Voor wie is Dacwah verplicht?

6353

Vraag:

Is Dacwah (het uitnodigen naar de Islam) een verplichting voor iedere moslim of is dit slechts beperkt tot de geleerden en de studenten van kennis? En is het toegestaan voor een leek om Dacwah te verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wanneer iemand over kennis en inzicht beschikt van datgene waarnaar hij oproept, dan is er geen verschil tussen een geleerde, een beginnende student van kennis of een leek. Zolang men maar beschikt over de correcte kennis van het onderwerp. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Verkondig aan anderen wat jullie van mij hebben vernomen, al is het maar één vers.”

(al-Boekhaari)

Het is dus geen vereiste voor de Daaciah (degene die uitnodigt naar de Islam) om gevorderd in kennis te zijn. Hij dient echter wel kennis te hebben van datgene waarnaar hij uitnodigt. Wanneer de persoon echter onwetend is over hetgeen waarnaar hij oproept en handelt op basis van gevoel en passie, dan is dat niet toegestaan.

Zo zien we dat sommige broeders uitnodigen naar Allah, terwijl zij beperkt zijn in hun kennis. Vanwege hun hevige emoties zien wij dat zij datgene verbieden wat Allah heeft toegestaan, terwijl zij zaken verplicht stellen die Allah Zijn dienaren niet heeft bevolen.

Dit is een zeer gevaarlijke zaak, aangezien het toestaan van wat Allah verboden heeft gesteld, hetzelfde is al het verbieden van zaken die Allah heeft toegestaan. En op het moment dat zij bepaalde zaken gaan verbieden voor anderen, zullen anderen hen weer berispen voor het feit dat zij het verboden verklaren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zeg niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: “Dit is toegestaan en dat is verboden,” om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.”

(Soerat an-Nahl: 116)

Als een leek geen kennis heeft, dient hij niet uit te nodigen naar de Islam. Het is juist van essentieel belang om kennis te hebben. Dit volgens de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Dit is mijn Weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs.”

(Soerat Yoesoef: 108)

Het is dus verplicht voor iemand om op basis van kennis uit te nodigen naar Allah. Maar als het een zaak betreft waarvan het bekend is dat het goed of slecht is, dan kan men hier naar oproepen of het verbieden. De uitnodiger dient dus eerst kennis op te doen.

Het is duidelijk dat het uitnodigen zonder kennis meer kwaad dan goed zal aanrichten. Daarom is het verplicht om eerst kennis te vergaren, alvorens over te gaan op de Dacwah. Datgene wat duidelijk kwaad is dient verboden te worden, en datgene wat duidelijk goed is dient bevolen te worden.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (as-Sahwat ul-Islaamiyyah, blz. 75-76)