Terneergeslagen door het verleden

8143

Vraag:

Ik ben – alle lof zij Allah – een geboren moslim, en sinds vorig jaar ben ik begonnen met het praktiseren van mijn geloof. Ik probeer altijd meer tijd te besteden aan het verwerven van kennis, maar de laatste tijd voel ik me erg depressief. Mijn herinneringen uit het verleden doen mij erg veel pijn. Ik ben altijd bang als ik met mensen praat en word zo vaak ziek dat het pijn doet. Zelfs als ik bid heb ik het gevoel dat mijn gebeden en smeekbedes niet geaccepteerd zullen worden. Ik verkeer momenteel ook in moeilijke en zware tijden, maar ik deel mijn problemen met niemand omdat ik geloof dat alleen Allah mij hieruit kan hepen. Ik heb het gevoel dat ik echt iets fout doe, en merk dat ik het Fadjr gebed niet altijd op tijd verricht. Is dit de hoofdoorzaak van mijn problemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste feliciteren wij jou met het tonen van berouw en het terugkeren naar Allah. Allah, de Verhevene, heeft jou gezegend door jou in staat te stellen om het zondigen, ongehoorzaam zijn, en het nastreven van vruchteloze doeleinden op te geven. Deze grote zegening dien jij te beschermen door je tot Allah te wenden, Hem aan te roepen, Hem te smeken en Hem altijd te gedenken. Dit alles zal het hart versterken en jou standvastig maken in het vasthouden aan het pad van gehoorzaamheid. Het zal jou ook beschermen tegen twijfels en aarzelingen waar jij recentelijk mee te maken hebt gehad.

Wat betreft dat wat jou recentelijk is overkomen, daar zijn verschillende redenen voor:

1.     Een deel ervan is te wijten aan het feit dat jij je bent gaan terugtrekken nadat je geleid werd. Maar leiding heeft niets te maken met deze terugtrekking. Je had kunnen kiezen voor goede mensen waar jij mee kunt omgaan en bevriend mee kunt raken. En zelfs als jij je zou mengen met mensen die niet zo zijn, dan zou jij hen mogelijk kunnen laten zien hoe zij berouw kunnen tonen en terug kunnen keren naar Allah. Religieus toegewijd zijn betekent niet dat jij weg moet blijven bij de mensen. Zelfs bij het zoeken naar kennis kan iemand altijd op zoek gaan naar vrienden om mee te zitten, en die je kunnen helpen om zaken te verbeteren.

Dit is hoe de sociale aard van de mens altijd al is geweest, echter kunnen de doelen en gedragingen verschillen. Het uit de buurt blijven van de vrienden uit het verleden (met wie jij zondigde) is ongetwijfeld een positieve vorm van terugtrekking, en in sommige gevallen kan het verplicht zijn. Maar het kan jou helpen als jij jouw vrienden uit het verleden vervangt door andere vrienden die rechtschapen zijn en jou kunnen helpen om je te houden aan het pad van leiding, jou kunnen troosten en jouw vastberadenheid kunnen versterker.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En stel jezelf geduldig op samen met degenen die hun Heer in de ochtend en avond gedenken, strevend naar Zijn Gezicht. En wend jouw ogen niet van hen af, strevend naar de bekoringen van het wereldse leven. En gehoorzaam niet degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor Onze Gedenking en (die) zijn begeerte volgt en waarvan de zaak verloren is.”

(Soerat al-Kahf: 28)

2.     Ook kan een deel ervan te maken hebben met jouw gedachtes aan een aantal herinneringen aan het verleden. Dit zal onvermijdelijk gebeuren, omdat jij aan het begin staat van het pad en de satan jou nooit alleen zal laten. Hij zal jou beelden, scènes en gedachtes, waar jij nog niet zo lang geleden aan hebt deelgenomen, influisteren. Maar wees verblijd, want zolang jij standvastig blijft op het pad van leiding en jij je houdt aan goed gedrag, zullen deze verwikkelingen en gedachtes – met de Wil van Allah – snel verdwijnen.

3.     De twijfels die bij jou opkomen en de gedachtes die jou overal tegemoet komen, zijn de influisteringen van de satan die jij krachtig dient af te weren. Zoek toevlucht bij Allah hiertegen en roep Allah voortdurend aan (in smeekbede), en vraag Hem om jou sterk te maken en jou tegen de satan en zijn influisteringen te beschermen. Herinner jezelf eraan dat Allah, de Verhevene, ons en onze daden niet nodig heeft, en dat Allah onze imperfecte aanbidding middels Zijn Goedheid en Genade accepteert. Want Allah is de Waarderende en de Verdraagzame. Hij, de Verhevene, accepteert het geringe en geeft overvloedig. Hij is zoals Zijn dienaren denken dat Hij is. Denk dus niet negatief over jouw Heer, want Allah is de Meest Zachtmoedige en Meest Vrijgevige.

4.     Je nalatigheid met betrekking tot het Fadjr gebed is ongetwijfeld een grote tekortkoming van jouw kant en iets wat jij zo snel mogelijk recht moet zetten. Een goede start is een teken van positieve vooruitgang op het pad. Wat dan te denken als jouw dag begint met ongehoorzaamheid tegenover Allah en onachtzaamheid met betrekking tot één van Zijn grootste bevelen en één van Zijn grootste rechten op Zijn dienaren, namelijk het op tijd verrichten van de gebeden?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie het Fadjr gebed verricht valt onder de Bescherming van Allah, maar wie tekortschiet met betrekking tot de Rechten van Allah, Allah zal hem dan grijpen en zal hem in het Vuur van de Hel gooien.”

(Moeslim)

Beroof jezelf dus niet en sluit jezelf niet uit van de Bescherming van jouw Heer en Zijn Afscherming van Zijn dienaar tegen de vijand. Ontneem jezelf al deze zaken niet door onachtzaam te zijn in het verrichten van het Fadjr gebed bij het aanbreken ervan in gemeenschap in de moskee. Opdat jouw vijand geen macht over jou krijgt, terwijl jij degene bent die het zichzelf aandoet door het Fadjr gebed te verwaarlozen.

Moge Allah jouw zaken voor je vergemakkelijken, jouw zorgen en ongemakken verlichten en je standvastig maken in het vastklampen aan het rechte Pad.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com