binnentreders.”

(Soerat at-Tahriem: 10)

Terwijl de vrouw van de Farao – hoewel zij een familielid was van één van de grootste boosdoeners – door Allah wordt genoemd als een voorbeeld voor de gelovigen, omdat zij zichzelf opvoedde.

De moslim kan zichzelf op de volgende manieren opvoeden:

 1. Allah aanbidden, in contact met Hem blijven en zich aan Hem onderwerpen. Dit wordt gedaan door goed aandacht te besteden aan de verplichte daden van aanbidding en je hart te zuiveren van elke vorm van hechtheid aan iets anders dan Allah.
 2. Het veelvuldig reciteren van de Koran, het overpeinzen van diens betekenis en ernaar verlangen deze te begrijpen.
 3. Het lezen van nuttige, religieuze boeken die de manieren van het behandelen en zuiveren van het hart beschrijven, zoals ‘Moekhtasar Manhadjul-Qaasidien’ en ‘Tahdhieb Madaaridj us-Saalikien’. Het lezen van de biografieën van de Salaf (vrome voorgangers) en het leren over hun houding en gedrag, zoals ‘Sifat us-Safwah’ door Ibn ul-Djawzie en ‘Ayna nahnoe min Akhlaaq is-Salaf’ door Baha’ ud-Dien cAqiel en Naasir al-Djaliel.
 4. Het bijwonen van educatieve programma’s, zoals lessen en lezingen.
 5. Het goed benutten van je tijd en deze gebruiken om de dingen te doen die van nut zullen zijn in zowel werelds als religieus opzicht.
 6. Niet te veel bezig zijn met toegestane (wereldse) zaken en niet te veel aandacht hieraan besteden.
 7. Het vergezellen van rechtschapen personen en het zoeken naar rechtschapen vrienden die jou kunnen helpen om het goede te doen. Degenen die zich afzonderen zullen veel eigenschappen van een goede broeder mislopen, zoals het verkiezen van anderen boven jezelf en het hebben van geduld.
 8. Proberen te handelen naar hetgeen je hebt geleerd en dit te praktiseren.
 9. Jezelf nauwlettend in de gaten houden.
 10. Het hebben van vertrouwen in jezelf – terwijl je vertrouwt op Allah –, want degene die geen vertrouwen heeft kan niet handelen.
 11. Het betreuren dat je niet genoeg hebt gedaan omwille van Allah. Dit druist niet in tegen wat hierboven genoemd is. Men dient zich sterk in te spannen en ondertussen toch realiseren dat zijn inspanningen niet genoeg zijn.
 12. Je terugtrekken of afzijdig houden, zoals voorgeschreven in de Shariecah. Je dient je niet continu onder de mensen te begeven. Je dient echter wat tijd te hebben die je alleen doorbrengt in aanbidding, zoals voorgeschreven in de Islam.

We vragen Allah om ons te helpen onszelf op te voeden en ons te onderwerpen aan hetgeen waar Allah van houdt en waarmee Hij tevreden is. Moge Allah zegeningen en vrede zenden over onze Profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid