Meiden van tegenwoordig

8069

Vraag:

Hoe kan ik zowel een moderne tienermeid zijn als een meid die haar familie tevreden stelt en geliefd is door allen? Hoe kan ik van een vriendin afkomen die ik niet leuk vind en bij wie ik geen manier vind om haar leuk te vinden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Je dient te weten dat de pubertijd de meest risicovolle periode is die een persoon meemaakt. In deze periode zijn er vele psychische, mentale, emotionele en seksuele veranderingen. De Shaytaan is in deze periode scherp om een persoon te verleiden met welk middel of methode hij ook maar kan gebruiken. Vandaar dat elke jongen en meisje in de pubertijd voorzichtig dient te zijn. Wij aanraden in deze periode het volgende aan:

Allereerst, streef naar het verrichten van daden van aanbidding, zowel de verplichte als aanbevolen daden. En streef ernaar om weg te blijven van de verboden, twijfelachtige en afgeraden zaken.

Tot de middelen die jou kunnen helpen om weg te blijven uit de vallen van de Shaytaan en het wegblijven van het ongehoorzaam zijn aan Allah zijn:

–       Te weten dat Allah altijd kijkt. Hou Zijn Grootsheid in gedachte, vooral als je alleen bent;

–       Het niet volgen van de voetstappen van de Shaytaan. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, volg niet de voetstappen van de satan. En wie de voetstappen van de satan volgt, waarlijk, hij (de satan) beveelt om verdorvenheid en het slechte te begaan.”

(Soerat an-Noer: 21)

De stappen van de Shaytaan zijn als een keten; degene die ze volgt zal niet stoppen en elke stap is ernstiger dan de stap ervoor. Tenzij een persoon zichzelf bedwingt, het opgeeft en berouw toont voor elke verrichte zonde.

–      Berouw tonen voor elke zonde. Een moslim kan een zonde begaan, maar als het gebeurt dient hij het op te geven, berouw te tonen, niet verder te gaan en standvastig hierin te zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degene die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en Hem om vergeving vragen voor hun zonden. En wie (anders), behalve Allah, kan de zonden vergeven? En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.”

(Soerat Aali cImraan:135)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iedere zoon van Adam (mens) begaat zonden en de beste onder hen zijn degenen die daarna berouw tonen.”

(Ibn Maadjah, Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

–       Nadenken over de dood en nadenken over het ontmoeten van Allah. Degene die onthoudt dat de dood plotseling naar hem toe kan komen en dat hij dan Allah zal ontmoeten Die hem zal ondervragen over zijn daden, zal zonden vermijden.

–      Het zich richten tot Allah en bidden dat Hij jou zal helpen met het verrichten van goede daden en het opgeven van slechte daden. Want Allah zal degene die Hem vraagt nooit in de steek laten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.”

(Soerat al-Baqarah: 186)

Ten tweede, streef naar het vinden van goed gezelschap en blijf weg van slecht gezelschap. Een vriend zal impact hebben op zijn vrienden. Zoals een gezegde luidt: “Vraag niet naar een persoon maar vraag naar zijn vriend. Want iedere vriend volgt het voorbeeld van zijn vriend.”

Ten derde, je dient je tijd te vullen met nuttige en bruikbare zaken, zowel religieuze als wereldse zaken. En wees op je hoede voor vrije tijd aangezien het één van de grootste bronnen van verderf is gedurende deze periode (de puberteit).

Ten vierde, als jij iemands hart voor je wilt winnen, behandel diegene dan vriendelijk en heb een goede houding jegens diegene. Werk samen met diegene en kom diegene tegemoet in diens behoeften. Op deze manier zal jij in staat zijn om hun hart voor je te winnen.

Tot de wijsheid die is overgeleverd van cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) zijn de woorden: “Verricht gunsten voor eenieder die jij wilt en jij zult als zijn meester zijn. En heb noodzaak aan wie jij wilt en je zult als zijn gevangene zijn. En wees onafhankelijk van wie jij wilt en jij zult zijn als zijn gelijke.”

Wij zullen iets in algemene termen zeggen over het winnen van de harten van mensen en het verdienen van hun liefde.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten, de Meest Barmhartige zal hun liefde doen toekomen.”

(Soerat Maryam: 96)

Qataadah (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn commentaar op dit vers: “Bij Allah, dit betekent in het hart van de gelovigen. Het is aan ons overgeleverd dat Haram ibn Hayaan gewoon was te zeggen: “Geen persoon richt zich met zijn gehele hart tot Allah, of Allah zal de harten van de gelovigen naar hem draaien, tot Hij hem zegent met hun liefde en compassie.”

(Tafsier at-Tabarie, boekdeel 18, blz. 266)

Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wanneer Allah van een persoon houdt, roept Hij Djibriel en zegt: “Ik houd van die en die, dus hou (ook) van hem.” Dus Djibriel houdt van hem. Daarna roept hij de mensen van het Paradijs (en zegt) Allah houdt van die en die, dus hou (ook) van hem.” Dus de mensen van het Paradijs houden van hem en hij vindt acceptatie op aarde. Als Allah iemand haat, dan roept hij Djibriel en zegt: “Ik haat die en die, dus haat hem (ook).” Dus Djibriel haat hem. Daarna roept hij de mensen van het Paradijs (en zegt): “Allah haat die en die dus haat hem (ook).” Dus zij haten hem en hij is gehaat op aarde.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Nu kun je zien dat het winnen van de harten van mensen en het verdienen van hun liefde niet in jouw capaciteit ligt of van een andere persoon. Het ligt echter alleen in de Handen van Allah, de Verhevene. Hij is Degene Die de harten tot elkaar brengt en Hij is Degene Die ze uit elkaar haalt. Hij is Degene Die geeft en neemt, verlaagt en verhoogt. Dit allemaal is een onderdeel van het zijn van de Rabb (Heer, Behouder en Onderhouder) van Zijn creatie, de Verhevene.

Het verkrijgen van de liefde van Allah is het grootste verlangen van de gelovigen. Het is een groot en nobel doel dat door middel van één weg te verkrijgen is. Die weg is het volgen en het gehoorzamen van Zijn Profeet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan; Allah zal (dan) van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”

(Soerat Aali cImraan: 31)

Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei dat Allah zei: “Eenieder die vijandigheid toont aan iemand die toegewijd is aan Mij, Ik zal met hem in oorlog zijn. Mijn dienaar komt niet dichter tot Mij met iets dat geliefder is bij Mij dan de religieuze verplichtingen die Ik hem verplicht heb. En Mijn Dienaar komt nog dichterbij Mij met vrijwillige daden, waardoor Ik van hem zal houden. Als Ik van hem houd, dan ben Ik zijn gehoor waarmee hij hoort, zijn zicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij toeslaat en zijn voet waarmee hij loopt. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan zal Ik het zeker aan hem geven. En als hij Mij vraagt om toevlucht, dan zal Ik hem dat zeker verlenen. Ik twijfel over niets meer dan dat ik twijfel over (het grijpen van) de ziel van Mijn trouwe dienaar; hij haat de dood en Ik haat het om hem pijn te doen.”

(al-Boekhaarie)

Als er daarna slechte en corrupte mensen overblijven die ervan houden om het slechte te verspreiden onder de gelovigen, degenen die wensen jou te schaden, die wensen dat jij het met hen eens bent, die zich ergeren aan jouw gehoorzaamheid aan de Meest Genadevolle, jouw ijver in het aanbidden van Hem en het bereiken van alle takken van het geloof, schenk hun dan geen aandacht. Ga verder op het rechte Pad en wees met Zijn vrome dienaren.

Wij willen het belang van het respecteren van de ouders en familieleden benadrukken. Dit aangezien zij de goede behandeling en jouw inspanningen om hun harten te winnen verdienen. Het is van essentieel belang om geduldig te zijn met jouw ouders als zij jou nog als jong zien. Het maakt niet uit hoe oud je wordt, je zult altijd jong zijn in de ogen van jouw ouders. Bovendien hebben zij het recht om de leiding te hebben over jou, voor jou te zorgen, jou op te voeden, te onderwijzen en je te disciplineren. Zij zijn toevertrouwd met zorg over jou en zijn voor jou verantwoordelijk in dit leven en in het Hiernamaals.

Een gedeelte van hun verplichting is dat zij jou dienen te verzekeren dat jij de juiste omgangsvormen dient te volgen en dat jij aandacht dient te schenken aan de regels van de Islam. Dat jij de gewoonten en tradities van mensen dient te respecteren, zolang deze niet in strijd zijn met de Islamitische wetgeving. Dit kan allemaal botsen met de verlangens en neigingen van tieners. Dit kan leiden tot situaties zoals jij die beschrijft en ervoor zorgen dat jij het ziet als een probleem. Dat wil zeggen, het verzoenen van datgene dat voor jou verplicht is als een tiener en de verlangens en de opwellingen van jouw eigen Nafs (verlangende ziel). De verplichtingen van omgangsvormen die gevraagd worden van jou en wat de voorgeschreven rechten voor jouw ouders zijn, is dat jij het voogdijschap van jouw ouders dient te respecteren en te accepteren.

Je zult het antwoord op de rest van je vraag nu zelf weten. Als de vriendin een goede persoon is, probeer dan van haar te houden en dichterbij haar te komen. Maar als zij een slechte en verdorven persoon is, houd jezelf dan weg van haar en zij zal wegblijven van jou. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De verdorven vrouwen zijn (bestemd) voor de verdorven mannen en de verdorven mannen zijn (bestemd) voor de verdorven vrouwen. En de goede vrouwen zijn (bestemd) voor de goede mannen en de goede mannen zijn (bestemd) voor de goede vrouwen; zij zijn niet schuldig aan dat wat zij (d.w.z. de leugenaars) zeggen. Voor hen is er Vergiffenis en een edele Voorziening.”

(Soerat an-Noer: 26)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com