Bestond de Islam vóór de Profeet Mohammed?

12591

Vraag:

Bestond er een religie met de naam Islam voordat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er moet worden opgemerkt dat het woord ‘Islam’ naar twee zaken kan refereren; naar een algemene betekenis en naar een specifieke betekenis.

Islam in een algemene betekenis, houdt overgave of onderwerping aan Allah alleen in. Dit betekent dat alleen Allah wordt aanbeden en gehoorzaamd. Eenieder die in Allah alleen gelooft (als enige God Die het recht heeft te worden aanbeden), en Hem aanbidt volgens Zijn Wetten en Regels die in zijn tijd golden (en nog niet waren opgeheven1), is een moslim.

Sheikh ul-Islaam zei in zijn boek at-Tadmoeriyyah: “Deze religie is de religie van Islam. Naast deze religie accepteert Allah geen enkele andere religie. Dit geldt voor zowel de vroegere als latere generaties. Alle Profeten volgden de Islam. Allah zegt over Noah (interpretatie van de betekenis):

“En draag aan hen het verhaal van Noeh voor, toen hij tegen zijn volk zei: “O mijn volk, als mijn verblijf (onder jullie) en mijn vermaning met de Tekenen van Allah jullie te veel wordt, dan stel ik mijn vertrouwen in Allah. Verzamel al jullie krachten, en (ook) jullie valse goden, en laat er daarna geen twijfel over jullie besluit bestaan. Kom vervolgens op mij af en verleen mij geen uitstel. Maar als jullie je afwenden, dan heb ik jullie niet om een beloning gevraagd. Mijn beloning ligt slechts bij Allah en mij is opgedragen om tot de moslims te behoren.”

(Soerat Yoenoes: 71-72)

En Allah zegt over Abraham (interpretatie van de betekenis):

“En wie anders dan degene die zichzelf vernedert, wendt zich af van de religie van Ibraahiem? En voorzeker, Wij hebben hem (Ibraahiem) in deze wereld uitverkoren en waarlijk, in het Hiernamaals zal hij tot de rechtschapenen behoren.” Toen zijn Heer tegen hem zei: “Onderwerp jezelf”, zei hij: “Ik heb mijzelf onderworpen aan de Heer van de werelden.” En dit werd door Ibraahiem opgedragen aan zijn zonen en ook Yacqoeb (Jakob droeg dit op aan zijn zonen zeggende): “O mijn zonen, voorwaar, Allah heeft voor jullie de (ware) godsdienst gekozen, sterf daarom niet behalve als moslims.”

(Soerat al-Baqarah: 131-132)

En Hij zegt over Mozes (interpretatie van de betekenis):

“En Moesa zei: “O mijn volk, als jullie daadwerkelijk in Allah geloven, stel dan jullie vertrouwen in Hem als jullie moslims zijn.”

(Soerat Yoenoes: 84)

Over al-Masieh (Jezus, oftewel Profeet cIesa) zei Hij (interpretatie van de betekenis):

“En toen Ik (Allah) aan de Hawaariyyoen (d.w.z. de discipelen van cIesa) openbaarde om in Mij en in Mijn Boodschapper te geloven, zeiden zij: “Wij geloven, en getuig (o Allah) dat wij zeker moslims zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 111)

En Hij zei over de voorgaande Profeten (interpretatie van de betekenis):

“De Profeten, die zich (aan Allah) hebben onderworpen…”

(Soerat al-Maa’idah: 41)

Allah vertelt ons over Balqies2 dat zij het volgende zei (interpretatie van de betekenis):

Mijn Heer, waarlijk, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik heb mijzelf (samen) met Soelaymaan onderworpen aan Allah, de Heer van de werelden.”

