Streven naar de geliefde eigenschappen

4999

Vraag:

Eén van de predikers zei in zijn vrijdagspreek dat we ernaar moeten streven om de Eigenschappen en Kenmerken van Allah te verkrijgen. Is er een de correcte manier om deze zin te interpreteren? En is er eerder iemand geweest die dit gezegd heeft?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze zin is niet gepast, maar er is een correcte wijze om het te interpreteren. Namelijk dat we worden aangemoedigd om ernaar te streven de kenmerken te verkrijgen die de Namen en Eigenschappen van Allah inhouden.Dit houdt in dat je kijkt naar de Eigenschappen die passend zijn voor een geschapen wezen en dat je de kenmerken die ze bevatten probeert te verwerven. Dit in tegenstelling tot de Eigenschappen die alleen toebehoren aan Allah, zoals dat Allah de Schepper, Voorziener en de Enige God is. Dit zijn kenmerken die een schepsel niet kan verwerven en het is voor hem niet toegestaan om hierop aanspraak te maken. En dit geldt ook voor andere soortgelijke Namen van Allah, de Verhevene.

Hiermee wordt echter verwezen naar de eigenschappen waar Allah van houdt voor Zijn dienaren om te verwerven. Zoals kennis, kracht, genade, verdraagzaamheid, vrijgevigheid en vergevensgezindheid. Allah is de Alwetende en houdt van degenen die kennis bezitten. Hij is Krachtig en Hij houdt meer van de sterke gelovigen dan van de zwakke gelovigen. Hij is Edelmoedig en houdt van degenen die vrijgevig zijn. Hij is Genadevol en houdt van degenen die barmhartig zijn. En Hij is Vergevensgezind en houdt van vergeving.

Maar wanneer deze Eigenschappen aan Allah worden toegeschreven, dan zijn deze Eigenschappen volmaakter en groter dan wanneer deze op welk geschapen wezen dan ook worden toegepast. Dit omdat niets te vergelijken is met Allah wat betreft Zijn Eigenschapen en Daden. Net zoals er niets of niemand te vergelijken is met Allah wat betreft Zijn Wezen. Het is voldoende voor een persoon om een aandeel te hebben in de betekenis van deze Eigenschappen, op een manier die bij hem past en die binnen de grenzen van de Shariecah blijft.

Als zijn vrijgevigheid de grenzen te boven gaat, dan wordt hij een verkwister. Wanneer zijn genade de grenzen overschrijdt, dan zal hij de straffen die door de Shariecah worden voorgeschreven niet ten uitvoer brengen. En ook als zijn vergeving de grenzen van de Shariecah overschrijdt, dan is dat ongepast. Dit werd verklaard door de grote geleerde Ibn ul-Qayyim in zijn boeken cOeddat us-Saabirien, al-Waabil us-Sayyib en ook in andere boeken, zoals al-Madaaridj en Zaad ul-Macaad. Zo zei hij: “Omdat Allah werkelijk de Waarderende (ash-Shoekoer) is, zijn de meest geliefde van Zijn schepping voor Hem degenen die de kenmerken van dankbaarheid (ash-Shoekr) in zich hebben. Net zoals de meest gehate van Zijn schepping voor Hem degenen zijn die gebrek hebben aan deze eigenschap of het tegenovergestelde ervan bezitten.

Dit is ook van toepassing op Zijn Schone Namen: De meest geliefde van Zijn schepping voor Hem zijn degenen die de kenmerken bezitten die Zijn Namen inhouden. En de meest gehate van Zijn schepping voor Hem zijn degenen die de tegenovergestelde kenmerken bezitten. En daarom heeft Hij een afkeer van degenen die ondankbaar zijn, de onrechtvaardigen, de onwetenden en zij die hardvochtig zijn. Maar ook degenen die gierig, laf en laaghartig zijn. Hij is Mooi en houdt van schoonheid. Hij is de Alwetende en houdt van degenen die kennis hebben. Hij is de Genadevolle en houdt van degenen die genade tonen. Hij doet goed en houdt van degenen die goed doen. Hij is de Bedekker en houdt van degenen die verhullen. Hij is Almachtig en veroordeelt degenen die zich hulpeloos opstellen. En de sterke gelovigen zijn geliefder bij Hem dan de zwakke gelovigen. Hij is Vergevensgezind en houdt van vergeving. Hij is Eénen Hij houdt van dat wat oneven is. Alles wat Hij liefheeft, is verbonden met Zijn Namen en Eigenschappen. En alles wat Hij verafschuwt is het tegenovergestelde ervan.”

(cOeddat us-Saabirien, blz. 310)

Ook zei hij: “Vrijgevigheid is één van de Eigenschappen van de Heer. Hij geeft en neemt niet, Hij voedt en wordt zelf niet gevoed, Hij is de Meest Vrijgevige van degenen die vrijgevig zijn. De meest geliefde van Zijn schepping voor Hem zijn degenen die streven naar het verkrijgen van de kenmerken die zijn Eigenschappen inhouden. Hij is Vrijgevig en houdt van degenen onder Zijn dienaren die vrijgevig zijn. Hij is Alwetend en houdt van degenen die kennis hebben. Hij is Almachtig en houdt van degenen die moedig zijn. Hij is Mooi en houdt van schoonheid.”

(Waabil us-Sayyib, blz. 543, Madjmoecat ul-Hadieth)

Ik hoop dat wat wij genoemd hebben voldoende is en het beoogde doel zal dienen. Ik vraag Allah om ons allen te helpen Zijn religie te begrijpen en onze plichten te vervullen jegens Hem. Hij is de Alhorende, Meest Nabije.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz (Madjmoec ulFataawa wal-Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 6, blz. 251)