Geboorte- en sterfdag van de Profeet

29810

Vraag:

Wat zijn de geboorte- en sterfdata van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)? Ik heb hier verschillende meningen over gehoord. Wat is de correcte mening hierover en wat is het bewijs hiervoor in het licht van de Koran en de Soennah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: De biografen en de historici verschilden van mening over de geboortedag en -maand van de Profeet (vrede zij met hem). Er is een goede reden voor, omdat het onbekend was welke status deze pasgeborene zou verkrijgen. Zijn situatie was net als ieder andere pasgeborene. Daarom kan niemand met zekerheid zeggen wat zijn geboortedatum was.

Dr. Mohammed at-Tayyib an-Nadjjaar zei: “Mogelijk is de reden voor dit meningsverschil dat niemand verwacht had dat hij (vrede zij met hem) een dergelijke status zou bereiken. Hierdoor leefde hij vanaf het begin van zijn leven niet in het middelpunt van de belangstelling. Toen Allah, de Verhevene, veertig jaar na de geboorte van de Boodschapper bepaalde dat hij (vrede zij met hem) moest beginnen met het verspreiden van Zijn Boodschap, begon men pas uit te zoeken wat voor herinneringen zij over deze Profeet hadden. En zij vroegen elkaar over elk detail van zijn leven.

Zij werden daarbij geholpen door wat de Boodschapper (vrede zij met hem) zelf verhaalde over gebeurtenissen die hij had meegemaakt vanaf zijn geboorte, en ook de overleveringen die verhaald werden door de metgezellen en degenen die deze gebeurtenissen samen met hem hadden meegemaakt. In die tijd begonnen de moslims alles te verzamelen van wat zij hoorden over het levensverhaal van hun Profeet, zodat zij dit konden doorgeven aan de mensen door de eeuwen heen.”

(al-Qawl ul-Moebien fie Sierati Sayyid il-Moersalien, blz. 78)

Ten tweede: Eén van de zaken waarover wel consensus bestaat aangaande zijn geboorte, is de definitie van het jaar en de dag.

1.     Wat betreft het jaar: Het was het Jaar van de Olifant. Ibn ul-Qayyim zei: “Er is geen meningsverschil over het feit dat hij (vrede zij met hem) geboren is in Mekka, en dat hij (vrede zij met hem) geboren is in het jaar van de Olifant.”

(Zaad ul-Maʿaad fie Hadyi Khayr il-ʿIbaad, boekdeel 1, blz. 76)

Mohammed ibn Yoesoef as-Saalihi zei: “Ibn Ishaaq zei: “(Het was) het Jaar van de Olifant.”

Ibn Kathier zei: “Dit is de welbekende mening van de meerderheid.”

Ibraahiem ibn ul-Moendhir al-Hizaamie, de Sheikh van imam al-Boekhaarie, zei: “Dit is de mening waarover geen van de geleerden twijfelt. Khaliefah ibn Khayyaat, Ibn ul-Djazzaar, Ibn Dihyah, Ibn ul-Djawzie en Ibn ul-Qayyim gingen hierin verder en zeiden dat hier consensus over bestaat.”

(Soeboel ul-Hoeda war-Rashaad fie Sierati Khayr il-ʿIbaad, boekdeel 1, blz. 334-335)

Dr. Akram Diyaa’ al-ʿOmarie zei: “In feite hebben de overleveringen die anders beweren allemaal gebrekkige ketens van overleveraars. Zij stellen dat hij (vrede zij met hem) tien, drieëntwintig of veertig jaar na het Jaar van de Olifant geboren is. Echter is de meerderheid van de geleerden van mening dat hij (vrede zij met hem) geboren is in het Jaar van de Olifant. Dit wordt ondersteund door de moderne studies die verricht zijn door zowel moslims als oriëntalistische onderzoekers, die verklaarden dat het Jaar van de Olifant correspondeert met het jaar 570 of 571 na Christus.”

(as-Sierat un-Nabawiyyat us-Sahiehah, boekdeel 1, blz. 97)

2.     Wat betreft de dag: Het was een maandag. Hij (vrede zij met hem) werd geboren op een maandag, zijn missie begon op een maandag en hij overleed op een maandag.

