Ondanks afkomst of huidskleur bekeren

8495

Vraag:

Belemmert het feit dat mijn vader Puerto Ricaans is, en mijn moeder blank, mij om moslim te worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat jij noemt belemmert jou geenszins om moslim te worden. De Islam is de religie voor de gehele mensheid. Ongeacht hun kleur, land, stam of taal. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de Boodschapper voor de gehele mensheid, van elke afkomst en land. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “O mensen, voorwaar, ik ben voor jullie allen de Boodschapper van Allah. (Hij is)Degene aan Wie het Koningschap van de hemelen en de aarde toebehoort. Er is geen god dan Hij. Hij doet leven en sterven. Geloof dus in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet die in Allah en Zijn Woorden gelooft. Volg hem dan, opdat jullie geleid zullen worden.”

(Soerat al-Acraaf: 158)

In de Islam is er geen superioriteit boven een ander, behalve in godsvrucht. Allah zegt (interpretatie van de betekenis)

“O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de meest eervolle (persoon)van jullie bij Allah is degene die (Allah)het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 13)

Allah heeft, met Zijn Wijsheid, de mensheid geschapen in verschillende volkeren en stammen om elkaar te leren kennen. En niet om een ander te verachten. Hij vertelt ons dat de verschillen in (huids)kleur en talen een teken zijn van Zijn Grootsheid en Macht in het Scheppen. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen en het verschil in jullie tongen (d.w.z. het verschil in jullie talen)en jullie kleuren. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor de werelden.”

(Soerat ar-Roem: 22)

De Profeet van de Islam, Mohammed (vrede zij met hem), heeft het verbod op raciale discriminatie en het verachten van gekleurde mensen uitgesproken toen hij in zijn befaamde preek zei: “O mensen, jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Er is geen superioriteit van de Arabier boven de niet-Arabier, van de niet-Arabier boven de Arabier, de rode boven de zwarte of de zwarte boven de rode, behalve met betrekking tot godsvrucht.”

(Ahmad)

Toen een man zijn broeder (in Islam) beledigde voor het hebben van een zwarte moeder, zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen hem: “Je bent een man die nog steeds onwetendheid in zich draagt.” Aboe Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik wisselde wat woorden uit met één van mijn broeders wiens moeder een niet-Arabier was. Ik beledigde zijn moeder, en hij klaagde hierover bij Profeet (vrede zij met hem). Ik ontmoette de Profeet (vrede zij met hem) en hij (vrede zij met hem) zei tegen mij: “O Aboe Dharr, jij bent een man die nog steeds onwetendheid in zich draagt.

(al-Boekhaarie en Moeslim,
deze versie bevindt zich in Moeslim)

Haast je naar de Islam en je zal tot bloei komen. Je zal in de Islam datgene vinden dat jou in deze wereld en het Hiernamaals zal blijven baten.

Vrede met degenen die de ware leiding volgen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid