Roddelen over een Faasiq

7760
Vraag:
Is het toegestaan om te roddelen over een Faasiq (grote zondaar)?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Het is niet toegestaan om te roddelen over een grote zondaar, omdat deze nog altijd een gelovige is. Er geldt immers het algemene verbod op het aantasten van de eer van je broeder.
Het bewijs dat een Faasiq tot de gelovigen behoort, zijn de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven, de vergelding inzake doodslag is jullie als plicht opgelegd: de vrije (mens) voor de vrije (mens), de slaaf voor de slaaf, de vrouw voor de vrouw. En degenen die dan kwijtschelding van zijn broeder ontvangt, laat het dan gevolgd worden door een redelijke (eis van de eiser) en genoegdoening voor hem op een goede (manier, van de schuldige).”
(Soerat al-Baqarah: 178)
In dit vers betitelt Allah de Verhevene de moordenaar van een broeder toch nog steeds als een gelovige. En het is bekend dat het doden tot de grote zonden behoort. Zo zegt Allah hierover (interpretatie van de betekenis):
“En wie een gelovige opzettelijk doodt: zijn vergelding is de Hel, daarin is hij eeuwig levend. Allah is woedend op hem en vervloekt hem en bereidt voor hem een geweldige straf voor.”
(Soerat an-Nisaa’: 93)
Ook zegt Allah over de strijdende partijen (interpretatie van de betekenis):
“En als twee partijen van de gelovigen met elkaar in conflict raken, sticht dan vrede tussen hen. Als dan de ene partij de andere onrecht aandoet, bevecht dan degenen die onrecht plegen totdat zij terugkeren naar het Bevel van Allah. Als zij dan terugkeren, sticht dan vrede tussen hen met rechtvaardigheid en wees onpartijdig. Zeker, Allah houdt van de onpartijdige.”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 9)
En vervolgens zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, de gelovigen zijn elkaars broeders, sticht dan daarom vrede tussen jouw broeders.”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 10)
Aangezien een grote zondaar niet buiten het geloof treedt, is het dus ook niet toegestaan om over hem te roddelen. Een uitzondering hierop is wanneer er (in het roddelen) enig voordeel zit. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om te zeggen: “Die en die heeft dit gedaan”, om zodoende anderen hiervoor te waarschuwen. Zit er echter geen voordeel in, dan is het niet toegestaan. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):
“En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten?”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 12)
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 3, blz. 187)