Misleidende uitnodigers

5794

Vraag:

Mijn aanstaande echtgenote is onwetend over enkele zaken. Ook volgt ze enkele geleerden die ook wel ‘satelliet predikers’ worden genoemd. Een aantal geleerden heeft gewaarschuwd tegen het volgen van dergelijke predikers. Andere geleerden die zij ook volgt houden zich bezig met het tevreden stellen van de overheid en bekritiseren soms Ahl us-Soennah.

Ik heb haar laten weten dat ik het haar niet toesta om naar een geleerde te luisteren die innovaties verspreidt of iemand die onwetend is. Het is namelijk mijn verantwoordelijkheid jegens Allah om haar hiertegen te beschermen. Zij ziet dit als dominerend en dat ik het niet vertrouw dat ze onderscheid kan maken tussen goed en slecht. Ze zegt ook dat de geleerden die zij volgt goede dingen zeggen. Heb ik het mis? Of is het mijn recht, of sterker nog mijn plicht, om haar hiertegen te beschermen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een man dient ernaar te streven zijn vrouw, zoveel als hij kan, te begeleiden en aan te moedigen in haar plichten die Allah heeft gesteld. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, behoed jezelf en jullie gezinsleden voor de Hel…”

(Soerat at-Tahriem: 6)

De grote geleerde Aboe Bakr al-Djassaas zegt over dit vers: “Dit betekent dat wij onze kinderen en vrouwen geloof, goedheid en alles wat essentieel is voor goed gedrag moeten leren.

Dit wordt ondersteund door de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Eenieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde.” Het is welbekend dat een herder verantwoordelijk is over het waken en het beschermen van datgenewat onder zijn hoede valt. Zo wordt van hem ook verwacht dat hij ze discipline bijbrengt en onderwijst.

(Ahkaam ul-Qoer’aan, boekdeel 3, blz. 697)

De grote geleerde Ibn Kathier heeft over dit vers gezegd dat Qataadah heeft gezegd: “Hij dient ze aan te sporen om Allah te gehoorzamen en hen te verbieden Hem ongehoorzaam te zijn. Hij dient voor hun te zorgen zoals Allah dat bevolen heeft ,en hen aan te sporen om Allah gehoorzaam te zijn en ze hierin te helpen. Als je ziet dat ze ongehoorzaam zijn jegens Allah,dan dien je hen hiervoor te berispen.”

Indien deze broeder een huwelijkscontract met haar is aangegaan, dan is zij zijn vrouw en dient hij ernaar te streven haar over het geloof te leren en haar hierin te helpen. Hij dient dit met vriendelijkheid en zachtmoedigheid te doen om zijn doel te bereiken. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer Allah het goede voorheeft met de leden van het gezin, introduceert Hij vriendelijkheid jegens hen.”

(Silsilat ul-Ahaadieth us-Sahiehah, boekdeel 3, blz. 219)

Hij dient haar te weerhouden van datgene wat haar religieuze overtuiging schaadt. Zoals het luisteren naar dwalende uitnodigers, als dat wat zij verkondigen misleidend is en de geleerden met religieuze toewijding en betrouwbare kennis voor hen hebben gewaarschuwd. Dit is van toepassing wanneer zij niet in staat is onderscheid te maken tussen de waarheid en de valsheid. Maar als zij kennis heeft van de waarheid en er geen vrees bestaat dat zij beïnvloed raakt door wat deze dwalende uitnodigers verkondigen, dan is er niets mis mee dat zij naar hen luistert, de waarheid aanneemt en de valsheid verwerpt. Dit geldt voor de innovaties die de geleerden hebben afgekeurd en waarvoor zij hebben gewaarschuwd. Voor wat betreft de kwesties waar de geleerden van mening verschillen en Idjtihaad (rechtsvinding) toegestaan is, maakt het niet uit of een persoon één van hen volgt.

Kortom, je dient je echtgenote te beschermen tegen dwaling en het volgen van begeertes en verlangens, maar je dient hierbij zachtaardig te zijn. Je moet proberen haar ervan te overtuigen dat mensen valsheid niet accepteren, tenzij het gemengd gaat met de waarheid om zo de mensen te verwarren. Als zij dit begrijpt zal ze overtuigd raken, met de Wil van Allah. Je zou ook op een subtiele manier moeten proberen alternatieve uitnodigers en geleerden aan te raden die betrouwbaar zijn wat betreft hun religieuze toewijding en kennis, en die de mensen aantrekken op basis van hun presentatie. Je zult veel van dit soort geleerden tegenkomen, alle lof zij Allah.

Moge Allah ons en jou helpen om datgene te doen waar Hij van houdt en wat Hem behaagt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com