Sheikh al-Djielaanie

4656

Vraag:

Hoe denkt u over Sheikh cAbdoel-Qaadir al-Djielaanie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Bij het spreken over mensen dient datgene dat we zeggen gebaseerd te zijn op kennis en rechtvaardigheid. In het geval van een man die veel op het gebied van religie heeft betekend, dienen we zijn prestaties te erkennen. Maar dat weerhoudt ons er niet van om te wijzen op zijn fouten. Dit algemene principe dient toegepast te worden bij het spreken over Sheikh cAbdoel-Qaadir al-Djielaanie en andere islamitische geleerden.

Sheikh cAbdoel-Qaadir (moge Allah genadig met hem zijn) is één van de imams van de Islam. Hij bereikte een leiderschapspositie over de moslims in zijn tijd, qua kennis, goede daden, uitvaardigen van fatwa’s en andere aspecten van de religie. Hij was één van de grootste geleerden van zijn tijd, riep op tot het vasthouden aan de islamitische Wetgeving, zette aan tot het goede, verbood het slechte en gaf dat boven alles de prioriteit. Allah bepaalde dat hij geliefd was bij de mensen en zijn voortreffelijkheid zich wijdverspreidde. Moge Allah hem overvloedig begenadigen.

Sheikh cAbdoel-Qaadir was een volger en geen innovator. Hij volgde de weg van de vrome voorgangers en in zijn boeken spoorde hij de mensen aan tot het volgen van de Salaf. Ook zette hij zijn volgelingen hiertoe aan. Hij was gewoon om de mensen te vertellen geen innovaties in het geloof te volgen. En hij verklaarde duidelijk dat hij tegen Ahl ul-Kalaam (Islamitische filosofen) was zoals de Ashcaries en hun gelijken.

Sheikh cAbdoel-Qaadir sloot zich aan bij Ahl us-Soennah wal-Djamaacah, de volgers van de waarheid, in alle zaken met betrekking tot de cAqiedah. Zoals Tawhied, geloof, profeetschap en de Laatste Dag.

Er zijn enkele kleine fouten en vergissingen in zijn boeken en enkele innovaties die relatief verwaarloosbaar zijn in vergelijking tot zijn prestaties. Om hierover meer te weten en een uitleg van zijn vergissingen te weten, raadpleeg het boek “Sheikh cAbdoel-Qaadir al-Djielaanie wa Aaraa’oehoe al-Ictiqaadiyyah wasSoefiyyah” (blz. 440-476) van Sheikh dr. Sacied ibn Moesfir al-Qahtaanie.

Bovendien is het niet correct om één islamitische geleerde, laat staan een ander, de enige bron te maken voor wat waar en goed is. In die zin dat iemand per definitie wat hij zegt als waarheid aanneemt en wat hiertegen ingaat als vals. Niet bij Sheikh cAbdoel-Qaadir en niet bij een ander. Daarentegen is de waarheid datgene dat overeenkomt met de Koran en Soennah, ongeacht wie het zegt. En wat tegen de Koran en Soennah ingaat, dient genegeerd en vermeden te worden, ook al wordt dit gezegd door cAbdoel-Qaadir, Maalik, ash-Shaaficie, Ahmad of een ander.

Er is een punt dat we hierbij moeten maken, namelijk dat het prijzen van Sheikh cAbdoel-Qaadir niet betekent dat eenieder die hem beweert te volgen geprezen moet worden. Niet eenieder die beweert een Sheikh, Tarieqah of iets anders te volgen, dient geloofd te worden. Hoe vaak is het voorgekomen dat een persoon waarvan gedacht werd een ware volgeling te zijn, ver verwijderd bleek te zijn van wat men dacht dat het geval was?

Hoeveel misleide mensen dragen de mantel van ascetisme en vroomheid terwijl ze met beiden niets van doen hebben? Zo volgt de Soefie Tarieqah die vandaag de dag bekend is als Qaadiriyyah niet het pad dat de Sheikh (moge Allah genadig met hem zijn) volgde. Daarentegen is het een afgeweken Soefie Tarieqah die is afgeweken van de leiding van de Koran en Soennah. Het overdrijft geregeld over Sheikh cAbdoel-Qaadir en schrijven hem zelfs zaken toe die slechts met recht aan Allah toegeschreven kunnen worden. Sommigen overdrijven met betrekking tot zijn graf, zoeken hulp ervan en sommigen overdrijven met betrekking tot zijn eigenschappen en wonderen.

Door het vergelijken van de daden van de mensen die claimen de Sheikh te volgen en dat wat overgeleverd is in de Koran, Soennah en wat van de vrome voorgangers is overgeleverd en zelfs wat van de Sheikh zelf is overgeleverd, kunnen we duidelijk het verschil tussen de twee zien. En dat de Qaadiriy groep is afgeweken van het pad van hun Sheikh die zij claimen te volgen. Dit is doordat zij veel innovaties hebben toegevoegd aan de Religie van Allah die de Sheikh nooit zou hebben goedgekeurd. Het is van de achtbare geleerden overgeleverd dat zij deze groep als extreem beschouwen. Bijvoorbeeld door wat gezegd is door Sheikh ul-Islam ibn Taymiyah in zijn weerlegging op al-Bakrie over de kwestie van het bezoeken van graven en in de fatwa’s van Sheikh Moehammad ibn Ibraahiem Aal ash-Sheikh die erop wijzen dat zij een aantal daden van Shirk hebben begaan.

Zie ‘Fataawa Ibn Ibraahiem’ (boekdeel 1, blz. 276), ‘Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah’ (boekdeel 2, blz. 250-252) en ‘Ad-Doerarus-Saaniyyah’ (boekdeel 1, blz. 74).

Moge Allah jou en ons helpen de ware leiding en religie van de waarheid te volgen, en te doen wat Hem tevreden stemt.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid