Sheikh Ibn cAbdil-Wahhaab

5390

Vraag:

Ik heb wat negatieve verhalen over Sheikh cAbdoel-Wahhaab gehoord en hoe hij de religie van Islam onteerde. Wat is uw mening hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij gaan ervan uit dat met de in de vraag genoemde cAbdoel-Wahhaab, Sheikh Moehammad ibnoe cAbdil-Wahhaab (moge Allah genadig met hem zijn) wordt bedoeld. Als we meer over hem willen weten, dan kunnen we niemand anders vinden die deze man beter kan beschrijven dan hijzelf. Want als er een man is waarover de meningen van de mensen enorm verschillen, waarbij sommige hem prijzen en sommige hem veroordelen, dan dienen we te kijken wat hij zegt in zijn werken en zijn boeken en wat correct aan hem wordt toegeschreven. En we wegen dit af aan de Koran en Soennah.

Wat Sheikh Moehammad ibnoe cAbdil-Wahhaab zei toen hij zichzelf beschreef, was: “Ik vertel je dat, alle lof zij Allah, mijn geloof en mijn religie waarmee ik Allah aanbid de weg is van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Dit was de weg van de imams van de moslims, zoals de vier imams en hun volgelingen tot de Dag der Opstanding. Maar ik leg de mensen uit dat zij hun daden alleen aan Allah dienen te wijden (Ikhlaas). Ik verbied hen Profeten, overleden vromen en anderen aan te roepen. En ik verbied hen het toekennen van deelgenoten aan Allah in welke daad van aanbidding dan ook die slechts omwille van Allah moet worden verricht. Zoals het offeren, afleggen van geloften, stellen van vertrouwen, prosterneren en andere daden die toebehoren aan Allah en waarin geen deelgenoot aan Hem mag worden toegekend. Geen Engel die dichtbij Hem staat, noch een Profeet die is gezonden.

Dit is de boodschap die werd verkondigd door alle Boodschappers, van de eerste tot de laatste van hen. Dit is de weg van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Ik heb een hoge positie in mijn dorp en mensen luisteren naar mij. Sommige leiders keuren dit af, omdat het indruist tegen de gebruiken waarmee zij zijn opgegroeid. Ik verplicht degenen onder mijn gezag ook het gebed geregeld te verrichten, de Zakaat te betalen en andere Islamitische verplichtingen na te komen. Ik verbied hen te handelen met Ribaa, bedwelmende drank te drinken en andere verboden zaken. De leiders konden dit niet bekritiseren of hierin fouten vinden, omdat het iets is waar het gewone volk van houdt. Zij richten hun kritiek en vijandigheid tegen datgene wat ik aanspoor aan Tawhied en wat ik verbied aan Shirk. Zij verwarren het gewone volk door te zeggen dat dit indruist tegen wat iedereen doet. En zij veroorzaken veel Fitnah…”

(Ad-Doerar us-Saniyyah; boekdeel 1, blz. 64-65 en 79-80)

Elke eerlijke persoon die de boeken van deze man bestudeert, zal te weten komen dat hij één van degenen was die de mensen naar Allah uitnodigde met zekere kennis. En dat hij veel moeilijkheden en ontberingen heeft moeten ondergaan om de Islam in haar zuiverste vorm te herstellen, welke in zijn tijd veel was gewijzigd. Hij bood tegenstand aan de grillen en verlangens van de toenmalige leiders die de onachtzame massa van het gewone volk tegen hem opzette, alleen maar om hun posities van werelds leiderschap en rijkdom te behouden.

Ik adviseer je, beste vraagsteller, om niet gemakkelijk beïnvloed te raken door wat anderen tegen je zeggen en erin te geloven ervan overtuigd te zijn. Je dient daarentegen een zoeker van de waarheid te zijn en het te verdedigen, ongeacht wie het promoot. En ik adviseer je valsheid en fouten te vermijden, ongeacht wie dit promoot. Werp een blik in één van de boeken van deze geleerde. Ik adviseer je het boek ‘Kitaab ut-Tawhied, alladhie hoewa Haqoellaah calal-cAbied). Je zult dan zien hoe geweldig de kennis van deze geleerde was en hoe belangrijk zijn oproep was. En je zult de mate zien waarin zijn woorden zijn verdraaid en beseffen dat de beschuldigingen aan zijn adres onterecht zijn.

Enkele van de beschuldigingen die tegenover de Sheikh worden geuit en de weerleggingen hiervan kun je hier vinden.

Nog belangrijker; ik adviseer je de Koran en de Soennah te overpeinzen, de betrouwbare geleerden te vragen over zaken waarover je in verwarring bent. Waak voor degenen die hun begeerten en verlangens volgen en alle vormen van Shirk. Als je dit doet, dan zal de vraag of Sheikh Moehammad ibnoe cAbdil-Wahhaab goed of fout was irrelevant worden. Bovendien dien jij je te realiseren dat het verboden is de eer en reputatie van moslims te schaden door zaken over hen op een bepaalde manier te zeggen en hun positie te ondermijnen, ook al is datgene wat wordt gezegd waar. Wat dan te denken als het vals is?

Moge Allah jou en ons helpen de ware leiding en religie van de waarheid te volgen, en te doen wat Hem tevreden stemt.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid