Begin van de Hidjrah

8337

Vraag:

Ik hoop dat deze vraag u bereikt in goede gezondheid. Mijn vraag is dat ik heb opgemerkt dat als een niet moslim vraagt over de tijd van de Islam na het profeetschap, wij als moslims alleen antwoorden met de jaren na de Hidjrah. Mijn vraag is waarom wij de eerste dertien jaar vóór de Hidjrah weglaten. Ik weet dat het jaar waarin de Hidjrah plaatsvond een belangrijk jaar was, maar we weten allemaal dat het profeetschap dertien jaar eerder begon. Waarom vermelden wij dit niet als we dit antwoorden? Zo is het nu bijvoorbeeld 1437 na Hidjrah. Maar als wij ernaar gevraagd worden, waarom voegen wij de dertien jaar er niet aan toe door te zeggen dat het 1450 is? Ik hoop dat u kunt antwoorden waarom wij de eerste dertien jaar niet benoemen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is geen twijfel over mogelijk dat de jaren die de Profeet (vrede zij met hem) in Mekka spendeerde, behoren tot het tijdperk van de Islam. Het was vóór de Hidjrah (de emigratie naar Medina) dat hij mensen opriep naar het Pad van zijn Heer, langdurig vervolgd werd en geduldig omging met de folteringen en de beschuldigingen van de onachtzamen. Het zijn één van de beste jaren van de Islam omdat de Profeet (vrede zij met hem) in deze tijd volledig vertrouwde op zijn Heer, positief dacht over Hem en geduldig omging met de vervolging omwille van Zijn Zaak.

Dit is iets waar geen enkele verstandige persoon over zou twijfelen en niemand zou het ontkennen, ongeacht of hij moslim is of niet.

De reden dat de mensen de Hidjri kalender aannamen als een middel om het jaar waar een specifieke gebeurtenis in plaats vond te definiëren, iets waar noodzaak aan was, is dat de metgezellen het er unaniem over eens waren om het aan te nemen als het begin van hun kalender. Het besluit werd in de tijd van (de kalief) cOmar ibn ul-Khattaab genomen. Het is namelijk de werkelijke datum van het oprichten van de Islamitische staat toen de Profeet (vrede zij met hem) emigreerde en zich vestigde in Medina. De mensen verzamelden zich om hem heen en ondersteunden hem. Hij bouwde de moskee en andere gebeurtenissen die volgden na de Hidjrah. De kenmerken van de Islamitische staat begonnen zich te ontwikkelen en het nam een duidelijke geografische, sociale, militaire en politieke vorm aan. Daarvóór hadden de moslims geen staat of politiek systeem dat hen verenigde.

De metgezellen kwamen tot dit unanieme besluit in het jaar 16 na de Hidjrah (17 of 18 na de Hidjrah wordt ook gezegd) gedurende het kalifaat van cOmar. Het besluit omvatte de Islamitische kalender te beginnen met het jaar waarin de Hidjrah plaats vond. Dit was naar aanleiding van een kwestie die werd voorgelegd aan de leider der gelovigen cOmar over een leencontract. De aflossingstermijn kwam te vervallen in Shacbaan. cOmar vroeg: “Welke Shacbaan? De Shacbaan van het jaar waarin wij leven, de Shacbaan van vorig jaar of van aankomend jaar?” Daarna riep hij de metgezellen bijeen en vroeg hun advies over het aannemen van een kalender, zodat zij kunnen bepalen wanneer schulden kwamen te vervallen en soortgelijke zaken.

Iemand suggereerde het aannemen van de Perzische kalender, maar dat wilde hij niet. Iemand anders suggereerde de Byzantijnse kalender, maar ook dat wilde hij niet. Anderen suggereerden de geboortedatum van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), het begin van zijn roeping, zijn migratie (Hidjrah) of zijn dood. cOmar was geneigd naar het kiezen van de datum van de Hidjrah, omdat bekend was wanneer dat gebeurde en men was het met hem eens.

Zoals van hen is overgeleverd, kozen zij het jaar van de Hijdrah als het begin (van de telling) van de Islamitische kalender en Moeharram als eerste maand van het Islamitische jaar. Dit is de mening van de meerderheid van de imams. Op die manier konden de mensen zonder verwarring op deze basis hun zaken besturen.

(Zie al-Bidaayah wan-Nihaayah; boekdeel 3, blz. 251-253)

Sahl ibn Sacd zei: “Zij zijn niet met de kalender begonnen bij het begin van de missie van de Profeet of vanaf zijn dood. Zij zijn slechts begonnen vanaf de tijd dat hij arriveerde in Medina.”

(al-Boekhaarie)

Al-Haafidh ibn Hadjar zei: “De gebeurtenissen die verbonden zijn met het leven van de Profeet (vrede zij met hem) en die genomen konden worden als het begin van de kalender zijn er vier: zijn geboorte, het begin van zijn missie, de migratie (Hidjrah) en zijn dood. Zij dachten dat het het beste was om te beginnen bij de Hidjrah. In het geval van zijn geboorte of het begin van zijn missie, zou het exacte jaar onzeker zijn. Het jaar van zijn dood kozen zij niet, omdat de herinnering hun verdriet zou doen herleven. In plaats van Rabiec ul-Awwal kozen zij ervoor om Moeharram als de eerste maand te beschouwen. Dit omdat het idee om te migreren in de maand Moeharram vorm begon te krijgen. De eed van trouw (Baycah), die de voorloper was van de Hidjrah, had plaatsgevonden gedurende de maand Dhoel-Hiddjah. En de eerste nieuwe maan na de eed van trouw en de beslissing om te emigreren was die van Moeharram. Het was dus passend om dit de eerste maand van het jaar te maken. Dit is de beste uitleg die ik tegen ben gekomen waarom het jaar begint met Moeharram.”

Al-Haakim overleverde dat Sacied ibn ul-Moesayyab zei: “cOmar verzamelde de mensen en vroeg hun wat de eerste dag van de kalender zou moeten zijn. cAli zei: “(Het zou moet beginnen) met de dag dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) emigreerde en het land van Shirk verliet.” Dus deed cOmar dat.”

Degene die zegt dat het jaar van de Islam begon met de Hidjrah, refereert naar de kalender en waarover de mensen het eens waren met betrekking tot het creëren van een systeem. Dit systeem zorgde ervoor dat mensen de data van de gebeurtenissen konden weten, de tijd van contracten konden definiëren, data van de bezoeken van delegaties en meer van dit soort zaken. Dit is iets waar de mensen het over eens waren tijdens het kalifaat van cOmar en zo is gebleven tot vandaag de dag. Het begin van deze kalender markeert, zoals cOmar voor ogen had, de vestiging van de (islamitische) staat, die begon met de Hidjrah.

Wat betreft het begin van de Islam en het bewustzijn van mensen hiervan hoeven we niet te benadrukken dat dit eerder plaatsvond. De betekenis van het woord Islam in het algemeen omvat inderdaad de religie die Allah goedkeurde voor Zijn dienaren en die Hij middels Zijn Profeten en Boodschappers heeft gestuurd. Maar dit is niet wat wij hier bespreken.

Wij geloven niet dat iemand zich kan inbeelden dat de Islam slechts begon met de Hidjrah en dat hij de jaren van Dacwah zal negeren waarin de Profeet (vrede zij met hem) en degene die met hem waren in Mekka zich inspanden om het geloof te vestigen. Niemand zou dit zeggen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com