(Soerat an-Naml: 44)

Dit is de religie Islam. Naast deze religie accepteert Allah geen enkele andere. De Islam houdt het gehoorzamen van Allah in, in welke tijdsperiode dan ook, door de zaken die Hij in die desbetreffende tijdsperiode heeft bevolen uit te voeren. Toen Hij (in de tijd van Mohammed vrede zij met hem) als eerste (de moslims) beval om richting de rots (in Jeruzalem) te bidden en daarna beval om richting de Kacbah te bidden, vonden beide handelingen plaats binnen de religie van de Islam. Want de religie houdt in dat in beide gevallen (Allah) wordt gehoorzaamd en aanbeden. Alleen de uitgevoerde handelingen verschilden in beide gevallen van elkaar; namelijk de richting waarin werd gebeden. Zo ook is de religie van alle Boodschappers hetzelfde, alleen hun wetten (en regels) verschilden van elkaar.”

(at-Tadmoeriyyah; blz. 168-170)

Met deze algemene betekenis van het woord ‘Islam’ in gedachte, is het correct om te zeggen dat er al een religie, genaamd de Islam, bestond alvorens de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd gestuurd. Alle Profeten die (door Allah) werden gezonden waren moslims, en hun volgers die zich hielden aan (de regels en wetten van) hun ware religie, alvorens deze werden verdraaid en opgeheven, waren moslims.

Nog voordat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam, waren er enkele personen die de ware religie volgden die Allah had gezonden via cIesa (vrede zij met hem). Dit is aangegeven in de overlevering van Moeslim via cIyaad ibn Himaar al-Moedjaashicie, waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) op een dag tijdens zijn Khoetbah (d.w.z. preek) zei: “Voorwaar, Allah keek naar de inwoners van de aarde en verafschuwde hen, zowel de Arabieren als de niet-Arabieren. Behalve enkelen (van de) lieden van het boek (d.w.z. de joden en christenen die in die tijd de ware religie volgden, zonder die te veranderen). En Hij zei: “Ik heb jou gezonden om jou te testen en om anderen middels jou te testen…”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zei “Maqt” (hier vertaald als verafschuwing) betekent extreme woede (of afschuw). Met ‘kijken’ wordt verwezen naar de tijd voordat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gezonden. Wat er wordt bedoeld met enkelen van de lieden van het Boek; dat zijn degenen die bleven voortzetten in het vasthouden aan hun ware religie zonder deze te veranderen.”

Wat betreft de specifieke betekenis van de Islam; dit houdt de religie (met haar huidige regels en wetten) in waarmee Allah zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezonden. Als het gaat om de specifieke betekenis, dan is het niet correct om te zeggen dat er een religie genaamd de Islam bestond alvorens de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd gezonden.

Sheikh ul-Islaam zei in zijn boek at-Tadmoeriyyah: “Mensen verschilden met elkaar van mening over degenen die vóór hen kwamen van de gemeenschappen van Mozes en Abraham: Waren zij moslims of niet?

Dit is een dispuut in uitspraak (of qua woordkeuze). Want de specifieke Islam waarmee Allah Mohammed heeft gezonden die de wetten en regels (die in de) Koran (staan) omvat, wordt niet gevolgd behalve door de gemeenschap van Mohammed (vrede zij met hem). Dit is wat er tegenwoordig met de Islam wordt bedoeld. Maar wat betreft de Islam in algemene zin, verwijzend naar elke Wetgeving waarmee Allah één van Zijn Profeten heeft gezonden, dat omvat de Islam van elke gemeenschap die een Profeet volgde.”

(at-Tadmoeriyyah, blz. 173-174)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

1.     Zo zijn bijvoorbeeld de wetten en regels waarmee de Profeet cIesa is gekomen, opgeheven toen Allah de Profeet Mohammed naar de mensheid met Zijn Boodschap stuurde. En sindsdien dient elke moslim zich te houden aan de wetten en regels waarmee Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gekomen.

2.     De koningin van Saba’ (in Jemen) die in de tijd van Profeet Soelaymaan leefde en de zon aanbad. Later is zij moslim geworden toen ze bij Soelaymaan kwam.