Er is overgeleverd dat Aboe Qataadah al-Ansaarie zei: “De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over het vasten op de maandag, waarna hij (vrede zij met hem) zei: “Dat is een dag waarop ik geboren ben en daarop begon mijn missie.” In een andere versie zei hij: “…en kwam de Openbaring tot mij.”

(Moeslim)

Ibn Kathier zei: “Degenen die zeggen dat hij geboren is op vrijdag de 17e van Rabieʿ ul-Awwal vergissen zich.”

Dit is overgeleverd door al-Haafidh ibn Dihyah van wat hij las uit het boek Iʿlaam ur-Rawa bi Aʿlaam il-Hoeda, dat geschreven is door één van de sjiieten. Vervolgens verklaarde Ibn Dihyan waarom het Daʿief (zwak) was en het verdient om als Daʿief geclassificeerd te worden. Namelijk omdat het in strijd is met de teksten.

(as-Sierat un-Nabawiyyah, boekdeel 1, blz. 199)

Ten derde: Wat betreft het punt waarop de geleerden van mening verschillen, dat heeft te maken met de manier waarop de maand en de dag van de maand gedefinieerd worden. We zijn vele meningen tegengekomen hierover, waaronder de volgende:

1.     Dat hij (vrede zij met hem) geboren was op 2 Rabieʿ ul-Awwal.

Ibn Kathier zei: “Er werd gezegd dat hij (vrede zij met hem) geboren is op de tweede van de maand. Dit werd verklaard door Ibn ʿAbdil-Barr in ‘al-Istiʿaab’, en is overgeleverd door al-Waaqidie van Aboe Maʿshar Noedjayh ibn ʿAbdir-Rahmaan al-Madani.”

(as-Sierat un-Nabawiyyah, boekdeel 1, blz. 199)

2.     Er werd gezegd dat hij (vrede zij met hem) geboren was op 8 Rabieʿ ul-Awwal.

Ibn Kathier zei: “Er werd gezegd dat hij (vrede zij met hem) geboren is op de achtste van de maand. Dit werd overgeleverd door al-Hoemaydie van Ibn Hazm, en verhaald door Maalik,ʿAqiel, Yoenoes ibn Yazied en anderen van az-Zoehrie van Mohammed ibn Djoebayr ibn Moetʿim. Ibn ʿAbdil-Barr heeft overgeleverd dat de historici het als Sahieh beschouwden. Dit werd definitief verklaard door al-Haafidh al-Kabier Mohammed ibn Moesa al-Khawaarizmi, en werd als hoogstwaarschijnlijk correct beschouwd door al-Haafidh ʿAbdoel-Khattaan ibn Dihyah in zijn boek ‘at-Tanwier fie Mawlid il-Bashier an-Nadhier’.”

(as-Sierat un-Nabawiyyah, boekdeel 1, blz. 199)

3.     Er werd gezegd dat hij (vrede zij met hem) geboren was op 10 Rabieʿ ul-Awwal.

Ibn Kathier zei: “Er is gezegd dat hij (vrede zij met hem) geboren was op de tiende van de maand. Dit werd overgeleverd door Ibn Dihyah in zijn boek, en overgeleverd door Ibn ʿAsaakir van Aboe Djaʿfar al-Baaqir. Het is ook overgeleverd door Moedjaalid van ash-Shaʿbie.”

(as-Sierat un-Nabawiyyah, boekdeel 1, blz. 199)

4.     Er werd gezegd dat hij (vrede zij met hem) geboren was op 12 Rabieʿ ul-Awwal.

Ibn Kathier zei: “Er werd gezegd dat hij (vrede zij met hem) geboren was op de twaalfde van de maand. Dit werd verklaard door Ibn Ishaaq. Het is overgeleverd door Ibnoe abie Shaybah in zijn Moesannaf van ʿAffaan van Saʿied ibn Miena,dat Djaabir en Ibn ʿAbbaas zeiden: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd geboren in het Jaar van de Olifant op maandag 12 Rabieʿ ul-Awwal. Op maandag is zijn missie begonnen, op maandag is hij opgestegen naar de Hemel, op maandag is hij gemigreerd en op maandag is hij overleden. Dit is de welbekende mening volgens de meerderheid. En Allah weet het het beste.”

