Voorkomen om boos te worden

44728

Vraag:

Ik ben een persoon die snel boos wordt. Ook kan ik mezelf niet beheersen als ik met iemand ruzie heb. Met wie het ook is. Zelfs met mijn ouders. Kunt u mij tips en adviezen geven om het snel boos worden te kunnen voorkomen? Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah heeft ons bevolen om onze ouders te eren en hen vriendelijk te behandelen in woord en daad. Hij heeft ons verboden om ze te beledigen in woord en daad, zelfs op de geringste manier. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn. Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen ‘oef’ tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen. En verlaag voor hen de vleugel van nederigheid (d.w.z. wees zachtaardig voor hen) als blijk van genade en zeg: “Mijn Heer, heb genade met hen, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.”

(Soerat al-Israa’: 23-24)

De Profeet (vrede zij met hem) adviseerde ons niet boos te worden. Dat wil ook zeggen dat je de oorzaken die daartoe kunnen leiden vermijdt.

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat een man advies vroeg aan de Profeet (vrede zij met hem). Hij (vrede zij met hem) zei: “Word niet boos”. De man herhaalde zijn vraag een paar keer en de Profeet (vrede zij met hem) herhaalde steeds: “Word niet boos.”

(al-Boekhaarie)

De moslim dient erop alert te zijn dat hij alleen boos wordt als de Grenzen van Allah worden overschreden. Dit kan namelijk leiden naar betreurenswaardige consequenties in dit leven, het Hiernamaals of in beide.

Ibn Moeflih al-Hanbalie zei: “ʿAli ibn abie Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Het wordt bekend of een persoon echt geduldig is op het moment van woede. De persoon zegt dat het begin van woede te maken heeft met waanzin en het einde ervan gekenmerkt wordt door spijt. Woede kan niet worden gerechtvaardigd door het aanbieden van een nederige verontschuldiging. En rampen kunnen ontstaan als gevolg van woede”.

Tegen ash-Shacbie werd gezegd: “Waarom is een persoon die snel boos is ook weer snel te kalmeren? En degene die niet snel boos wordt moeilijk te kalmeren? Als antwoord werd gegeven: “Omdat woede als vuur is. Wat makkelijk begint is ook makkelijk te blussen.”

(Al-Adaab ush-Sharʿiyyah, boekdeel 1, blz. 183)

Als een moslim iets overkomt dat hem boos maakt, dient hij zich het advies van de Profeet (vrede zij met hem) te herinneren: “Word niet boos”. Op het moment dat hij zich deze overlevering herinnert, dient hij zich te beseffen dat deze woorden direct aan hem gericht zijn.

Heel belangrijk is dat hij niet moet vergeten dat Allah hem heeft opgedragen zijn ouders goed te behandelen en hem heeft verboden om hen te beledigen. Hierbij geldt ook weer: alsof hij het van Allah rechtstreeks gehoord heeft.

Er zijn middelen die kunnen helpen bij het reduceren van woede. Wie deze middelen toepast zal kunnen genezen van de woede en de gevolgen ervan onder ogen kunnen zien. Al-Maawirdie noemde er een aantal toen hij zei: “Vergeet niet dat er middelen zijn die woede kunnen reduceren als het zich voordoet. Deze middelen kunnen een persoon helpen om zijn woede onder controle te krijgen, waaronder:

1. Gedenk Allah. Dit zou hem bang moeten maken. Deze angst zal hem motiveren om Hem te gehoorzamen en deze slechte manier (woede) te laten. Dit heeft op zijn beurt als gevolg dat de woede zal vervagen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En gedenk jouw Heer wanneer jij vergeet.”

(Soerat al-Kahf: 24)

Met betrekking tot dit vers zei ʿIkrimah: “Dat wil zeggen als je boos bent”. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als een influistering van de satan jou tot woede drijft, zoek dan jouw toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-Aʿraaf: 200)

Dat wil zeggen dat als de Shaytaan je boos maakt, je dan toevlucht moet zoeken bij Allah, de Verhevene. Hij is de Alhorende, de Alwetende. Hij kent de onwetendheid van de onwetende en Hij weet hoe boosheid kan worden weggehaald.

Eén van de wijsgeren heeft gezegd: “Wie zich de Kracht van Allah herinnert, zal zijn eigen kracht niet verkeerd gebruiken tegen Zijn dienaren.”

ʿAbdoellaah ibn Moeslim ibn Moehaarib zei tegen Haaroen ar-Rashied: “O leider der gelovigen, ik vraag u bij Degene voor wie u onbeduidender bent, dan ik dat ben voor u. En bij Diegene die meer Macht heeft om u te bestraffen, dan u hebt om mij te bestraffen: waarom laat u mij niet gaan?” Aldus liet hij hem gaan, omdat hij hem had herinnerd aan de Kracht en Macht van Allah, de Verhevene.

2. Hij moet uit de situatie stappen waarin hij zich bevindt, zodat zijn woede zal verdwijnen vanwege het verlaten van de drijfveer van deze woede.

Het is overgeleverd dat Aboe Dharr zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei tegen ons: “Als iemand van jullie boos is terwijl hij staat, laat hem dan zitten. En als dat zijn woede niet wegneemt, laat hem dan liggen.”

(Aboe Daawoed, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

3. Hij moet niet vergeten waar woede toe leidt. Namelijk tot spijt en verontschuldigingen. Eén van de literaire figuren zei: “Pas op voor de trots van woede, want het leidt tot de vernedering en verontschuldiging.”

4. Hij moet de beloning voor het vergeven van anderen en van het tolerant zijn herinneren. Op deze manier moet hij zichzelf dwingen om zijn woede te overwinnen. Zo gaat hij op zoek naar de beloning en het vermijden van schuld en straf.

Op een moment dat ʿAbdoel-Malik ibn Marwaan de macht had om zijn vijanden gevangen te nemen zei Radjaa’ ibn Haywah tegen hem: “Allah heeft jou de overwinning gegeven. Geef Hem wat Hij wil aan vergeving.”

ʿOmar ibn ʿAbdil-ʿAziez hoorde iets van een man waar hij een hekel aan had, waarop ʿOmar zei: “Je wil dat de satan mij verleidt om in mijn positie hard tegen jou te zijn. Hierdoor zal jij mij morgen kunnen schaden (d.w.z. op de Dag der Opstanding). Ga weg. Moge Allah genade met je hebben.”

5. Hij moet zichzelf herinneren aan de positie die hij geniet bij de mensen op het gebied van respect. Hij zou geen risico moeten lopen deze positie te verliezen vanwege zijn woede. Hij moet weten dat het vergeven van mensen hem een betere positie zal geven en de mate van respect zal toenemen.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah zal de positie van diegene die anderen vergeeft niet verbeteren, behalve in zijn eer.”

(Moeslim)

En enkele dichters zeiden: “Het is geen edele eigenschap om je te haasten naar wraak. En vrijgevigheid leidt niet naar een verlies van zegeningen.”

(Adab ud-Doenya wad-Dien, blz. 258-260)

En Allah is de Bron van kracht.

Islamqa.com