Slecht gedrag is een obstakel voor de Da’wah

10309

Vraag:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Er is niets dat zwaarder zal wegen op de weegschaal van de gelovige op de Dag der Opstanding dan goed gedrag. En waarlijk, Allah verafschuwt de persoon met een vuile mond die spreekt op een beledigende manier.” En hij (vrede zij met hem) zei: “Zal ik jullie niet vertellen over de meest geliefde onder jullie bij Allah en degenen die het dichtst bij mij zullen zitten op de Dag der Opstanding?” Zij zeiden: “Ja, o Boodschapper van Allah.” Hij zei: “Degene van jullie met het beste gedrag.”

Zorgt slecht gedrag ervoor dat het geloof ongeldig wordt verklaard of dat het opgeheven wordt? Zorgt slecht gedrag ervoor dat goede daden nietig worden verklaard? Of is slecht gedrag een teken van zwakte van het geloof? Wat als een praktiserende moslim slecht gedrag blijft vertonen nadat hij geadviseerd en gewaarschuwd is? Wordt zo’n persoon gezien als aanhoudend in de zonde? Wat is het nadelige effect dat slecht gedrag heeft op de Dacwah of het uitnodigen van de mensen naar Allah, de Verhevene? Tenslotte, wat zeggen we tegen de praktiserende moslims die maar blijven doorgaan met hun schaamteloze slechte gedragingen en die slechte manieren vertonen tegenover zondige moslims en tegenover de niet-moslims? Voorzie ons alstublieft van informatie hierover.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Aboed-Dardaa’ (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is niets dat zwaarder zal wegen op de weegschaal van de gelovige op de Dag der Opstanding dan goed gedrag. En waarlijk, Allah verafschuwt de persoon met een vuile mond die spreekt op een beledigende manier.”

(at-Tirmidhie;
geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in Sahieh ut-Tirmidhie)

At-Tiebiy (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De zin: “en waarlijk Allah verafschuwt de persoon met een vuile mond die spreekt op een beledigende manier” is in lijn met de zin “Er is niets dat zwaarder zal wegen op de weegschaal van de gelovige op de Dag der Opstanding dan goed gedrag.” Zo wordt namelijk aangeduid dat het lichtste dat geplaatst kan worden op de weegschaal slecht gedrag is, en dat goed gedrag het meest geliefd is bij Allah. Slecht gedrag is één van de meest hatelijke zaken, want de beledigende en walgelijke spraak zijn het slechtste op de schaal van slechte gedragingen.”

(Mirqaat ul-Mafaatieh; boekdeel 8, blz. 3177)

cAmr ibn Shoecayb heeft overgeleverd dat zijn vader overleverde van zijn grootvader dat hij de Profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen: “Zal ik jullie niet vertellen over de meest geliefden onder jullie bij mij en degene die het dichtst bij mij zal zitten op de Dag der Opstanding?” De mensen bleven stil en daarop herhaalde hij de vraag twee of drie keer. Daarna zeiden de mensen: “Ja, o Boodschapper van Allah.” Hij zei: “Degene van jullie met het beste gedrag.”

(Ahmad;
geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in Sahieh ut-Targhieb)

Djaabir heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Onder de meest geliefde bij mij van jullie en degenen die het dichtst bij mij zullen zitten op de Dag der Opstanding, zijn degenen met goed gedrag. En de meest hatelijke voor mij onder jullie en degenen die het verst weg van mij zullen zitten op de Dag der Opstanding zijn degenen die teveel praten, hoogdravend spreken en betweterig zijn.”

(At-Tirmidhie;
geclassificieerd als Sahieh door Sheikh al-Albaani in Sahieh ut-Tirmidhie)

cAbdoellaah ibn cOmar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, de beste onder jullie zijn degene met het beste gedrag.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Deze overlevering biedt aanmoedigingen om goed gedrag te ontwikkelen en het benadrukt de deugdzaamheid van degene die het bezit. Het is een eigenschap van de Profeten en de naaste vrienden van Allah, de Verhevene. Al-Hasan al-Basrie zei: “De definitie van goed gedrag is het verrichten van vriendelijke daden, het wegblijven van het schaden van anderen en het tonen van een vrolijk gezicht.” Al-Qaadie cIyaad zei: “Het betekent het mengen met mensen op een aardige en vrolijke wijze, vriendelijk en meelevend zijn, verdraagzaam zijn jegens hen en hun fouten door de vingers zien, geduldig zijn met hen in moeilijke tijden, niet arrogant zijn of jezelf boven anderen plaatsen. Het vermijden van hardheid, boosheid en afkeuring.”

