De Profeet Yahya

15790

Vraag:

Kunt u ons wat vertellen over de Profeet Yahya (vrede zij met hem)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Yahya, neem de Schriftstevig aan…”

(Soerat Maryam: 12)

Dit betekent: “Neem de Thora stevig aan”, oftewel door het serieus te nemen en ernaar handelen. Dat moet gedaan worden door eerst de tekst correct te begrijpen, vervolgens te handelen naar alle aspecten ervan en te geloven in alle leerstellingen. Ook het toestaan van zaken die daarin als toegestaan zijn verklaard, en het verbieden van de zaken die erin verboden zijn verklaard. Verder valt ook het zich vasthouden aan de daarin vermelde etiketten eronder, lering trekken uit de verhalen die erin zijn opgenomen en vasthouden aan alle andere manieren die erin staan. De meeste exegesegeleerden zeggen dat hier met al-Kitaab (het Schrift) de Thora bedoeld wordt.

Vervolgens zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“…En Wij gaven de Wijsheid aan hem, terwijl hij jong was.”

(Soerat Maryam: 12)

De geleerden geven verschillende uitleggen aan wat er bedoeld wordt met “de Wijsheid”. De uitleggen lijken allemaal veel op elkaar qua betekenis en verwijzen naar één ding; namelijk dat Allah hem het begrip van de Schrift heeft gegeven, zodat hij het begreep en ernaar handelde terwijl hij nog een kind was.

“Als genegenheid van Onze Zijde en reiniging…”

(Soerat Maryam: 13)

Dit is vermeld in combinatie met wijsheid, dat wil zeggen: “Wij gaven hem genegenheid (of mededogen) van Onze Zijde.” “Hanaan” betekent de genade, mededogen en empathie die in hem werd geprent. Het woord “Hanaan” wordt onder de Arabieren veelal gebruikt om te verwijzen naar genade en mededogen. Zij zeggen bijvoorbeeld: “Hanaanaka wa hanaanieka yaa Rabb”, wat betekent: “Ik vraag om Uw Genade, o Heer.”

“…en reiniging…”

(Soerat Maryam: 13)

Dit wordt genoemd in combinatie met het bovenstaande, en betekent: “Wij gaven hem reinheid”. Met andere woorden, hij was vrij van zonde en ongehoorzaamheid, omdat hij Allah gehoorzaamde en toenadering tot Hem zocht middels dat wat Hem tevredenstelt.

“…en hij vreesde(Allah).”

(Soerat Maryam: 13)

Dit betekent dat hij gehoorzaam was aan de Bevelen van Zijn Heer en vermeed wat Hij verbood. Hij beging dus nooit een zonde en werd nooit beschuldigd van een dergelijke daad.

“En hij was goed voor zijn ouders…”

(Soerat Maryam: 14)

Het woord Barr (plichtsgetrouw) verwijst naar iemand die daden van vriendelijkheid verricht. Het vers verwijst naar dat hij vriendelijk was voor zijn ouders en hen behandelde op een zachtaardige wijze.

“…en hij was niet hooghartig en ongehoorzaam.”

(Soerat Maryam: 14)

Dit betekent dat hij niet te arrogant was om Allah of zijn ouders gehoorzaam te zijn. Hij was Allah juist gehoorzaam en nederig tegenover zijn ouders. Dit is de mening van Ibn Djarier. Djabbaar (hier vertaald als hooghartig) is iemand die mensen erg onderdrukt en slecht behandelt. Iedereen die arrogant is tegenover mensen en hen onrecht aandoet wordt omschreven als Djabbaar.

Vervolgens zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Vrede zij met hem op de dag dat hij geboren werd en de dag dat hij sterft en op de dag dat hij tot leven wordt opgewekt.”

(Soerat Maryam: 15)

Ibn Djarier zei: “Vrede zij met hem…” betekent: moge hij veilig en beschermd zijn. De schijnbare betekenis van: “Vrede zij met hem op de dag dat hij geboren werd” is een begroeting van Allah aan Yahya, en de betekenis is veiligheid en bescherming.”

In Soerat Aali cImraan zegt Allah, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“…als een leider, een ingetogene, een Profeet, behorende tot de rechtschapenen.”

(Soerat Aali cImraan: 39)

Het woord ‘Sayyid (hier vertaald als leider)’ betekent iemand die gehoorzaamd en gevolgd wordt door een groot aantal mensen. Het woord ‘Hoesoer (hier vertaald als ingetogene)’ betekent dat hij zich op afstand hield van vrouwen – zelfs al was hij in staat om relaties met hen aan te gaan – als daad van toewijding aan Allah. Dit was toegestaan volgens zijn wet, maar de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) is om te trouwen, en dus niet om een celibatair leven te leiden.

In de zinsnede: “…een Profeet, behorende tot de rechtschapenen”, is het woord Nabiy (Profeet) afgeleid van het woord Naba’, wat belangrijk nieuws betekent. De openbaring is namelijk belangrijk nieuws dat afkomstig is van Allah. De rechtschapenen zijn degenen wiens geloof, daden, woorden en intenties correct zijn. Rechtschapenheid is het tegenovergestelde van immoraliteit of corruptie. Allah, de Verhevene, beschreef Yahya als rechtschapen en Hij beschreef de Profeten op dezelfde wijze in Soerat al-Ancaam, waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Zakariyyaa en Yahya en cIesa en Ilyas: allen behoorden tot de oprechten.”

(Soerat al-Ancaam: 85)

Sheikh Mohammed Amien ash-Shanqietie (Adwaa’ ul-Bayaan, boekdeel 4, blz. 245-252)