(as-Sierat un-Nabawiyyah, boekdeel 1, blz. 199)

Er is ook gezegd dat hij (vrede zij met hem) geboren werd in de maand Ramadan of in Safar of een andere maand. Wat volgens ons het geval is, is dat de sterkste mening wat betreft de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) is dat hij geboren is tussen de achtste en de twaalfde dag van Rabieʿ ul-Awwal.

Sommige islamitische wiskundigen en astronomen hebben vastgesteld dat de maandag waarover het gaat, de negende van Rabieʿ ul-Awwal was. Het kan zijn dat dit een andere mening is en het heeft mogelijk een bepaalde waarde. Dit correspondeert met 20 april 571 na Christus. Dit is wat de auteurs van sommige moderne boeken over de Sierah (biografie van de Profeet) als meest correct beschouwen, inclusief Professor Mohammed al-Khoedarie en Safi ar-Rahmaan al-Moebaarakfoerie.

Abdoel-Qaasim as-Soehaylie zei: “De wiskundigen zeggen dat zijn geboorte plaatsvond in de maand april, op de twintigste van die maand.”

(ar-Rawaad ul-Oenoef, boekdeel 1, blz. 282)

Professor Mohammed al-Khoedarie zei: “De Egyptische astronoom Mahmoed Basha (1885 na Christus) die goed bedreven was in astronomie, geografie en wiskunde, schreef verscheidene boeken gebaseerd op zijn onderzoek waarin hij verklaarde dat het op de maandagochtend de negende van Rabieʿ ul-Awwal was, wat correspondeert met 20 april 571 na Christus. Dat komt overeen met het eerste jaar na de gebeurtenis met de olifant. Hij (vrede zij met hem) werd geboren in het huis van Aboe Taalib, in Shiʿab Banoe Haashim.”

(Noer ul-Yaqien fie Sierati Sayyid il-Moersalien, blz. 9
ar-Rahieq ul-Makhtoem, blz. 41)

Ten vierde: Er is geen meningsverschil wat betreft de datum van het overlijden van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en over het feit dat dat op een maandag gebeurde. De overlevering die verhaald is door Ibn Qoetaybah, waarin staat dat het gebeurde op een woensdag, is niet correct. Wat hier mogelijk bedoeld wordt, is dat de Profeet (vrede zij met hem) is begraven op een woensdag. Dat is wel correct.

Over het jaar van zijn dood bestaat geen meningsverschil. Dit was elf jaar na de Hidjrah (emigratie naar Medina). Ook over de maand van zijn dood bestaat geen meningsverschil. Dit vond plaats in de maand Rabieʿ ul-Awwal.

Over de datum van zijn overlijden in die maand is wel een verschil van mening onder de geleerden:

1.     De meerderheid is van mening dat het gebeurde op 12 Rabieʿ ul-Awwal.

2.     Al-Khawaarizmie was van mening dat het gebeurde op 1 Rabieʿ ul-Awwal.

3.     Ibn ul-Kalbi en Aboe Makhnaf waren van mening dat het gebeurde op 2 Rabieʿ ul-Awwal. As-Soehaylie neigde naar deze mening, en al-Haafidh ibnoe Hadjar beschouwde deze mening als hoogstwaarschijnlijk correct.

De meest bekende mening is die van de meerderheid, namelijk dat het overlijden van de Profeet (vrede zij met hem) heeft plaatsgevonden op 12 Rabiʿ ul-Awwal, elf jaar na de Hidjrah.

(ar-Rawd ul-Oenoef door as-Soehaylie, boekdeel 4, blz. 439-440
as-Sierat un-Nabawiyyah door Ibn Kathier, boekdeel 4, blz. 509
Fath ul-Baarie door Ibn Hadjar, boekdeel 8, blz. 130)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com