Een goede houding vergroot geloof, terwijl een slechte houding geloof doet afnemen. Maar het maakt het niet geheel ongeldig. Geloof neemt namelijk toe door daden van gehoorzaamheid en het neemt af door daden van ongehoorzaamheid. Een gedeelte van het perfecte geloof is een goede houding. De moslim die een slechte houding bezit, heeft een gebrek in geloof.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De meest perfecte gelovigen zijn degenen die het beste zijn in gedrag.”

(Aboe Daawoed;
geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed)

Djaabir ibn Samoerah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Onzedelijke woorden en daden zijn geen onderdeel van de Islam; de beste onder de mensen zijn degenen die het beste zijn in gedrag.”

(Ahmad;
geclassificeerd als Hasan door Sheikh al-Albaanie in Sahieh ut-Targhieb)

Dit is hetgeen dat aantoont dat een slechte houding het verplichte geloof doet afnemen.

Het basisprincipe is dat goede daden niet ongeldig worden gemaakt, behalve door het toekennen van deelgenoten aan Allah, de Verhevene. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie ongelovig is jegens het geloof, voorzeker, zijn werk is (zeker) verloren gegaan. En in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.”

(Soerat al-Maa’idah: 5)

Eén van de voornaamste verschillen tussen Ahl us-Soennah en de groepen die innovaties volgen, zoals de Khawaaridj, de Moectazilah en andere soortgenoten, is dat zij geloven dat daden van gehoorzaamheid ongeldig verklaard worden door zonden.

Ahl us-Soennah aan de andere kant zegt dat grote zonden rechtschapen daden niet ongeldig maken. Alhoewel het geloof wel afneemt door zonden, net zoals het toeneemt door het verrichten van daden van gehoorzaamheid.

Echter zijn er teksten overgeleverd dat er sommige zonden zijn waarvoor Allah degene die ze pleegt waarschuwt dat het goede daden ongeldig maakt. Maar dit geldt niet voor elke zonde. Het geldt voor een aantal specifieke zonden waar een specifieke waarschuwing voor is gegeven. De regelgeving hoort daartoe gelimiteerd te worden en geen analogie kan het doortrekken naar andere zonden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, verhef jullie stemmen niet boven de stem van de Profeet, en spreek niet hardop opdat jullie daden niet verloren zullen gaan terwijl jullie (het) niet beseffen.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 2)

De praktiserende moslim die zich vasthoudt aan de Islamitische etiquette kan geen slechte houding vertonen. Het bezitten van een slechte houding komt door het tegengaan van de leerstellingen van de Islam en het hebben van slecht gezelschap. Slechter dan dat is de mislukking om iemand met slecht gedrag proberen te verbeteren en het niet accepteren van het advies van degene die hem adviseert en hem oproept om dat te doen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En haast jullie naar Vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen. Degene die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de Weg van Allah) en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners. En degene die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en Hem om vergeving vragen voor hun zonden. En wie (anders), behalve Allah, kan de zonden vergeven? En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.”

(Soerat Aali cImraan: 133-135)

Een slechte houding is erg schadelijk voor de inspanningen om mensen op te roepen tot Allah (Dacwah). Mensen zullen afgeschrikt worden door degene met een slechte houding en degene die mensen slecht behandelt. Zij zullen zijn advies verwerpen en zullen zeggen: “Laat hem zichzelf eerst adviseren!” Maar mensen zullen houden van een persoon die goed gedrag vertoont en die goed omgaat met mensen. Zij zullen zijn advies accepteren en luisteren naar wat hij zegt.

Degene die een slechte houding vertoont, zal de Dacwah nadelig beïnvloeden en zal ervoor zorgen dat mensen slecht denken over de praktiserende moslims. Zij zullen denken dat praktiserende moslims de mensen niet goed behandelen en dit zal hen afschrikken.

Ook leidt een slechte houding naar kwalijke consequenties als er omgegaan wordt met niet-moslims. Slecht gedrag zal hen namelijk afschrikken van de Islam en de moslims.

De mensen moeten hun Heer dus vrezen. Dit uit vrees dat hun gedrag en daden de reden zal zijn dat mensen weg zullen blijven van de Weg van Allah of door een afschrikking te zijn voor de Islam en de moslims.

Aboe Mascoed al-Ansaarie zegt: “Er kwam eens een man naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei tegen hem: “De reden waarom ik wegblijf bij het Fadjr-gebed, is vanwege die en die persoon die het gebed te lang houdt.” Aboe Mascoed al-Ansaarie zei vervolgens: “Ik heb de Profeet (vrede zij met hem)tijdens het uitspreken van vermanende woorden nog nooit zo boos zien worden, zoals op die dag en zei: “O mensen, er zijn een aantal onder jullie die andere mensen wegjagen. Dus wanneer iemand van jullie de mensen voorgaat in het gebed, laat hem dit kort houden. Want achter jullie staan ouderen, zwakken en mensen die nog iets te doen hebben!”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Al-Mannaawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Een slechte houding zal leiden naar problemen en slechte gevolgen voor het individu en anderen. Want het leidt het individu naar schande in deze wereld, en in het Hiernamaals naar het Vuur. Een dichter zei: “Hoeveel jonge mannen zijn verhinderd door een slechte houding waardoor zij laakbaar eindigen, met weinig om voor geprezen te worden? En zij zeiden dat wie slecht gedrag ontwikkelt, verlaten zou moeten worden. En zij zeiden dat slecht gedrag indicatief is voor een slechte aard en gemeenheid van het karakter. En zij zeiden dat mensen met slecht gedrag bijna gezien kunnen worden alsof zij tussen de dieren behoren. Wie gezegend is met een goede houding, feliciteer hem of anders zou hij leven met zijn slechte houding tot deze verdwijnt.”

(at-Taysier; boekdeel 2, blz. 121)

Echter, wij willen wel graag het volgende vermelden: Veel mensen zijn oneerlijk tegenover religieuze mensen en zij behandelen hen niet op een rechtvaardige wijze. Wanneer zij een kleine fout in hen zien, zien zij het als weerzinwekkend en slecht. Zelfs als een religieuze persoon iets doet dat toegestaan is of als hij zoekt naar een wereldse zaak die toegestaan is, vallen zij hem gemeen aan en beginnen zij over hem te roddelen.

Als hij een kleine fout maakt of iets doet waar geen enkele persoon compleet veilig voor is, zetten ze alles op alles, vergroten ze het en huilen ze. Sommige mensen willen dat religieuze personen zijn zoals de Profeten. Sommigen onder hen wachten zelfs tot de religieuze persoon een fout maakt zodat zij hem, de gelovigen en de religie die zij aanhangen eens flink kunnen aanvallen. Allah, de Verhevene, houdt van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Hij beveelt eenieder om anderen eerlijk te behandelen, ongeacht wie het is.

Allah beveelt Zijn dienaren om mensen te respecteren en hen te behandelen zoals zij willen dat anderen met hen omgaan.

cAmr ibn ul-cAas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Er is geen Profeet voor mij geweest en zijn plicht was om zijn Oemmah te vertellen over het beste dat hij wist dat goed voor hen was. En om hen te waarschuwen over het slechtste dat hij wist dat slecht voor hen was. De tijd van vrede en veiligheid voor deze Oemmah is gemaakt in haar eerste tijdperk, en in het laatste tijdperk zal het geteisterd worden met beproevingen en zaken waar jij over zult twijfelen. Fitnah (beproevingen) zullen komen in golven, de ene na de andere. Een Fitnah zal komen en de gelovige zal zeggen: “Dit zal mijn ondergang worden.” Wanneer het eindigt, zal een andere Fitnah komen en de gelovige zal zeggen: “Dit is degene.” Wie dan ook uit de Hel bevrijd zal worden en het Paradijs zal binnentreden, laat hem geloven in Allah en de Laatste Dag. En laat hem de mensen behandelen, zoals hij zelf behandeld wenst te worden.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com